ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sharpen

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols




Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sharpen-, *sharpen*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols




Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sharpen(vi) คม, See also: ฝนให้คม, Syn. edge, grind, Ant. flatten
sharpen(vt) ทำให้คม, See also: ฝนให้คม, Syn. edge, grind, Ant. flatten
sharpen(vt) ปรับปรุงให้ดีขึ้น, See also: ปรับปรุง, แก้ไข, Syn. improve

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sharpen(ชาร์พ'เพิน) vt., vi. ทำให้คม, ฝนให้คม, เพิ่ม, ทำให้รุนแรงขึ้น, กลายเป็นคม, ฉับพลัน., See also: sharpener n., Syn. edge, hone, strop

English-Thai: Nontri Dictionary
sharpen(vi) แหลมขึ้น, เพิ่มขึ้น, รุนแรงขึ้น
sharpen(vt) ฝน, เหลา, ทำให้แหลม, ทำให้คม
sharpener(n) ผู้ฝน, ผู้ลับ, เครื่องเหลา, กบเหลาดินสอ

WordNet (3.0)
sharpen(v) make sharp or sharper, Ant. dull
sharpen(v) make crisp or more crisp and precise
sharpen(v) become sharp or sharper
sharpen(v) make (images or sounds) sharp or sharper, Ant. soften
sharpen(v) raise the pitch of (musical notes), Ant. flatten
sharpen(v) give a point to, Syn. taper, point
sharpen(v) make (one's senses) more acute, Syn. heighten
sharpener(n) any implement that is used to make something (an edge or a point) sharper
focus(v) put (an image) into focus, Syn. focalise, sharpen, focalize, Ant. blur

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Sharpenv. t. [ imp. & p. p. Sarpened p. pr. & vb. n. Sharpening. ] [ See Sharp, a. ] To make sharp. Specifically: (a) To give a keen edge or fine point to; to make sharper; as, to sharpen an ax, or the teeth of a saw. (b) To render more quick or acute in perception; to make more ready or ingenious. [ 1913 Webster ]

The air . . . sharpened his visual ray
To objects distant far. Milton. [ 1913 Webster ]

He that wrestles with us strengthens our nerves and sharpens our skill. Burke. [ 1913 Webster ]

(c) To make more eager; as, to sharpen men's desires. [ 1913 Webster ]

Epicurean cooks
Sharpen with cloyless sauce his appetite. Shak. [ 1913 Webster ]

(d) To make more pungent and intense; as, to sharpen a pain or disease. (e) To make biting, sarcastic, or severe. “Sharpen each word.” E. Smith. (f) To render more shrill or piercing. [ 1913 Webster ]

Inclosures not only preserve sound, but increase and sharpen it. Bacon. [ 1913 Webster ]

(g) To make more tart or acid; to make sour; as, the rays of the sun sharpen vinegar. (h) (Mus.) To raise, as a sound, by means of a sharp; to apply a sharp to. [ 1913 Webster ]

Sharpenv. i. To grow or become sharp. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Five more. Come on, five more. - 'Baby need to sharpen his pin'5 ที อีก 5 ที Cool Runnings (1993)
I'll go sharpen the propeller.ผมจะไปเหลาไม้.. ใบพัด Around the World in 80 Days (2004)
He's sitting in the dark, listening to a little smooth jazz, while he sharpens his 12-inch KA-BAR.ซุ่มอยู่ในความมืด นั่งฟังเพลงแจ๊สสบายๆ และพก คาบายาว 12 นิ้วไปด้วย Red Eye (2005)
Uh, for tomorrow, you need to repair my shield, wash my tunic, clean my boots, sharpen my sword and polish my chain mail.อ่า พรุ่งนี้ เจ้าต้องซ่อมโล่ของข้า แล้วก็ซักเสื้อคลุมข้าด้วย ขัดรองเท้า, ลับดาบ, แล้วก็ขัดเงาชุดเกราะ Valiant (2008)
What do you mean? You're going to need all the help you can get. I can mend armour and sharpen swords.หมายความว่าไง เจ้าต้องการพวกเรา ข้าก็ซ่อมและลับดาบเป็นด้วยนะ The Moment of Truth (2008)
It will sharpen it. It will give it spice.มันจะเหลารักให้แหลมคมขึ้น ทำให้รักมีเขี้ยวเล็บ The Reader (2008)
One of your specialists to sharpen the videoมืออาชีพของนายคนนึงมาช่วยปรับวีดีโอให้ชัด Safe and Sound (2008)
So take out your notebooks and sharpen your pencils, kids.ไม่ได้ทำให้การตัดสินใจอย่างชาญฉลาด. The Freshmen (2009)
Bubo, sharpen the battle claws.บูโบ ทำการลับคมกรงเล็บทำศึก Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
So, moms, skip trick-or-treating this year, and instead, sit your little toddler down and explain that daddy's a hungry zombie, and before he went out to sharpen his pitchfork, he whispered to mommy that you looked delicious.ดังนั้น แม่ๆทั้งหลายลืมเรื่อง หลอกหรือเลี้ยง ปีนี้ แล้วแทนด้วยการจับเจ้าตัวน้อย นั่งและอธิบาย ว่าพ่อของเขาเป็นผีดิิบผู้หิวกระหาย The Rocky Horror Glee Show (2010)
A black hole raises these challenges and really sharpens these challenges because it's practically a place where ordinary space doesn't exist anymore.และจริงๆคมชัดความท้าทายเหล่านี้ เพราะมันเป็นสถานที่จริง ที่มีพื้นที่สามัญไม่อยู่อีกต่อไป The Riddle of Black Holes (2010)
I said I'd become a pro so I should sharpen the pencils like a professional secretary.ฉันบอกว่าฉันจะเป็นมืออาชีพดังนั้นฉันควรเหลา ดินสอแบบเลขามืออาชีพ Episode #1.2 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sharpenA cat was sharpening its claws against a post.
sharpenHe was sharpening a knife.
sharpenI sharpened a pencil with a knife.
sharpenI want a knife to sharpen my pencil with.
sharpenThe new boy made up to his teacher by sharpening her pencils.
sharpenYour pencils need sharpening.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลับ(v) sharpen, See also: whet, grind, hone, Example: คนสมัยก่อนรู้จักนำหินมาลับให้แหลม นำเหล็กมาตีให้คมใช้เป็นอาวุธ, Thai Definition: ถูให้คม
เหลา(v) sharpen, See also: hone, whet, edge, grind, Example: ดินสอถูกเหลากระทั่งเป็นจุดแหลม, Thai Definition: ทำให้เกลี้ยงเกลาหรือให้แหลมด้วยเครื่องมือมีมีดเป็นต้น
ฝน(v) sharpen, See also: whet, rub, Syn. ขัด, เหลา, ตะไบ, ลับ, ขูด, Example: นายพรานกำลังฝนหินให้มีปลายแหลมคมเพื่อใช้เป็นอาวุธล่าสัตว์, Thai Definition: ทำให้แหลม, ทำให้คม
ส้อม(v) sharpen, Syn. ซ่อม, ปาด, เฉือน, Example: เขากำลังส้อมมะพร้าวอยู่, Count Unit: คัน, Thai Definition: ปาดให้แหลม
อาน(v) whet, See also: sharpen, Syn. ลับ, Thai Definition: ลับให้คมกริบ, ถูกับหินให้เรียบ
เสี้ยม(v) sharpen, See also: point, Syn. เจียน, เหลา, ลับ, Example: พ่อครัวเสี้ยมหลาวจนแหลมเพื่อเสียบปลาก่อนนำไปย่าง, Thai Definition: ทำให้แหลม
ตะไบ(v) sharpen, See also: hone, whet, Syn. ถู, ลับ, ขัด, ฝน, Example: หลังเลิกเรียนเขารีบกลับบ้านมาช่วยพ่อตะไบเหล็กทุกวัน
กรอ(v) grind, See also: sharpen, Example: หมอฟันคนนี้กรอฟันเก่ง แม้กระทั่งเด็กยังไม่ร้องไห้, Thai Definition: แต่งให้เรียบ
กรีด(v) whet, See also: sharpen, Syn. ลับ (มีด), Example: ฉันกรีดมีดให้คม, Thai Definition: เอาคมมีดสะบัดบนของแข็งเพื่อให้คม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หลาว[lāo] (v) EN: sharpen  FR: tailler ; aiguiser
ซ่อม[sǿm] (v) EN: sharpen  FR: effiler

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
sharpen
sharpens
sharpened
sharpening
sharpening

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sharpen
sharpens
sharpened
sharpener
sharpeners
sharpening

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
anspitzen; schärfen | anspitzend; schärfendsharpen | sharpening [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
立てる[たてる, tateru] (v1, vt) (1) (also written as 起てる) to stand up; to put up; to set up; to erect; to raise; (2) to thrust into; to bury into; to dig into; (3) to make (a noise); to start (a rumour); to raise (a cloud of dust, etc.); to cause; (4) to make; to establish; to set up; to develop; to formulate; (5) to put up (a political candidate); to make (one's leader); (6) to treat with respect; (7) to sharpen; to make clear; (8) (See 閉てる) to shut; to close; (9) (See 点てる) to make tea (macha); to perform the tea ceremony; (10) to divide by; (suf, v1) (11) (after the -masu stem of a verb) to do ... vigorously; (P) #9,067 [Add to Longdo]
真剣(P);真険(iK)[しんけん, shinken] (n, adj-na) (1) seriousness; earnestness; (2) real sword (as opposed to unsharpened or wooden practice weapon) (practise); (P) #11,081 [Add to Longdo]
刺し[さし, sashi] (n) (1) (abbr) (See 米刺し) sharpened tube for testing rice in bags; (2) (abbr) (See 刺身) sashimi (sliced raw fish); (P) #15,600 [Add to Longdo]
削る(P);梳る[けずる, kezuru] (v5r, vt) (1) to shave (wood or leather); to sharpen; to plane; to whittle; to pare; to scrape off; (2) to shave off (e.g. a budget, expenses, a salary, etc.); to curtail; to cut down; (3) to cross out; to reduce; to curtail; to remove; to erase; to delete; (P) #19,494 [Add to Longdo]
しのぎを削る;鎬を削る[しのぎをけずる, shinogiwokezuru] (exp, v5r) to compete ruthlessly; to sharpen swords [Add to Longdo]
シャープナー[sha-puna-] (n) sharpener [Add to Longdo]
鉛筆削り[えんぴつけずり, enpitsukezuri] (n) pencil sharpener [Add to Longdo]
牙をとぐ;牙を研ぐ[きばをとぐ, kibawotogu] (exp, v5g) to sharpen one's fangs [Add to Longdo]
研ぎ[とぎ, togi] (n) polish; grinding; sharpening [Add to Longdo]
研ぎ師[とぎし, togishi] (n) sharpener (of swords) and polisher (of mirrors) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?



Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top