ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

スパム

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -スパム-, *スパム*
Japanese-English: EDICT Dictionary
スパム[, supamu] (n) (1) Spam (trademarked luncheon meat, made mostly from ham); (2) {comp} spam (unsolicited email messages); (P) [Add to Longdo]
スパムブロック[, supamuburokku] (n) {comp} spamblock [Add to Longdo]
スパムメール[, supamume-ru] (n) {comp} spam mail [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We did e-mail.[JA] 私達は 保険のスパムメールを装って All in the Family (2014)
- It's my turn. Noodles and Spam, okay.[JA] - 俺の番だぞ ヌードルとスパム、オーケー Rescue Dawn (2006)
- Spam?[JA] - スパム Ragnarok (2013)
Spam musubi![JA] スパムむすび Heating Up for Someone Else (2015)
The solicitation Ms. Groves gave me is visually identical to an image commonly sent out as spam.[JA] ミス・グローブスが くれた要請書 画像と視覚的に同一だ 俗にスパムとして表示される Root Path (2014)
Yeah, I'm not sure if it's gonna be cool with them that I spam their e-mails.[JA] 分らない でも・・・それって スパム行為じゃ? The Social Network (2010)
Sperm?[JA] スパム? (精子の事) スパム Wasting Time (2012)
Robert Pardillo and his son Bobby-- disguised as spam, but apparently not well enough.[JA] 交わされたメールのコピー スパムメールを装ってるけど それほどうまくは隠せてない All in the Family (2014)
I decrypted their spam message, and it seems that Vigilance is only targeting[JA] 彼らのスパムメールを解読した と警戒は 唯一の標的としてるようだ Root Path (2014)
At first I thought it was just a Bible thing, spam, but it's not.[JA] 最初は宗教関係のスパムかと でも違うの His Last Vow (2014)
There was little of interest in the captain's in-box, so I took the time to sift through his... spam filter.[JA] 警部のメールの受信箱には 目ぼしい人物は いなかった だから 彼のスパムフィルターを 調べてみた An Unnatural Arrangement (2013)
The Spam? -Yeah, the Spam.[JA] "スパムが"? Heating Up for Someone Else (2015)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スパム[すぱむ, supamu] spam [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top