ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

blighted

B L AY1 T IH0 D   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -blighted-, *blighted*, blight, blighte
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And it was here...in this blighted place that he learned to live again.และที่นี่... แดนหายนะแห่งนี้ คือ... ...ที่ๆ เขาเรียนรู้ที่จะมีชีวิตอีกครั้ง The Road Warrior (1981)
With continued help from members of the community, we hope to eradicate the criminal element who have long since blighted the lives of the silent majority.และด้วยความช่วยเหลือจากคนในชุมชน เรามั่นใจว่า แนวโน้มของอาชญากรรม จะลดลงอย่างต่อเนื่อง Harry Brown (2009)
- Could it be a blighted ovum?-หรือจะเป็นท้องลม? Don't Deceive Me (Please Don't Go) (2011)
Our village--We're blighted by a sickness.หมู่บ้านของเรา พวกเรากำลังล้มตายด้วยโรคภัย Lamia (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลีบ[adj.] (līp) EN: stunted ; dwarf ; blighted ; lean; atrophic ; withered ; undeveloped   FR: émacié ; décharné ; maigre ; rachitique ; rabougri ; atrophié ; flétri

CMU English Pronouncing Dictionary
BLIGHTED    B L AY1 T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
blighted    (v) blˈaɪtɪd (b l ai1 t i d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
秕子[bǐ zi, ㄅㄧˇ ㄗ˙, ] blighted grain, #447,212 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
悲恋[ひれん, hiren] (n) blighted love; disappointed love; (P) [Add to Longdo]
病葉[わくらば, wakuraba] (n) blighted leaves; diseased leaves [Add to Longdo]
立ち枯れ[たちがれ, tachigare] (n,adj-no) blighted; withered [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Blight \Blight\ (bl[imac]t), v. t. [imp. & p. p. {Blighted}; p.
   pr. & vb. n. {Blighting}.] [Perh. contr. from AS.
   bl[imac]cettan to glitter, fr. the same root as E. bleak. The
   meaning "to blight" comes in that case from to glitter,
   hence, to be white or pale, grow pale, make pale, bleach. Cf.
   {Bleach}, {Bleak}.]
   1. To affect with blight; to blast; to prevent the growth and
    fertility of.
    [1913 Webster]
 
       [This vapor] blasts vegetables, blights corn and
       fruit, and is sometimes injurious even to man.
                          --Woodward.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence: To destroy the happiness of; to ruin; to mar
    essentially; to frustrate; as, to blight one's prospects.
    [1913 Webster]
 
       Seared in heart and lone and blighted. --Byron.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 blighted
   adj 1: affected by blight; anything that mars or prevents growth
       or prosperity; "a blighted rose"; "blighted urban
       districts" [syn: {blighted}, {spoilt}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top