ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

绝技

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -绝技-, *绝技*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
绝技[jué jì, ㄐㄩㄝˊ ㄐㄧˋ, / ] stunt, #18,756 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm a whiz with wire. My pop taught me[CN] 我是铁线能手,家传绝技 Life Is Beautiful (1997)
If a skillful fighter like you can't bring his skills into play, it'd be so miserable, wouldn't it?[CN] 凡是身怀绝技的人,特别是你 你所练的功夫,不能够发挥出来 那不是很痛苦? Disciples of the 36th Chamber (1985)
Than plain women are powerful, Royal women killing stunt[CN] 比素女经还厉害,御女必杀绝技 Sex and the Emperor (1994)
And everybody here agrees[CN] 你必须是精英 必须身怀绝技 Aladdin and the King of Thieves (1996)
The trick with nuts, for instance.[CN] 举例说核桃绝技 Rider on the Rain (1970)
After a lot of close calls, I ended the fierce battle by using my sure-shot spell, the Dragon Slave.[CN] 度过了无数的危机 在这场痛苦的战斗最后 我的必杀绝技『龙破斩』爆发了 Bad! Mirra Otoko wa Shumi Janai! (1995)
For her grand finale, Miss Oakley will attempt a new shot the two for one axe shot.[CN] 安妮小姐离场前 将首次展示新绝技 这是一分为二的绝技 Buffalo Bill and the Indians, or Sitting Bull's History Lesson (1976)
If you possess this unique skill[CN] 能够练成这种取阴补阳的绝技 Sex and Zen (1991)
I come in here, teach you stuff that maybe five guys in the world know.[CN] 我特地来教你这些 难得一见的绝技 The Sting (1973)
He did a Virgin Mary stunt on me, with a drop of seminal fluid.[CN] 他用一滴精液在我身上 表演圣母玛利亚的绝技 Romance (1999)
Coaptation is my family trade for 7 generations[CN] 我七代祖传下来的 都是接骨驳筋的绝技 Sex and Zen (1991)
Like you, Herr Zeller, I, too, am a man of hidden talents.[CN] 吉勒,像你一样,我们两个都是身怀绝技 The Sound of Music (1965)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top