ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

solicit

S AH0 L IH1 S IH0 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -solicit-, *solicit*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
solicit(vi) เรียกร้อง, Syn. beg, entreat, beseech, request
solicit(vt) เรียกร้อง, Syn. entreat, beseech, request
solicitor(n) ผู้เรียกร้อง
solicitor(n) ทนาย, Syn. attorney, lawyer, counselor
solicitous(adj) ที่กังวล, Syn. concerned
solicitous(adj) ที่เต็มใจทำ, Syn. devoted
solicitude(n) ความกังวล
solicit for(phrv) เชื้อเชิญ, See also: ชักชวน, เชิญชวน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
solicit(ซะลิส'ซิท) vt., vi. เรียกร้อง, ชักชวน, ขอร้อง, วิงวอน, เชื้อเชิญ, จูงใจ, ล่อใจ, (โสเภณี) ดึงแขก, กระตุ้นใจ., See also: solicitant n. solicitation n.
solicitor(ซะลิส'ซิเทอะ) n. ผู้เรียกร้อง, (ชักชวน, ขอร้อง, วิงวอน, เชื้อเชิญ, จูงใจ, ล่อใจ, กระตุ้นใจ) , (ในอังกฤษ) ทนายความชั้นรองลงมาจากbarrister, อัยการ., See also: solictorship n.
solicitor generaln. (ในอังกฤษ) ตำแหน่งรองอธิบดีกรมอัยการ, , See also: Solicitor General n. ในอเมริกา รองอธิบดีกรมอัยการ
solicitous(ซะลิส'ซิทัส) adj. เป็นห่วง, กังวล, ร้อนใจ, กระวนกระวาย, อยาก, ต้องการมาก, ระมัดระวัง, พิถีพิถัน, See also: solicitously adv. solicitousness n., Syn. caring, concerned
solicitude(ซะลิส'ซิทูด) n. ความเป็นห่วง, ความกังวลใจ, ความร้อนใจ, ความกระวนกระวาย, ความ่อยาก, ความต้องการมาก, เรื่องที่เป็นห่วง

English-Thai: Nontri Dictionary
solicit(vt) วิงวอน, ขอร้อง, เชื้อเชิญ, ชักชวน, จูงใจ
solicitation(n) การวิงวอน, การขอร้อง, การเชื้อเชิญ, การชักชวน, การจูงใจ
solicitor(n) ผู้ขอร้อง, ผู้เชื้อเชิญ, ผู้ชักชวน, ทนายความ
solicitous(adj) กระตือรือร้น, ร้อนใจ, กระวนกระวาย
solicitude(n) ความกังวลใจ, ความกระวนกระวาย, ความร้อนใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
solicitร้องขอ, ชักชวน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
solicitationการชักชวน, การร้องขอ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
solicitor๑. หัวหน้านิติกร (ก. อเมริกัน)๒. ทนายความที่ปรึกษา (ก. อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No one will solicit our society after this. Mr Darcy made that very clear to me.ไม่มีใครที่จะเป็นห่วงเป็นใยพวกเราหลังจากเรื่องนี้ คุณดาร์ซี่ก็ได้แสดงให้ฉันเห็นอย่างชัดเจนแล้ว Episode #1.5 (1995)
Mrs Bennet, I was hoping, if it would not trouble you, that I might solicit a private audience with Miss Elizabeth.คุณนายเบนเน็ต ผมจะขอรบกวนคุณสักหน่อย ผมอยากพูดกับ มิสเอลิซาเบทเป็นการส่วนตัว Pride & Prejudice (2005)
But you did solicit him, which is also a crime.แต่คุณขายบริการให้เขา เป็นความผิดเหมือนกัน Cheating Death (2008)
Solicit numbers from sextus, alone.การเรียกร้องจากคริกซัส, คนเดียว. Mark of the Brotherhood (2010)
Not that he solicits my opinion on such matters.ไม่ใช่ที่เค้ามาเซ้าซี้ขอความเห็นผมเรื่องนั้น Little Red Book (2011)
Only guy I'm here to solicit is you, buddy.มีคุณเพียงคนเดียวแหละที่ทำให้ฉันมาที่นี้ เพื่อน Break Point (2012)
The government needed a face, a living face, to parade around, to solicit support for a unpopular war.รัฐบาลต้องการคน คนที่ยังมีชีวิต เพื่อแห่ขบวนพาเหรดไปทั่ว เพื่อให้ได้รับการสนับสนุนบ้าๆบอๆ ต่อสงครามนั่น
And I could never solicit such a request.และฉันไม่เคยเรียกร้องคำขอ ดังกล่าว Underworld: Blood Wars (2016)
Jai, what health-conscious fast food purveyor did you originally solicit to buy these chicken wings you've so lovingly reheated in a minor suicidal gesture?เจ ร้านฟาสต์ฟู้ดเพื่อสุขภาพร้านไหน ที่ยั่วให้คุณซี้อปีกไก่พวกนี้มาอุ่นกิน จะได้ฆ่าตัวเองทีละนิด Split (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
solicitHe is qualified as a solicitor.
solicitHe solicited our votes.
solicitI asked the solicitor to make out my will.
solicitI'll let you know my decision after I have consulted my solicitor.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วาน(v) ask, See also: solicit, request, Syn. ใช้, Example: ใครคนหนึ่งเสนอขึ้นว่าน่าจะวานหัวหน้าเป็นตัวแทนไปเป็นเหมาะที่สุด, Thai Definition: ขอให้ช่วยทำแทนตัว, ขอความช่วยเหลือ
บอกบุญ(v) solicit for charity, See also: solicit contributions, Example: ผมมาบอกบุญทุกท่านเพื่อสร้างโบสถ์ให้วัดของหมู่บ้านเรา, Thai Definition: บอกชักชวนให้ทำบุญ เช่น ในการสร้างโบสถ์ทอดกฐินเป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อารี[ārī] (adj) EN: generous ; liberal ; broadminded ; hospitable ; solicitous  FR: bienveillant ; hospitalier
ใบบอกบุญ[baibøk bun] (n, exp) EN: circular of solicit subscriptions
บอกบุญ[bøkbun] (v) EN: solicit contributions ; solicit for charity
เชิญ[choēn] (x) EN: invite ; go ahead ; invite ; ask ; persuade ; bid welcome ; solicit ; implore  FR: inviter (qqn.) à faire (qqch.) ; convier à ; prier de ; veuillez ... ; faites ! ; allez-y !
ฎีกา[dīkā] (n) EN: invitation to a monk ; letter of invitation to a Buddhist monk ; solicitation for a contribution ; subscription for Buddhist temple funds
หาเสียง[hāsīeng] (v) EN: campaign ; run for an election ; try to get votes ; solicit votes ; woo  FR: faire campagne ; mener campagne ; chercher à attirer les électeurs
การชักชวน[kān chakchūan] (n) EN: solicitation
ความดูแล[khwām dūlaē] (n) EN: care ; control ; solicitude  FR: protection [ f ]
เนติบัณฑิต[nētibandit] (n) EN: lawyer ; solicitor ; barrister ; barrister-at-law ; attorney  FR: avocat [ m ] ; licencié en droit [ m ]
อ้อนวอน[ønwøn] (v) EN: plead ; beg ; beseech ; appeal ; ask ; implore ; petition ; request ; pray ; solicit ; whine ; supplicate  FR: supplier ; implorer

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SOLICIT S AH0 L IH1 S IH0 T
SOLICITS S AH0 L IH1 S AH0 T S
SOLICITOR S AH0 L IH1 S AH0 T ER0
SOLICITED S AH0 L IH1 S IH0 T IH0 D
SOLICITING S AH0 L IH1 S AH0 T IH0 NG
SOLICITORS S AH0 L IH1 S AH0 T ER0 Z
SOLICITOUS S AH0 L IH1 S AH0 T AH0 S
SOLICITUDE S AH0 L IH1 S IH0 T UW2 D
SOLICITATION S AH0 L IH2 S IH0 T EY1 SH AH0 N
SOLICITATIONS S AH0 L IH2 S IH0 T EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
solicit (v) sˈəlˈɪsɪt (s @1 l i1 s i t)
solicits (v) sˈəlˈɪsɪts (s @1 l i1 s i t s)
solicited (v) sˈəlˈɪsɪtɪd (s @1 l i1 s i t i d)
solicitor (n) sˈəlˈɪsɪtər (s @1 l i1 s i t @ r)
soliciting (v) sˈəlˈɪsɪtɪŋ (s @1 l i1 s i t i ng)
solicitors (n) sˈəlˈɪsɪtəz (s @1 l i1 s i t @ z)
solicitous (j) sˈəlˈɪsɪtəs (s @1 l i1 s i t @ s)
solicitude (n) sˈəlˈɪsɪtjuːd (s @1 l i1 s i t y uu d)
solicitation (n) sˈəlˌɪsɪtˈɛɪʃən (s @1 l i2 s i t ei1 sh @ n)
solicitously (a) sˈəlˈɪsɪtəsliː (s @1 l i1 s i t @ s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qín, ㄑㄧㄣˊ, ] solicitous; thoughtful, #690,127 [Add to Longdo]
[yīn, ㄧㄣ, ] solicitous [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Solicitor { m }; Anwalt { m } (vor niederen Gerichten)solicitor [ Br. ] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
スパム[supamu] (n) (1) Spam (trademarked luncheon meat, made mostly from ham); (2) { comp } spam (unsolicited email messages); (P) [Add to Longdo]
勧化[かんげ, kange] (n, vs) religious-fund soliciting; Buddhist preaching [Add to Longdo]
勧進[かんじん, kanjin] (n, vs) temple solicitation; (P) [Add to Longdo]
勧進帳[かんじんちょう, kanjinchou] (n) temple solicitation book [Add to Longdo]
勧誘[かんゆう, kanyuu] (n, vs) invitation; solicitation; canvassing; canvasing; inducement; persuasion; encouragement; (P) [Add to Longdo]
勧誘員[かんゆういん, kanyuuin] (n) canvasser; traveling salesman; travelling salesman; door-to-door solicitor [Add to Longdo]
寄付を請う[きふをこう, kifuwokou] (exp, v5u) to solicit donations [Add to Longdo]
気遣い[きづかい, kidukai] (n) consideration; concern; fear; worry; solicitude; (P) [Add to Longdo]
気配り[きくばり, kikubari] (n, vs) care; attentiveness; attention; consideration (for others); solicitude; (P) [Add to Longdo]
強請る[ねだる(P);ゆする, nedaru (P); yusuru] (v5r, vt) (1) (ねだる only) to tease; to coax; (2) to solicit; to demand; to extort; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Solicit \So*lic"it\, v. t. [imp. & p. p. {Solicited}; p. pr. &
   vb. n. {Soliciting}.] [F. sollicier, L. sollicitare,
   solicitare, -atum, fr. sollicitus wholly (i. e., violently)
   moved; sollus whole + citus, p. p. of ciere to move, excite.
   See {Solemn}, {Cite}.]
   1. To ask from with earnestness; to make petition to; to
    apply to for obtaining something; as, to solicit person
    for alms.
    [1913 Webster]
 
       Did I solicit thee
       From darkness to promote me?     --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To endeavor to obtain; to seek; to plead for; as, to
    solicit an office; to solicit a favor.
    [1913 Webster]
 
       I view my crime, but kindle at the view,
       Repent old pleasures, and solicit new. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. To awake or excite to action; to rouse desire in; to
    summon; to appeal to; to invite.
    [1913 Webster]
 
       That fruit . . . solicited her longing eye.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Sounds and some tangible qualities solicit their
       proper senses, and force an entrance to the mind.
                          --Locke.
    [1913 Webster]
 
   4. To urge the claims of; to plead; to act as solicitor for
    or with reference to. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Should
       My brother henceforth study to forget
       The vow that he hath made thee, I would ever
       Solicit thy deserts.         --Ford.
    [1913 Webster]
 
   5. To disturb; to disquiet; -- a Latinism rarely used.
    [1913 Webster]
 
       Hath any ill solicited thine ears?  --Chapman.
    [1913 Webster]
 
       But anxious fears solicit my weak breast. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Syn. To beseech; ask; request; crave; supplicate;
     entreat; beg; implore; importune. See {Beseech}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 solicit
   v 1: make a solicitation or entreaty for something; request
      urgently or persistently; "Henry IV solicited the Pope for
      a divorce"; "My neighbor keeps soliciting money for
      different charities" [syn: {solicit}, {beg}, {tap}]
   2: make amorous advances towards; "John is courting Mary" [syn:
     {woo}, {court}, {romance}, {solicit}]
   3: approach with an offer of sexual favors; "he was solicited by
     a prostitute"; "The young man was caught soliciting in the
     park" [syn: {hook}, {solicit}, {accost}]
   4: incite, move, or persuade to some act of lawlessness or
     insubordination; "He was accused of soliciting his colleagues
     to destroy the documents"
   5: make a solicitation or petition for something desired; "She
     is too shy to solicit"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top