ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stifle

S T AY1 F AH0 L   
39 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stifle-, *stifle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stifle[VT] ทำให้หายใจไม่ออก, Syn. choke, smother, suffocate
stifle[VI] หายใจไม่ออก, Syn. choke, smother, suffocate
stifle[VT] อดกลั้น, See also: ระงับ, Syn. repress, suppress
stifle[N] ข้อต่อระหว่างกระดูกโคนขากับหน้าแข้งของสัตว์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stifle(สไท'เฟิล) vt. ทำให้หายใจไม่ออก,อุดปาก,บีบคอ,ฆ่าโดยการทำให้หายใจไม่ออก,ปราบปราม,ขยี้,กำจัด,อด,กลั้น. vi. กลายเป็นหายใจไม่ออก,หอบ., See also: stifler n., Syn. suffocate

English-Thai: Nontri Dictionary
stifle(vi) หายใจไม่ออก,สำลัก,หอบ
stifle(vt) ระงับ,ทำให้หายใจไม่ออก,กลั้น,อุดปาก,ปิดปาก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
How could he? How could anyone stifle you?ได้ไง ใครจะใจร้ายกับคุณได้ลงคอ Woman on Top (2000)
I admire your enthusiasm and far be it from me to stifle your flair, but this isn't London.ผมชื่อชมความไฟแรงของคุณ แล้วก็ไม่อยากจะดับมัน แต่ที่นี่ไม่ใช่ลอนดอน ขอบคุณแดนนี่ Hot Fuzz (2007)
* They overwhelm and stifle *The Freshmen (2009)
* They overwhelm and stifle *The Freshmen (2009)
* They overwhelm and stifle *The Freshmen (2009)
I don't want to stifle you, but, you know, you might wanna turn them over just a little bit more.ฉันไม่อยากเบรคนายนะ แต่ว่า นายควรจะกลับด้านอีกหน่อย Repo Men (2010)
Stifle your slackened maw, you drained and tainted bitch dog.เอียงคอให้ข้ากัดซะดีๆ นังสุนัขเชื่องที่เหนื่อยอ่อน Horror Fiction in Seven Spooky Steps (2011)
Prepare motions to dismiss by end of day Thursday, and don't puss out when Judge Edelstein tries to stifle my brilliance.เตรียมคำขอให้ยกฟ้องภายในวันพฤหัสฯ และอย่าใจฝ่อตอนผู้พิพากษาเอเดลสเตน พยายามขัดขวางความก้าวหน้า Discovery (2012)
Stifle yourself, Shelley. I'll be with you in a minute.อดทนไว้ก่อนแชลลี่ เดี๋ยวฉันก็ไปหาเธอแล้ว Tricks and Treats (2012)
We're not trying to stifle them.เราไม่ได้พยายามทำให้พวกเขาอึดอัด Broken (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stifleA company that stifles innovation can't hope to grow very much.
stifleEven before Reagan and the Supreme Court stifled it, OSHA was a farce.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุดอู้[V] stifle, Example: มีหรือที่คนมีบ้านสวยงามหลังเบ้อเริ่มจะมาอุดอู้อยู่บ้านเล็กจิ๋วยังกับเรือนตุ๊กตา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สำลัก[v.] (samlak) EN: choke ; suffocate ; smother ; stifle   FR: s'étrangler ; avaler de travers

CMU English Pronouncing Dictionary
STIFLE S T AY1 F AH0 L
STIFLED S T AY1 F AH0 L D
STIFLER S T AY1 F L ER0
STIFLES S T AY1 F AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stifle (v) stˈaɪfəl (s t ai1 f @ l)
stifled (v) stˈaɪfəld (s t ai1 f @ l d)
stifles (v) stˈaɪfəlz (s t ai1 f @ l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
クックッ[, kukkutsu] (n,adv-to) (1) chuckle; stifled laughter; giggle; (2) cluck; coo (bird call) [Add to Longdo]
圧し殺す;押し殺す;押殺す;圧しころす;押しころす[おしころす, oshikorosu] (v5s,vt) to crush to death; to stifle to death; to squeeze to death [Add to Longdo]
咽ぶ;噎ぶ[むせぶ, musebu] (v5b,vi) to be choked; to be stifled; to be smothered [Add to Longdo]
噛み殺す;噛殺す;かみ殺す[かみころす, kamikorosu] (v5s,vt) (1) to stifle a smile, yawn, etc.; (2) to bite to death [Add to Longdo]
水を掛ける;水をかける[みずをかける, mizuwokakeru] (exp,v1) (1) to sprinkle water on (something); to spray water on; to splash water on; to squirt water on; (2) (See 水をさす) to hinder; to hamper; to stifle; to throw cold water on [Add to Longdo]
忍び笑い[しのびわらい, shinobiwarai] (n) stifled laugh; chuckling; snickering [Add to Longdo]
反乱を抑える;叛乱を抑える[はんらんをおさえる, hanranwoosaeru] (exp,v1) to stifle a rebellion [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stifle \Sti"fle\, v. t. [imp. & p. p. {Stifled}; p. pr. & vb. n.
   {Stifling}.] [Freq. of OE. stif stiff; cf. Icel. st[imac]fla
   to dam up.]
   1. To stop the breath of by crowding something into the
    windpipe, or introducing an irrespirable substance into
    the lungs; to choke; to suffocate; to cause the death of
    by such means; as, to stifle one with smoke or dust.
    [1913 Webster]
 
       Stifled with kisses, a sweet death he dies.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       I took my leave, being half stifled with the
       closeness of the room.        --Swift.
    [1913 Webster]
 
   2. To stop; to extinguish; to deaden; to quench; as, to
    stifle the breath; to stifle a fire or flame.
    [1913 Webster]
 
       Bodies . . . stifle in themselves the rays which
       they do not reflect or transmit.   --Sir I.
                          Newton.
    [1913 Webster]
 
   3. To suppress the manifestation or report of; to smother; to
    conceal from public knowledge; as, to stifle a story; to
    stifle passion.
    [1913 Webster]
 
       I desire only to have things fairly represented as
       they really are; no evidence smothered or stifled.
                          --Waterland.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stifle \Sti"fle\, n. [From {Stiff}.] (Far.)
   The joint next above the hock, and near the flank, in the
   hind leg of the horse and allied animals; the joint
   corresponding to the knee in man; -- called also {stifle
   joint}. See Illust. under {Horse}.
   [1913 Webster]
 
   {Stifle bone}, a small bone at the stifle joint; the patella,
    or kneepan.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stifle \Sti"fle\, v. i.
   To die by reason of obstruction of the breath, or because
   some noxious substance prevents respiration.
   [1913 Webster]
 
      You shall stifle in your own report.   --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stifle
   n 1: joint between the femur and tibia in a quadruped;
      corresponds to the human knee [syn: {stifle}, {knee}]
   v 1: conceal or hide; "smother a yawn"; "muffle one's anger";
      "strangle a yawn" [syn: {smother}, {stifle}, {strangle},
      {muffle}, {repress}]
   2: smother or suppress; "Stifle your curiosity" [syn: {stifle},
     {dampen}] [ant: {excite}, {stimulate}]
   3: impair the respiration of or obstruct the air passage of;
     "The foul air was slowly suffocating the children" [syn:
     {suffocate}, {stifle}, {asphyxiate}, {choke}]
   4: be asphyxiated; die from lack of oxygen; "The child
     suffocated under the pillow" [syn: {suffocate}, {stifle},
     {asphyxiate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top