ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lowered

L OW1 ER0 D   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lowered-, *lowered*, lower, lowere
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now, when it's not on display, it is lowered into a four-foot-thick concrete, steel-plated vault... that happens to be equipped with an electronic combination lock and biometric access-denial systems.ตอนนี้, เมื่อมันไม่ได้ถูกแสดง มันจะถูกเลื่อนลงไปในห้องคอนกรีตหนา4ฟุต มีประตูเหล็กกล้า... . National Treasure (2004)
But none of this would've happened if you hadn't lowered your guard.แต่ทั้งหมดนี่คงไม่เกิดขึ้น ถ้าเธอไม่เผลอตัว Chapter Ten 'Truth & Consequences' (2007)
They've lowered standards every month since this started.เขาลดระดับลงทุกเดือนตั้งแต่เริ่ม In the Valley of Elah (2007)
You'll shovel in just enough earth to cover me. Tomorrow, a casket is lowered onto me.เอาดินกลบศพฉันให้แค่พอมิด วันพรุ่งนี้ เอาโลงศพมาฝังเหนือฉันอีกที Mr. Brooks (2007)
his body temperature has been lowered significantly to try and slow the progress.และลดอุณหภูมิ\ ร่างกายเขาให้ต่ำลง เพื่อชะลอการลุกลาม Pilot (2008)
SAWED OFF HIS SHOTGUN AND LOWERED HIS RISKถ้าหากเขาไม่ได้วางแผนจะฆ่าในครั้งแรกล่ะ Normal (2008)
- You lowered your expectations... ...of what you are worthy of.ฉันรู้ว่าแกลดความคาดหวัง ในตัวผู้ชายลงไปมาก Pineapple Express (2008)
Getting lowered into the ground,ค่อน ๆ ย่อนเขาลงไปที่พื้นดิน Time (2009)
The functions of the hippocampus, which controls memory, are slightly lowered, but...หน้าที่ของฮิปโปแคมปัสซึ่งควบคุมหน่วยความจำนั้นค่อนข้างต่ำ,แต่... Episode #1.6 (2009)
I lowered his defense stats to zero!ฉันลดพลังป้องกันมันจนหมดแล้ว! Summer Wars (2009)
In campus news, the debate over our library's PA system continues with some students suggesting its volume be lowered, while others question its very purpose.สำหรับข่าวของวิทยาลัย การโต้ว้าทีเรื่องระบบกระจายเสียงในห้องสมุดยังคงดำเนินต่อ นักศึกษาบางคนแนะนำว่าควรเบาๆเสียงลง Spanish 101 (2009)
According to the first witness at the scene the victim's pants were slightly lowered.ตามที่พยานคนแรกเห็นในที่เกิดเหตุ กางเกงของผู้ตายถูกดึงลงมา The Case of Itaewon Homicide (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
loweredShe lowered her voice.
loweredThe Bank of Japan lowered its discount rate by half a percentage point Monday, bringing the key lending rate to 4.5%.
loweredThe bride came into the room with lowered eyes and with everyone staring at her.
loweredThen, at last, the policeman lowered his arm.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กาบหอยเเครงแคระ [n. exp.] (kāphøi khraēngkhrae) EN: Boat-lily ; Oyster lily ; Candle lily ; White-flowered tradescantia ; Oyster plant   

CMU English Pronouncing Dictionary
LOWERED    L OW1 ER0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lowered    (v) lˈouəd (l ou1 @ d)
lowered    (v) lˈauəd (l au1 @ d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
シャコタン[, shakotan] (n) (See 車高短) vehicle with body lowered [Add to Longdo]
花尽くし[はなづくし;はなずくし, hanadukushi ; hanazukushi] (n) (1) citing or naming a variety of flowers; (2) multi-flowered design [Add to Longdo]
作画崩壊[さくがほうかい, sakugahoukai] (n) (sl) reduced picture quality; lowered picture quality [Add to Longdo]
四手の木[しでのき, shidenoki] (n) (obsc) (See 赤四手) loose-flowered hornbeam (Carpinus laxiflora) [Add to Longdo]
車高短[しゃこうたん, shakoutan] (n) car with the body lowered; lowrider [Add to Longdo]
傷物;疵物;傷もの[きずもの, kizumono] (n,adj-no) (1) defective article; damaged goods; (2) deflowered girl; unvirtuous girl [Add to Longdo]
赤四手;赤幣[あかしで;アカシデ, akashide ; akashide] (n) (uk) loose-flowered hornbeam (Carpinus laxiflora); akashide [Add to Longdo]
大輪[たいりん, tairin] (n,adj-no) large-flowered [Add to Longdo]
低まる[ひくまる, hikumaru] (v5r,vi) to lower; to be lowered [Add to Longdo]
低める[ひくめる, hikumeru] (v1,vt) to lower; to be lowered; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lower \Low"er\, v. i. [imp. & p. p. {Lowered}; p. pr. & vb. n.
   {Lowering}.] [OE. lowren, luren; cf. D. loeren, LG. luren. G.
   lauern to lurk, to be on the watch, and E. leer, lurk.]
   1. To be dark, gloomy, and threatening, as clouds; to be
    covered with dark and threatening clouds, as the sky; to
    show threatening signs of approach, as a tempest.
    [1913 Webster]
 
       All the clouds that lowered upon our house. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To frown; to look sullen.
    [1913 Webster]
 
       But sullen discontent sat lowering on her face.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lower \Low"er\, v. t. [imp. & p. p. {Lowered}; p. pr. & vb. n.
   {Lowering}.] [From {Low}, a.]
   1. To let descend by its own weight, as something suspended;
    to let down; as, to lower a bucket into a well; to lower a
    sail or a boat; sometimes, to pull down; as, to lower a
    flag.
    [1913 Webster]
 
       Lowered softly with a threefold cord of love
       Down to a silent grave.        --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   2. To reduce the height of; as, to lower a fence or wall; to
    lower a chimney or turret.
    [1913 Webster]
 
   3. To depress as to direction; as, to lower the aim of a gun;
    to make less elevated as to object; as, to lower one's
    ambition, aspirations, or hopes.
    [1913 Webster]
 
   4. To reduce the degree, intensity, strength, etc., of; as,
    to lower the temperature of anything; to lower one's
    vitality; to lower distilled liquors.
    [1913 Webster]
 
   5. To bring down; to humble; as, to lower one's pride.
    [1913 Webster]
 
   6. To reduce in value, amount, etc.; as, to lower the price
    of goods, the rate of interest, etc.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 lowered \lowered\ adj.
   pointed downward; as, with lowered eyes. Opposite of
   {raised}.
   [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lowered
   adj 1: below the surround or below the normal position; "with
       lowered eyes" [ant: {raised}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top