ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

替身

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -替身-, *替身*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
替身[tì shēn, ㄊㄧˋ ㄕㄣ, ] stuntman (in theatre); to work as substitute for sb else; scapegoat; fall-guy, #23,925 [Add to Longdo]
替身演员[tì shēn yǎn yuán, ㄊㄧˋ ㄕㄣ ㄧㄢˇ ㄩㄢˊ, / ] substitute actor (esp. in fights of theatrical stunts); stuntman [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He knew it was the late lord's double.[CN] 明知道是替身还这么做 Kagemusha (1980)
Fortunately, he only killed an impostor.[CN] 幸运的是,他只杀掉了一个替身 Love and Death (1975)
I impersonate the lord.[CN] 我只是替身 Kagemusha (1980)
Another double?[CN] 另一位替身 Kagemusha (1980)
I know from experience, having played the lord's double for so long... that it's a difficult task.[CN] 我曾常年任将军的替身... ...知道个中的辛苦 此任务困难重重 Kagemusha (1980)
In the routine work of a stuntman, the dangers faced daily are like doing a tango with death.[CN] 全职替身演员,每天都面临危险 就像和死亡跳探戈舞 Faces of Death (1978)
But if we brought in another double of the lord, it would change things.[CN] 但如果找到另一位替身 情况就会大为改观 Kagemusha (1980)
Let's have a closer look. It might be a double.[CN] 再挨近一些看 说不定是个替身 Kagemusha (1980)
How could this scoundrel be my double?[CN] 如此一个恶棍怎能当我的替身 Kagemusha (1980)
I thought he would be useful as a double for you.[CN] 我想他可做你的替身 Kagemusha (1980)
- You know, he could be your double![CN] - 你知道,他可以成为你的替身。 真的吗? Love and Death (1975)
I wouldn't be in your shoes for anything.[CN] 我再也不要做你的替身 The Drowning Pool (1975)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top