Search result for

sharpen

(58 entries)
(0.6255 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sharpen-, *sharpen*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sharpen    [VI] คม, See also: ฝนให้คม, Syn. edge, grind, Ant. flatten
sharpen    [VT] ทำให้คม, See also: ฝนให้คม, Syn. edge, grind, Ant. flatten
sharpen    [VT] ปรับปรุงให้ดีขึ้น, See also: ปรับปรุง, แก้ไข, Syn. improve

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sharpenYour pencils need sharpening.
sharpenI sharpened a pencil with a knife.
sharpenI want a knife to sharpen my pencil with.
sharpenThe new boy made up to his teacher by sharpening her pencils.
sharpenA cat was sharpening its claws against a post.
sharpenHe was sharpening a knife.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sharpen(ชาร์พ'เพิน) vt.,vi. ทำให้คม,ฝนให้คม,เพิ่ม,ทำให้รุนแรงขึ้น,กลายเป็นคม,ฉับพลัน., See also: sharpener n., Syn. edge,hone,strop

English-Thai: Nontri Dictionary
sharpen(vi) แหลมขึ้น,เพิ่มขึ้น,รุนแรงขึ้น
sharpen(vt) ฝน,เหลา,ทำให้แหลม,ทำให้คม
sharpener(n) ผู้ฝน,ผู้ลับ,เครื่องเหลา,กบเหลาดินสอ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลับ    [V] sharpen, See also: whet, grind, hone, Example: คนสมัยก่อนรู้จักนำหินมาลับให้แหลม นำเหล็กมาตีให้คมใช้เป็นอาวุธ, Thai definition: ถูให้คม
เหลา [V] sharpen, See also: hone, whet, edge, grind, Example: ดินสอถูกเหลากระทั่งเป็นจุดแหลม, Thai definition: ทำให้เกลี้ยงเกลาหรือให้แหลมด้วยเครื่องมือมีมีดเป็นต้น
ฝน    [V] sharpen, See also: whet, rub, Syn. ขัด, เหลา, ตะไบ, ลับ, ขูด, Example: นายพรานกำลังฝนหินให้มีปลายแหลมคมเพื่อใช้เป็นอาวุธล่าสัตว์, Thai definition: ทำให้แหลม, ทำให้คม
ส้อม    [V] sharpen, Syn. ซ่อม, ปาด, เฉือน, Example: เขากำลังส้อมมะพร้าวอยู่, Count unit: คัน, Thai definition: ปาดให้แหลม
อาน    [V] whet, See also: sharpen, Syn. ลับ, Thai definition: ลับให้คมกริบ, ถูกับหินให้เรียบ
เสี้ยม [V] sharpen, See also: point, Syn. เจียน, เหลา, ลับ, Example: พ่อครัวเสี้ยมหลาวจนแหลมเพื่อเสียบปลาก่อนนำไปย่าง, Thai definition: ทำให้แหลม
ตะไบ    [V] sharpen, See also: hone, whet, Syn. ถู, ลับ, ขัด, ฝน, Example: หลังเลิกเรียนเขารีบกลับบ้านมาช่วยพ่อตะไบเหล็กทุกวัน
แตกฉาน [V] be proficient in, See also: sharpen, be expert at/in, be dexterous, be masterful, Syn. เชี่ยวชาญ, เข้าใจแจ่มแจ้ง, ชำนาญ, ชำนิชำนาญ, Example: เราจะต้องฝึกฝนตนเองให้แตกฉานและแม่นยำชำนาญ ทั้งในวิชาความรู้และวิธีสอน เพื่อสามารถสั่งสอนได้อย่างกระจ่าง
กบ    [N] sharpener, Syn. กบเหลาดินสอ, Example: กบเหลาดินสออันนี้ไม่คมเลย, Count unit: ตัว
กบเหลาดินสอ    [N] sharpener, See also: pencil sharpener, Syn. กบ, Example: กบเหลาดินสอ คืออุปกรณ์เครื่องเขียนชนิดหนึ่ง, Count unit: ตัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝน[v.] (fon) EN: sharpen ; grind ; whet   
ฝนมีด[v. exp.] (fon mīt) EN: whet a knife ; sharpen a knife   
เครื่องเหลาดินสอ[n. exp.] (khreūang lao dinsø) EN: sharpener   FR: taille-crayon [m]
ขว้างกา[n.] (khwāngkā) EN: [wooden weapon sharpened at both ends]   
กบเหลาดินสอ[X] (koplao dinsø) EN: pencil sharpener   
เหลา[n.] (lao) EN: sharpen ; hone ; whet ; edge ; grind ; shape   FR: tailler (en pointe)
หลาว[v.] (lāo) EN: sharpen   FR: tailler ; aiguiser
ลับ[v.] (lap) EN: sharpen ; hone ; whet ; grind   FR: aiguiser ; affûter ; affiler
ซ่อม [v.] (sǿm) EN: sharpen   FR: effiler
ตะไบ[v.] (tabai) EN: file ; rasp ; sharpen ; hone ; whet   FR: râper ; limer

CMU English Pronouncing Dictionary
SHARPEN    SH AA1 R P AH0 N
SHARPENS    SH AA1 R P AH0 N Z
SHARPENED    SH AA1 R P AH0 N D
SHARPENING    SH AA1 R P AH0 N IH0 NG
SHARPENING    SH AA1 R P N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sharpen    (v) (sh aa1 p @ n)
sharpens    (v) (sh aa1 p @ n z)
sharpened    (v) (sh aa1 p @ n d)
sharpener    (n) (sh aa1 p n @ r)
sharpeners    (n) (sh aa1 p n @ z)
sharpening    (v) (sh aa1 p @ n i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
anspitzen; schärfen | anspitzend; schärfendsharpen | sharpening [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
しのぎを削る;鎬を削る[しのぎをけずる, shinogiwokezuru] (exp,v5r) to compete ruthlessly; to sharpen swords [Add to Longdo]
シャープナー[, sha-puna-] (n) sharpener [Add to Longdo]
鉛筆削り[えんぴつけずり, enpitsukezuri] (n) pencil sharpener [Add to Longdo]
牙をとぐ;牙を研ぐ[きばをとぐ, kibawotogu] (exp,v5g) to sharpen one's fangs [Add to Longdo]
研ぎ[とぎ, togi] (n) polish; grinding; sharpening [Add to Longdo]
研ぎ師[とぎし, togishi] (n) sharpener (of swords) and polisher (of mirrors) [Add to Longdo]
研ぎ澄ます;研澄ます[とぎすます, togisumasu] (v5s,vt) to sharpen; to grind; to whet; to hone; to make keen [Add to Longdo]
研ぎ石[とぎいし, togiishi] (n) knife sharpener; whetstone [Add to Longdo]
研ぎ物[とぎもの, togimono] (n) sharpening [Add to Longdo]
研ぎ物師[とぎものし, togimonoshi] (n) sharpener (of swords) and polisher (of mirrors) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sharpen \Sharp"en\, v. i.
   To grow or become sharp.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sharpen \Sharp"en\, v. t. [imp. & p. p. {Sarpened}; p. pr. & vb.
   n. {Sharpening}.] [See {Sharp}, a.]
   To make sharp. Specifically:
   (a) To give a keen edge or fine point to; to make sharper;
     as, to sharpen an ax, or the teeth of a saw.
   (b) To render more quick or acute in perception; to make more
     ready or ingenious.
     [1913 Webster]
 
        The air . . . sharpened his visual ray
        To objects distant far.       --Milton.
     [1913 Webster]
 
        He that wrestles with us strengthens our nerves and
        sharpens our skill.         --Burke.
     [1913 Webster]
   (c) To make more eager; as, to sharpen men's desires.
     [1913 Webster]
 
        Epicurean cooks
        Sharpen with cloyless sauce his appetite. --Shak.
     [1913 Webster]
   (d) To make more pungent and intense; as, to sharpen a pain
     or disease.
   (e) To make biting, sarcastic, or severe. "Sharpen each
     word." --E. Smith.
   (f) To render more shrill or piercing.
     [1913 Webster]
 
        Inclosures not only preserve sound, but increase
        and sharpen it.           --Bacon.
     [1913 Webster]
   (g) To make more tart or acid; to make sour; as, the rays of
     the sun sharpen vinegar.
   (h) (Mus.) To raise, as a sound, by means of a sharp; to
     apply a sharp to.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sharpen
   v 1: make sharp or sharper; "sharpen the knives" [ant: {blunt},
      {dull}]
   2: make crisp or more crisp and precise; "We had to sharpen our
     arguments"
   3: become sharp or sharper; "The debate sharpened"
   4: put (an image) into focus; "Please focus the image; we cannot
     enjoy the movie" [syn: {focus}, {focalize}, {focalise},
     {sharpen}] [ant: {blear}, {blur}]
   5: make (images or sounds) sharp or sharper [ant: {soften}]
   6: raise the pitch of (musical notes) [ant: {drop}, {flatten}]
   7: give a point to; "The candles are tapered" [syn: {sharpen},
     {taper}, {point}]
   8: make (one's senses) more acute; "This drug will sharpen your
     vision" [syn: {sharpen}, {heighten}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top