Search result for

stunt

(58 entries)
(0.0158 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stunt-, *stunt*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stunt[N] การแสดงโลดโผน, See also: การแสดงเสี่ยงอันตราย, Syn. dangerous feat
stunt[VI] ทำการแสดงโลดโผน, See also: แสดงเสี่ยงอันตราย, Syn. perform dangerous feat
stunt[VT] หยุดยั้งการเจริญเติบโต, Syn. dwarf, retard, shorter
stunt[N] สิ่งที่แคระแกร็น, See also: สิ่งที่การเจริญเติบโตหยุดชะงัก, Syn. dwarf
stuntman[N] ผู้แสดงแทนในฉากเสี่ยงอันตราย, Syn. acrobat
stuntwoman[N] ผู้แสดงแทนผู้หญิงในฉากเสี่ยงอันตราย, Syn. acrobat

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stunt(สทันทฺ) vt. หยุดยั้ง หรือขัดขวางการเจริญเติบโต. n. การเจริญเติบโตที่หยุดชะงักหรือช้าลง,คนแคระ,สิ่งแคระแกร็น,การแสดงความสามารถหรือความคล่องแคล่ว,การแสดงที่ทำให้ตะลึงพรึงเพริด,การแสดงโลดโผน.vi.,vt. แสดงดังกล่าว., Syn. impede
stunt girln. หญิงที่แสดงโลดโผนแทนดาราหญิง
stunt mann. ผู้แสดงโลดโผนแทนดาราภาพยนตร์

English-Thai: Nontri Dictionary
stunt(n) การแสดงผาดโผน
stunt(vt) ขัดขวาง,หยุดยั้ง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
After hearing about your crazy stunt with eleanor.หลังจากที่เธอทำบ้า ๆ กับเอลานอร์ Pret-a-Poor-J (2008)
We brought in a stuntman.เราก็เอาสตั๊นท์แมนมาเสียบ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
You were top five going into the day... and with this little stunt, you moved into number one.ติดอันดับท็อปไฟฟ์ และซักวันนึง.. ด้วยความช่วยเหลือนิดหน่อย แกขึ้นเป็นอันดับ 1 ได้เลย Marley & Me (2008)
No games and no stunts.ห้ามตุกติก อย่าเสี่ยงทำอะไร Scylla (2008)
Turns out she's pulled this stunt in the workplace before, litigious little weasel.กลับกลายเป็นว่าเธอยกเลิกการฟ้องร้อง ในที่ทำงานก่อนที่จะมีการยื่นคำร้องขอยอมความ Dead Like Me: Life After Death (2009)
And by the way, that stunt you pulled by the car... you ever pull your weapon on my again, you better intend to use it.แล้วตอนที่คุณ ที่คุณเล็งปืนมาที่ผมนะ คุณตั้งใจจะใช้มันหรือเปล่า Day 7: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2009)
This is an obvious stunt to present their own so-called evidence as a way of further defaming my client.มันเสี่ยงที่จะเสนอของตัวเอง งั้นเรียกหลักฐานว่าวิธีที่จะใส่ร้ายป้ายสีลูกความฉัน A Pretty Girl in a Leotard (2009)
Your wife... was devastated by your little stunt.เมียคุณ.. สะเทือนใจมาก ที่คุณกล้าเสี่ยงตาย They Had to Tweeze That Out of My Kidney (2009)
Now you can't even kill stunt demon number three?ตอนนี้นายยังจัดการพวกปีศาจปลายแถวไม่ได้เลย The Rapture (2009)
But the sniper attack was a stunt, orchestrated by Anna to garner publicity.ที่มนุษย์พร้อมที่จะผสมพันธ์ การออกแบบของนายน่ายกย่อง V (2009)
I knew you were pathetic, but I didn't take you for a child who'd act innocent and then pull this stunt behind our backs.ชั้นรู้ว่าเธอทำทุกอย่างได้.. แต่ไม่คิดเลยว่าเธอจะแกล้งทำเป็นใสซื่อ ยิ่งกว่านั้นเธอยังปั่นหัวคนอื่นโดยที่คนอื่นไม่รู้ตัวอีกด้วย Episode #1.22 (2009)
Will, I'm so inspired by your stunt that I'm insisting That ms. Sylvester do the same with the cheerios.วิลล์ ผมได้แรงบันดาลใจจากคุณ ผมยืนยันให้ทีมเชียร์ทำแบบคุณ Wheels (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stuntThat's just a cheap publicity stunt.
stuntThe clown's stunts were highly amusing to the boys.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แกน[ADJ] hard, See also: stunted, undeveloped, unripe, Example: ทุเรียนลูกนี้กินไม่ได้เพราะเป็นทุเรียนแกน, Thai definition: แข็งเป็นไตอยู่ข้างใน (มักใช้แก่ผลไม้) เช่น ทุเรียนแกน มะม่วงแกน
แกร็น[ADJ] dwarfed, See also: stunted, undeveloped, undersized, Syn. แคระ, Example: เด็กชายมีรูปร่างผอมแกร็นราวกับคนขี้โรค, Thai definition: ไม่เจริญเติบโตตามปกติ (ใช้แก่คน สัตว์ และพืช)
ลีบ[ADJ] stunted, See also: dwarf, blighted, Syn. แฟบ, Ant. เต่ง, พอง, อวบ, Example: เจ้าของถั่วกะเทาะเอาถั่วไปหมดแล้ว เหลือแต่เม็ดลีบลอดตาตะแกรง, Thai definition: แฟบเพราะไม่เจริญเติบโตตามธรรมดาที่ควรเป็น
ลีบ[ADJ] stunted, See also: dwarf, blighted, Syn. แฟบ, Ant. เต่ง, พอง, อวบ, Example: เจ้าของถั่วกะเทาะเอาถั่วไปหมดแล้ว เหลือแต่เม็ดลีบลอดตาตะแกรง, Thai definition: แฟบเพราะไม่เจริญเติบโตตามธรรมดาที่ควรเป็น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แคระ[adj.] (khrae) EN: dwarf ; stunted ; short ; undersized ; diminutive ; dwarfed ; undersized   FR: nain
เล่นกล[X] (lenkon) EN: do tricks and stunts ; play tricks ; juggle ; conjure ; playmagic   FR: jongler ; faire des tous de passe-passe ; escamoter
ลีบ[adj.] (līp) EN: stunted ; dwarf ; blighted ; lean; atrophic ; withered ; undeveloped   FR: émacié ; décharné ; maigre ; rachitique ; rabougri ; atrophié ; flétri
งัน[v.] (ngan) EN: be stunted ; become silent ; be at a loss for words ; pause ; be stumped   

CMU English Pronouncing Dictionary
STUNT    S T AH1 N T
STUNTS    S T AH1 N T S
STUNTZ    S T AH1 N T S
STUNTED    S T AH1 N T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stunt    (v) (s t uh1 n t)
stunts    (v) (s t uh1 n t s)
stunted    (v) (s t uh1 n t i d)
stunting    (v) (s t uh1 n t i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
スーツアクター[, su-tsuakuta-] (n) stunt man (wasei [Add to Longdo]
スタンツ[, sutantsu] (n) stunts [Add to Longdo]
スタント[, sutanto] (n) stunt [Add to Longdo]
スタントカー[, sutantoka-] (n) stunt car [Add to Longdo]
スタントカイト[, sutantokaito] (n) stunt kite [Add to Longdo]
スタントマン[, sutantoman] (n) stunt man [Add to Longdo]
曲飲み[きょくのみ, kyokunomi] (n) drinking while doing an acrobatic stunt [Add to Longdo]
曲馬師[きょくばし, kyokubashi] (n) circus stunt rider [Add to Longdo]
芸当[げいとう, geitou] (n) feat; risky attempt; trick; stunt [Add to Longdo]
十八番(P);御箱[じゅうはちばん(十八番)(P);おはこ, juuhachiban ( juuhachiban )(P); ohako] (n) (1) (じゅうはちばん only) No. 18; eighteenth; (2) (じゅうはちばん only) (abbr) (See 歌舞伎十八番) repertoire of 18 kabuki plays; (3) one's favourite stunt (favorite); one's specialty; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
替身[tì shēn, ㄊㄧˋ ㄕㄣ, ] stuntman (in theatre); to work as substitute for sb else; scapegoat; fall-guy [Add to Longdo]
绝技[jué jì, ㄐㄩㄝˊ ㄐㄧˋ, / ] stunt [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stunt \Stunt\, v. t. [imp. & p. p. {Stunted}; p. pr. & vb. n.
   {Stunting}.] [See {Stint}.]
   To hinder from growing to the natural size; to prevent the
   growth of; to stint, to dwarf; as, to stunt a child; to stunt
   a plant.
   [1913 Webster]
 
      When, by a cold penury, I blast the abilities of a
      nation, and stunt the growth of its active energies,
      the ill or may do is beyond all calculation. --Burke.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stunt \Stunt\, n.
   1. A check in growth; also, that which has been checked in
    growth; a stunted animal or thing.
    [1913 Webster]
 
   2. Specifically: A whale two years old, which, having been
    weaned, is lean, and yields but little blubber.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stunt \Stunt\, n. [Cf. {Stint} a task.]
   1. A feat hard to perform; an act which is striking for the
    skill, strength, or the like, required to do it; a feat.
    [Colloq.]
 
       An extraordinary man does three or four different
       "stunts" with remarkable dexterity.  --The Bookman.
 
       He does not try to do stunts; and, above all, he
       does not care to go in swimming.   --L. Hutton.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   2. an unusual action performed to gain public attention; as,
    a publicity stunt.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stunt
   n 1: a difficult or unusual or dangerous feat; usually done to
      gain attention
   2: a creature (especially a whale) that has been prevented from
     attaining full growth
   v 1: check the growth or development of; "You will stunt your
      growth by building all these muscles"
   2: perform a stunt or stunts

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 stunt [stɵnt]
   subterfuge; trick; trickery
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top