Search result for

ตะไบ

(40 entries)
(0.0136 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตะไบ-, *ตะไบ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตะไบ[N] file, See also: rasp, Syn. เครื่องถูไม้, Example: ตะไบเป็นอุปกรณ์สำคัญในการตกแต่งเครื่องใช้ต่างๆ, Count unit: เล่ม, อัน, Thai definition: เหล็กเครื่องมือใช้ถูโลหะอื่นๆ ให้เกลี้ยงเกลาเป็นต้น มีหลายชนิด เช่น ตะไบท้องปลิง ตะไบหางหนู
ตะไบ[V] sharpen, See also: hone, whet, Syn. ถู, ลับ, ขัด, ฝน, Example: หลังเลิกเรียนเขารีบกลับบ้านมาช่วยพ่อตะไบเหล็กทุกวัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตะไบน. เหล็กเครื่องมือใช้ถูไม้หรือโลหะอื่น ๆ ให้เกลี้ยงเกลาเป็นต้น ที่ผิวหน้าทั้ง ๒ ด้านบั้งเป็นรอยหยาบ ๆ มีหลายชนิด เช่น ตะไบท้องปลิง ตะไบหางหนู.
ตะไบก. ถูด้วยตะไบ เช่น ตะไบไม้ให้เรียบ.
ตะไบเล็บน. อุปกรณ์แต่งเล็บมักทำด้วยโลหะ มีลักษณะแบนยาว ที่ผิวหน้าทั้ง ๒ ด้านบั้งเป็นรอยหยาบ ๆ สำหรับถูเล็บ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Chisels, lathes, planes, files.สิ่ว เครื่องกลึงโลหะ ไม้ฉาบปูน ตะไบ A Night at the Bones Museum (2009)
First thing you need to do is secure your key, take a metal file and go through and start taking those mountains and valleys all the way down to the lowest possible setting on the key.ในขั้นแรก เราต้องทำการดัดแปลง... กุญแจสักหน่อย โดยการที่ใช้ตะไบเหล็ก... The Next Three Days (2010)
I've always been really handy with a nail file.ฉันใช้ประโยชน์จากที่ตะไบเล็บได้เสมอแหละ Furt (2010)
I notice the serial numbers have been filed off.ฉันเห็นหมายเลขปืนถูกตะไบออก Kick the Ballistics (2011)
Could you hand me a file?คุณช่วยส่งตะไบให้ผมหน่อยได้ไหม Better Angels (2012)
One with a file in it?อันที่ซ่อนตะไบหรือคะ? Judgment Day (2012)
Looks like the serial number was filed off.ดูเหมือนว่าหมายเลขจะตะไบออก The Blood from the Stones (2013)
Everyone had always assumed that this lovely pattern was just something that iron did.และผงตะไบเหล็กมานาน หลายศตวรรษ ทุกคนเคยคิดเสมอว่า รูปแบบนี้น่ารัก เป็นเพียงสิ่งที่ทำเหล็ก The Electric Boy (2014)
The patterns were not simply a quirk of iron filings;รูปแบบที่ไม่ได้เพียงแค่เป็น มุมแหลมของผงตะไบเหล็ก; The Electric Boy (2014)
they existed in the space around a magnet or an electric current, even in the absence of iron filings.พวกเขาอยู่ในพื้นที่รอบ ๆ แม่เหล็ก หรือกระแสไฟฟ้า แม้กระทั่งในกรณีที่ไม่มี ผงตะไบเหล็ก The Electric Boy (2014)
The firing pin is filed down, right?เข็มแทงชนวนถูกตะไบออกไปแล้ว Suicide Squad (2016)
For unless I miss my guess we're in for one wild night.ตามืดมิดราวราตรี ตะไบฟันเป็นคมเขี้ยว 300 (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตะไบ[n.] (tabai) EN: file ; rasp   FR: râpe [f] ; lime [f]
ตะไบ[v.] (tabai) EN: file ; rasp ; sharpen ; hone ; whet   FR: râper ; limer
ตะไบกลม[n. exp.] (tabai klom) EN: round file   FR: lime ronde [f]
ตะไบท้องปลิง[n. exp.] (tabai thøng pling) EN: halfround file   FR: lime demi-ronde [f] ; demi-ronde [f]
ตะไบสามเหลี่ยม[n. exp.] (tabai sāmlīem) EN: three-square file   FR: tiers-point [m]
ตะไบหางหนู[n. exp.] (tabai hāng nū) EN: rattail file   FR: queue-de-rat [f]
ตะไบเล็บ[n. exp.] (tabai lep) FR: lime à ongles [f]
ตะไบแบน[n. exp.] (tabai baēn) EN: flat file ; hand file ; mill file   FR: lime plate [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
file away[PHRV] ทำให้เรียบด้วยตะไบ (เช่นเหล็ก, เล็บ), See also: ตะไบ
file[N] ตะไบ
file[VT] ตะไบ, See also: ถูด้วยตะไบ
rasp[N] ตะไบชนิดหนึ่ง, Syn. file

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
file(ไฟลฺ) {filed,filing,files} n. แผงหรือแฟ้มเก็บเอกสาร,ปึกเอกสาร,เอกสารเป็นเรื่อง ๆ หนึ่ง,หมวดเอกสาร,แถวเรียง,ตารางเรียง,ตะไบ,คนเจ้าเล่ห์. -Phr. (on file ซึ่งจัดไว้เป็นเครื่อง ๆ ในแฟ้มเก็บเอกสาร) . vt. จัดเข้าแฟ้ม,เก็บเอกสาร,ยื่นคำร้อง. vi. เดินเป็นแถวตรง,ยื่น หมายถึง ข้อสนเทศหรือข้อมูลทั้งหมดที่เก็บไว้ในสื่อที่มีคุณสมบัติเป็น แม่เหล็กไม่ว่าจะเป็นจานบันทึกธรรมดา หรือจานแข็ง (hard disk) ก็ตาม ข้อสนเทศที่นำไปเก็บนั้น จะถูกนำไปเก็บไว้เป็นเรื่อง ๆ ไป อาจจะเป็นโปรแกรม ข้อมูล หรือภาพ (graphics) ก็ได้ แต่ละเรื่องต่างก็ต้องมีชื่อเป็น ของตนเอง ที่ต้องไม่ซ้ำกัน เรียกว่า "แฟ้มข้อมูล"
filefish(ไฟล'ฟิช) n. ปลาตะไบ
filings(ไฟ'ลิงซ) n.,pl. ขี้ตะไบ
nail fileตะไบเล็ก ๆ สำหรับขัดเล็บ
rasp(ราสพฺ,แรสพฺ) vt.,vi. ถูด้วยตะไบหยาบ,ขูด,ครูด,ทำให้ระคายเคือง,เกิดเสียงการถูกด้วยตะไบที่หยาบ, See also: rasper n. raspish adj., Syn. grate
rasping(ราส'พิง,แรส'พิง) adj. เสียงห้าว,เสียงตะไบถู,ซึ่งทำให้ร้อนใจหรือกระสับกระส่าย, See also: raspingly adv., Syn. raspy

English-Thai: Nontri Dictionary
file(n) แฟ้ม,ตะไบ,แถวตอน,ที่เก็บเอกสาร
file(vt) ถู,ตะไบ,เก็บเข้าแฟ้ม,เก็บเอกสาร
filings(n) ขี้ตะไบ
rasp(n) บุ้ง,ตะไบหยาบ
rasp(vt) ขูด,ถูด้วยตะไบ,ครูด,ทำให้ระคายเคือง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top