ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stunt

S T AH1 N T   
58 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stunt-, *stunt*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stunt[N] การแสดงโลดโผน, See also: การแสดงเสี่ยงอันตราย, Syn. dangerous feat
stunt[VI] ทำการแสดงโลดโผน, See also: แสดงเสี่ยงอันตราย, Syn. perform dangerous feat
stunt[VT] หยุดยั้งการเจริญเติบโต, Syn. dwarf, retard, shorter
stunt[N] สิ่งที่แคระแกร็น, See also: สิ่งที่การเจริญเติบโตหยุดชะงัก, Syn. dwarf
stuntman[N] ผู้แสดงแทนในฉากเสี่ยงอันตราย, Syn. acrobat
stuntwoman[N] ผู้แสดงแทนผู้หญิงในฉากเสี่ยงอันตราย, Syn. acrobat

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stunt(สทันทฺ) vt. หยุดยั้ง หรือขัดขวางการเจริญเติบโต. n. การเจริญเติบโตที่หยุดชะงักหรือช้าลง,คนแคระ,สิ่งแคระแกร็น,การแสดงความสามารถหรือความคล่องแคล่ว,การแสดงที่ทำให้ตะลึงพรึงเพริด,การแสดงโลดโผน.vi.,vt. แสดงดังกล่าว., Syn. impede
stunt girln. หญิงที่แสดงโลดโผนแทนดาราหญิง
stunt mann. ผู้แสดงโลดโผนแทนดาราภาพยนตร์

English-Thai: Nontri Dictionary
stunt(n) การแสดงผาดโผน
stunt(vt) ขัดขวาง,หยุดยั้ง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My Uncle Marty has a bad heart, and a stunt like that, you could have killed him.- ลุงมาร์ตี้หัวใจไม่ดี - มามุกนั้น คุณอาจฆ่าเขา... All We Had (2016)
Your little stunt gets out, you unravel the whole operation.นายควรจะหยุดแล้วก็ปล่อย ให้ภารกิจมันไปต่อ Welcome Back, Jim Gordon (2015)
You keep pulling stunts like that, someone might decide to take this little dream team away from you.ที่จะยึดเอาทีมในฝันของคุณไป ฉันต้องการเห็นพวกเขาพยายาม... FZZT (2013)
Don't you ever pull a stunt like that again.อย่าทำอะไรเสี่ยงๆอย่างนั้นอีก FZZT (2013)
I'm digging, but your little stunt is gonna make it harder.แต่การช้าของคุณเพียงเล็กน้อย จะทำให้มันยากขึ้นนะ Girl in the Flower Dress (2013)
Don't let him scare you with that little death penalty stunt of his.อย่าให้เขาขู่คุณด้วยโทษประหาร Broken Dolls (2013)
Quite a stunt you pulled with the baby rattle.เขานิ่งอึ้งไปเลยตอนคุณเอากระดิ่งของเล่นออกมา Nothing to Hide (2013)
We didn't get a chance to talk the other day after that little stunt of yours.เราไม่เคยมีโอกาสได้ คุยกันเลยนะ หลังจากปรากฎตัวมาวันนั้น Sin (2013)
We have to bring in your stunt double.ต้องใช้ตัวแสดงแทนแล้วแหละ Bad Grandpa (2013)
And if I find out that you're going to use this stunt against my daughter and her friends, you'll find out just how scary.และถ้าฉันรู้ว่า เธอกำลังจะใช้เรื่องนี้ทำร้ายลูกสาวฉันและเพื่อนๆ ของเธอ เธอจะรู้ว่ามันน่ากลัวแค่ไหน The Mirror Has Three Faces (2013)
You think that's funny? The stunt you pulled?แกคิดว่านี่มันตลกมากนักหรอ กับการเล่นปลอมตัวบ้าๆ The Mirror Has Three Faces (2013)
That wasn't a publicity stunt at all, was it?นั่นมันไม่ปกติเลย จริงไหม? Truth: Part 1 (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stuntThat's just a cheap publicity stunt.
stuntThe clown's stunts were highly amusing to the boys.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แกน[ADJ] hard, See also: stunted, undeveloped, unripe, Example: ทุเรียนลูกนี้กินไม่ได้เพราะเป็นทุเรียนแกน, Thai definition: แข็งเป็นไตอยู่ข้างใน (มักใช้แก่ผลไม้) เช่น ทุเรียนแกน มะม่วงแกน
แกร็น[ADJ] dwarfed, See also: stunted, undeveloped, undersized, Syn. แคระ, Example: เด็กชายมีรูปร่างผอมแกร็นราวกับคนขี้โรค, Thai definition: ไม่เจริญเติบโตตามปกติ (ใช้แก่คน สัตว์ และพืช)
ลีบ[ADJ] stunted, See also: dwarf, blighted, Syn. แฟบ, Ant. เต่ง, พอง, อวบ, Example: เจ้าของถั่วกะเทาะเอาถั่วไปหมดแล้ว เหลือแต่เม็ดลีบลอดตาตะแกรง, Thai definition: แฟบเพราะไม่เจริญเติบโตตามธรรมดาที่ควรเป็น
ลีบ[ADJ] stunted, See also: dwarf, blighted, Syn. แฟบ, Ant. เต่ง, พอง, อวบ, Example: เจ้าของถั่วกะเทาะเอาถั่วไปหมดแล้ว เหลือแต่เม็ดลีบลอดตาตะแกรง, Thai definition: แฟบเพราะไม่เจริญเติบโตตามธรรมดาที่ควรเป็น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แคระ[adj.] (khrae) EN: dwarf ; stunted ; short ; undersized ; diminutive ; dwarfed ; undersized   FR: nain
เล่นกล[X] (lenkon) EN: do tricks and stunts ; play tricks ; juggle ; conjure ; playmagic   FR: jongler ; faire des tous de passe-passe ; escamoter
ลีบ[adj.] (līp) EN: stunted ; dwarf ; blighted ; lean; atrophic ; withered ; undeveloped   FR: émacié ; décharné ; maigre ; rachitique ; rabougri ; atrophié ; flétri
งัน[v.] (ngan) EN: be stunted ; become silent ; be at a loss for words ; pause ; be stumped   

CMU English Pronouncing Dictionary
STUNT    S T AH1 N T
STUNTS    S T AH1 N T S
STUNTZ    S T AH1 N T S
STUNTED    S T AH1 N T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stunt    (v) stˈʌnt (s t uh1 n t)
stunts    (v) stˈʌnts (s t uh1 n t s)
stunted    (v) stˈʌntɪd (s t uh1 n t i d)
stunting    (v) stˈʌntɪŋ (s t uh1 n t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
绝技[jué jì, ㄐㄩㄝˊ ㄐㄧˋ, / ] stunt, #18,756 [Add to Longdo]
替身[tì shēn, ㄊㄧˋ ㄕㄣ, ] stuntman (in theatre); to work as substitute for sb else; scapegoat; fall-guy, #23,925 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
スーツアクター[, su-tsuakuta-] (n) stunt man (wasei [Add to Longdo]
スタンツ[, sutantsu] (n) stunts [Add to Longdo]
スタント[, sutanto] (n) stunt [Add to Longdo]
スタントカー[, sutantoka-] (n) stunt car [Add to Longdo]
スタントカイト[, sutantokaito] (n) stunt kite [Add to Longdo]
スタントマン[, sutantoman] (n) stunt man [Add to Longdo]
曲飲み[きょくのみ, kyokunomi] (n) drinking while doing an acrobatic stunt [Add to Longdo]
曲馬師[きょくばし, kyokubashi] (n) circus stunt rider [Add to Longdo]
芸当[げいとう, geitou] (n) feat; risky attempt; trick; stunt [Add to Longdo]
十八番(P);御箱[じゅうはちばん(十八番)(P);おはこ, juuhachiban ( juuhachiban )(P); ohako] (n) (1) (じゅうはちばん only) No. 18; eighteenth; (2) (じゅうはちばん only) (abbr) (See 歌舞伎十八番) repertoire of 18 kabuki plays; (3) one's favourite stunt (favorite); one's specialty; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stunt \Stunt\, v. t. [imp. & p. p. {Stunted}; p. pr. & vb. n.
   {Stunting}.] [See {Stint}.]
   To hinder from growing to the natural size; to prevent the
   growth of; to stint, to dwarf; as, to stunt a child; to stunt
   a plant.
   [1913 Webster]
 
      When, by a cold penury, I blast the abilities of a
      nation, and stunt the growth of its active energies,
      the ill or may do is beyond all calculation. --Burke.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stunt \Stunt\, n.
   1. A check in growth; also, that which has been checked in
    growth; a stunted animal or thing.
    [1913 Webster]
 
   2. Specifically: A whale two years old, which, having been
    weaned, is lean, and yields but little blubber.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stunt \Stunt\, n. [Cf. {Stint} a task.]
   1. A feat hard to perform; an act which is striking for the
    skill, strength, or the like, required to do it; a feat.
    [Colloq.]
 
       An extraordinary man does three or four different
       "stunts" with remarkable dexterity.  --The Bookman.
 
       He does not try to do stunts; and, above all, he
       does not care to go in swimming.   --L. Hutton.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   2. an unusual action performed to gain public attention; as,
    a publicity stunt.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stunt
   n 1: a difficult or unusual or dangerous feat; usually done to
      gain attention
   2: a creature (especially a whale) that has been prevented from
     attaining full growth
   v 1: check the growth or development of; "You will stunt your
      growth by building all these muscles"
   2: perform a stunt or stunts

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 stunt /stɵnt/
  subterfuge; trick; trickery

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top