ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

undeveloped

AH2 N D IH0 V EH1 L AH0 P T   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -undeveloped-, *undeveloped*, undevelop, undevelope
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
undeveloped[ADJ] ซึ่งไม่ได้พัฒนา, See also: ซึ่งไม่เจริญก้าวหน้า, ซึ่งไม่ได้ปรับปรุง, Syn. primitive, archaic, unevolved, developed

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You are really too undeveloped For philosophical junk like this Too adult is it?เธอด้อยพัฒนาเกินไป ที่จะเข้าใจเรื่องปรัชญาแบบนี้ The Little Prince (1974)
Pictures from the undeveloped film on Yume Islandดูนี่สิ Crying Out Love in the Center of the World (2004)
The skull's crystal stimulates an undeveloped part of the human brain, opening a psychic channel.กะโหลก คริสตอลนี้ ไปกระตุ้น ส่วนที่ไม่พัฒนา ของสมองมนุษย์ เปิดช่อง ทางจิต Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Actually, five years ago everything here was undeveloped land but my family lives very close to the ranch.ที่จริงแล้วเมื่อห้าปีก่อน ที่นี่เป็นแค่ที่ดินโล่งๆ แต่ครอบครัวของฉันและก็ฟาร์มนี้อยู่ใกล้ Episode #1.1 (2011)
The last major undeveloped district in the city of Gotham.เขตด้อยพัฒนาสุดท้าย ในเมืองของก็อตแธม, อาร์คัม Arkham (2014)
His frontal lobe remains in an undeveloped state. A hotbed of neural stem cells...สมองส่วนหน้าเขาหยุดพัฒนาการ เป็นสเต็มเซลล์ประสาท Criminal (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
undevelopedThe affluence of the United States is often contrasted with the poverty of undeveloped countries.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไข่ลม[N] undeveloped egg, See also: unfertilized egg, Example: ไข่ที่ได้จากฟาร์มบางทีก็เป็นไข่ลมปนอยู่บ้าง, Count unit: ฟอง, ใบ, ลูก, Thai definition: ไข่ที่ไม่มีเชื้อตัวผู้ผสม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กะเทย[n.] (kathoēi) EN: fruit with undeveloped seeds   
ไข่ลม[n. exp.] (khailom) EN: unfertilized egg ; undeveloped egg   FR: oeuf non fécondé [m]
ลีบ[adj.] (līp) EN: stunted ; dwarf ; blighted ; lean; atrophic ; withered ; undeveloped   FR: émacié ; décharné ; maigre ; rachitique ; rabougri ; atrophié ; flétri

CMU English Pronouncing Dictionary
UNDEVELOPED AH2 N D IH0 V EH1 L AH0 P T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
undeveloped (j) ˌʌndɪvˈɛləpt (uh2 n d i v e1 l @ p t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unerschlossen {adj} | unerschlossener | am unerschlossenstenundeveloped | more undeveloped | most undeveloped [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
後進国[こうしんこく, koushinkoku] (n) (sens) undeveloped country; third world country [Add to Longdo]
低開発国[ていかいはつこく, teikaihatsukoku] (n) (sens) undeveloped country; third world country [Add to Longdo]
日本のチベット[にほんのチベット, nihonno chibetto] (exp) (col) unpopulated, undeveloped or high-altitude region of Japan [Add to Longdo]
未開拓[みかいたく, mikaitaku] (n) undeveloped; wild (areas) [Add to Longdo]
未開拓地[みかいたくち, mikaitakuchi] (n) undeveloped area [Add to Longdo]
未開地[みかいち, mikaichi] (n) savage (barbaric) land; backward region; undeveloped area [Add to Longdo]
未開発[みかいはつ, mikaihatsu] (n) undeveloped (countries); backward; unentered [Add to Longdo]
未発達[みはったつ, mihattatsu] (n) undeveloped [Add to Longdo]
里山[さとやま, satoyama] (n) (1) undeveloped woodland near populated area; (2) settlement pattern of living in upland valleys and cultivating lower slopes [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 undeveloped
   adj 1: not developed; "courses in interior design were rare and
       undeveloped"; "undeveloped social awareness" [ant:
       {developed}]
   2: undeveloped or unused; "vast unexploited (or undeveloped)
     natural resources"; "taxes on undeveloped lots are low" [syn:
     {unexploited}, {undeveloped}] [ant: {exploited}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top