ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stunt man

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stunt man-, *stunt man*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stunt mann. ผู้แสดงโลดโผนแทนดาราภาพยนตร์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yes, I was a stunt man at the time.ใช่ ตอนนี้นผมเป็นสตั๊นแมน Episode #1.11 (2010)
Ah, a stunt man.อ้า สตั๊นแมน Episode #1.11 (2010)
Working as a stunt man, you must get hurt a lot.เป็นสตั๊นแมน คุณคงได้รับบาดเจ็บมากมาย Episode #1.11 (2010)
Ah, a stunt man. Then, I guess you must have a lot of scars on your body.อ่า นักแสดงแทนหรอ ผมว่าคุณคงมีแผลเป็นเต็มไปหมดเลยสิ Episode #1.11 (2010)
I heard he worked here as a stunt man.ผู้รุ้ว่า เขาเคยทำงานเป็นสตั๊นแมนที่นี่ Episode #1.11 (2010)

Japanese-English: EDICT Dictionary
スーツアクター[, su-tsuakuta-] (n) stunt man (wasei [Add to Longdo]
スタントマン[, sutantoman] (n) stunt man [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stunt man
   n 1: a stand-in for movie stars to perform dangerous stunts;
      "his first job in Hollywood was as a double for Clark
      Gable" [syn: {double}, {stunt man}, {stunt woman}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top