Search result for

แตกฉาน

(10 entries)
(0.4116 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แตกฉาน-, *แตกฉาน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แตกฉาน [V] be proficient in, See also: sharpen, be expert at/in, be dexterous, be masterful, Syn. เชี่ยวชาญ, เข้าใจแจ่มแจ้ง, ชำนาญ, ชำนิชำนาญ, Example: เราจะต้องฝึกฝนตนเองให้แตกฉานและแม่นยำชำนาญ ทั้งในวิชาความรู้และวิธีสอน เพื่อสามารถสั่งสอนได้อย่างกระจ่าง
แตกฉาน [V] be scattered, See also: be dispersed, Syn. กระจัดกระจาย, แตกฉานซ่านเซ็น, Ant. รวมกลุ่ม, Example: ชิ้นส่วนของเครื่องบินแตกฉานไปทั่วบริเวณป่า
แตกฉาน [ADV] fluently, Syn. เชี่ยวชาญ, เข้าใจแจ่มแจ้ง, ชำนาญ, ชำนิชำนาญ, Example: เมื่อพระยาอนุมานราชธนสามารถอ่านภาษาไทยได้อย่างแตกฉาน ท่านได้รับจ้างอ่านหนังสือประโลมโลกให้พวกผู้ใหญ่ฟัง
แตกฉานซ่านเซ็น [V] be separated, See also: be scattered, be dispersed, Syn. แตกฉาน, กระจัดกระจาย, Ant. รวมกลุ่ม, Example: เพื่อนฝูงของเราแตกฉานซ่านเซ็นกันไปคนละทาง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แตกฉานว. ชำนิชำนาญ, เชี่ยวชาญ, เช่น มีความรู้แตกฉาน.
แตกฉาน ๒, แตกฉานซ่านเซ็นก. กระจัดกระจายไป.
เรือง, เรือง ๆแตกฉาน เช่น เรืองปัญญา

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Fluently. - Oh, really?แตกฉานเลยละ Beastly (2011)
I do not understand the intricacies of social interaction.ไม่แตกฉานทักษะสื่อสารในการเข้าสังคม Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
schism(ชิส'ซีม) n. การแตกแยก,การแตกความสามัคคี,การแตกร้าว,การแตกฉาน, ส่วนที่แตกแยกออกมา, See also: schismatic adj., Syn. division

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top