Search result for

คะแนน

(79 entries)
(0.0183 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คะแนน-, *คะแนน*
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
คะแนนดิบ (n ) raw score

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คะแนน[N] mark, See also: score, point, tally, Syn. แต้ม, Example: ครูบอกว่าคะแนนที่จะได้ขึ้นอยู่กับจำนวนและคุณภาพของงานที่แต่ละคนทำ, Count unit: คะแนน, Thai definition: เครื่องหมายในการนับ, หน่วยที่ใช้ในการกำหนดค่าในการสอบหรือแข่งขัน
คะแนนนิยม[N] popularity, Syn. คะแนนเสียง, คะแนนสนับสนุน, Example: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแทบทุกคนได้หยิบยกเอาการแก้ไขปัญหานี้เป็นนโยบายสำคัญหรือเรียกร้องคะแนนนิยมจากประชาชนชาวกรุงเทพฯ, Thai definition: ความนิยมที่แสดงออกว่ามีมากน้อยเพียงไร
คะแนนเต็ม[N] full marks, Example: การแข่งขันรอบนี้มีคะแนนเต็มทั้งหมด 500 คะแนน, Count unit: คะแนน, Thai definition: จำนวนแต้มการนับสำหรับคะแนนที่ทำได้ทั้งหมด
คะแนนเสียง[N] vote, See also: ballot, Example: ส่วนหนึ่งของความสำเร็จของหัวคะแนนในการชักจูงให้ชาวบ้านลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้สมัครที่ตนสนับสนุนคือ การที่หัวคะแนนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชาวบ้าน, Thai definition: ความเห็นที่ลงเป็นคะแนน, คะแนนจากผู้ที่มีสิทธิ์ออกเสียง
คะแนนเฉลี่ย[N] point average, See also: mean, Example: ผู้สำเร็จการศึกษามีคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.50 - 2.99 มากที่สุด รองลงมามีคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.00 - 2.49
คะแนนเสียงข้างมาก[N] majority vote, Syn. เสียงส่วนใหญ่, Ant. คะแนนเสียงข้างน้อย, เสียงส่วนน้อย, Count unit: คะแนน, Thai definition: คะแนนเสียงที่มีมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ลงคะแนนเสียง
คะแนนเสียงข้างน้อย[N] minority vote, Syn. เสียงส่วนน้อย, Ant. คะแนนเสียงข้างมาก, เสียงส่วนใหญ่, Count unit: คะแนน, Thai definition: คะแนนเสียงที่มีน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ลงคะแนนเสียง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คะแนนน. เครื่องหมายในการนับ, หน่วยที่ใช้กำหนดค่าในการสอบหรือแข่งขันเป็นต้น.
คะแนนนิยมน. ความนิยมที่แสดงออกว่ามีมากน้อยเพียงใด.
คะแนนเสียงน. คะแนนที่ลงในการออกเสียง.
แต้มคะแนน เช่น สอบได้กี่แต้ม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
z scoreคะแนน z [มีความหมายเหมือนกับ standard score] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
equality of meritคะแนนความดีเท่ากัน (ปพพ.) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
class markคะแนนชั้น [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
standard scoreคะแนนมาตรฐาน [มีความหมายเหมือนกับ z score] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
electoral voteคะแนนเสียงของคณะผู้เลือกตั้ง (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
vote, electoralคะแนนเสียงของคณะผู้เลือกตั้ง (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
popular voteคะแนนเสียงของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
vote, popularคะแนนเสียงของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
majority of votesคะแนนเสียงข้างมาก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
simple majorityคะแนนเสียงข้างมากปรกติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
unanimous voteคะแนนเสียงเอกฉันท์ [การทูต]
standard scoreคะแนนมาตรฐาน, ค่าที่บอกให้ทราบว่า ความแตกต่างระหว่างค่าของข้อมูลนั้น ๆ กับค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลชุดนั้นเป็นกี่เท่าของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ Zi [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Excellent s.A.T.S, more talent than money could ever buy. Yeah, but...คะแนน SAT ก็ดีสุดๆ ความสามารถลูกมากเกินกว่าจะเงินจะซื้อได้ แต่... New Haven Can Wait (2008)
Then why are you keeping score?งั้นก็อย่าห่วงเรื่องการทำคะแนน Committed (2008)
Okay, score the score, scale of one to 10.โอเค ให้คะแนนหน่อย จากหนึ่งถึงสิบ Lucky Thirteen (2008)
You'd think with all that experience that I'd be better than a seven.คุณคิดว่าทั้งหมดคือประสบการณ์ นั่นทำให้ฉันคะแนนดีกว่า 7 Lucky Thirteen (2008)
I'd say we're looking at a nine, easy.ฉันว่าควรได้คะแนน 9 ง่ายๆ Lucky Thirteen (2008)
When you can't ride anymore... they'll vote my son in as president.เมื่อใดที่คุณขี่ไม่ได้อีกต่อไป... พวกเขาจะลงคะแนนให้ลูกชายของฉันในฐานะประธาน Pilot (2008)
She only wiped her slit up your thigh for the highlights reel, you chimp.อีนี่แม่งก็แต่เอารูถูๆ มึงเพื่อให้ได้ คะแนนละวะ ไอ้ลิงโง่ Episode #1.5 (2008)
(Patrick) You're going to need a recount.ไม่ล่ะ พวกแกต้องลงคะแนนกันไหม่ Episode #1.5 (2008)
The winner will be decided by our listeners voting in.แน่นอน คะแนนโหวตของชาวเนทจะเป็นตัวตัดสินผล Scandal Makers (2008)
Thank you judges.เรากำลังจะบอกคะแนนแล้วค่ะ Scandal Makers (2008)
How can you have no flaws in your grade?เธอทำได้ยังไงน่ะ คะแนนของเธอน่ะ Baby and I (2008)
Since you inherited your brain from me, you'll get good grades if you study harder, idiot.แกได้สมองจากชั้น แกจะได้คะแนนดีถ้าแกตั้งใจเรียน My Sassy Girl (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คะแนน[n.] (khanaēn) EN: mark ; score ; grade ; points ; vote ; tally   FR: point [m] ; note [f] ; voix [f] ; mention [f]
คะแนนสุดท้าย[n. exp.] (khanaēn sutthāi) EN: final score   FR: score final [m]
คะแนนเสียง[n.] (khanaēnsīeng) EN: vote ; ballot   FR: vote [m] ; scrutin [m]
คะแนนเสียงข้างน้อย[n. exp.] (khanaēnsīeng khāng nøi) EN: minority vote   
คะแนนเสียงข้างมาก[n. exp.] (khanaēnsīeng khāngmāk) EN: majority vote   
คะแนนเสียงข้างมากเด็ดขาด[n. exp.] (khanaēnsīeng khāngmāk detkhāt) EN: absolute majority   FR: majorité absolue [f]
คะแนนเสียงชี้ขาด[n. exp.] (khanaēnsīeng chīkhāt) EN: casting vote   

English-Thai: Longdo Dictionary
ballot(n) บัตรลงคะแนน เช่น Use these ballots when students are voting in a mock election or classroom election.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
electoral vote[N] คะแนนเสียงที่ผู้แทนรัฐลงให้เพื่อเลือกประธานาธิบดีและรองประธานาธิดีของสหรัฐอเมริกา
grade point average[N] คะแนนเฉลี่ย (คำย่อคือ GPA), Syn. grade point index
mark[N] คะแนน, See also: แต้ม, Syn. tick
match point[N] คะแนนสุดท้ายที่ผู้แข่งขันฝ่ายที่เหนือกว่าต้องการเพื่อได้ชัยชนะ, See also: (โดยเฉพาะกีฬาเทนนิสหรือกีฬาต้องใช้ racket ตี)
par[N] คะแนนมาตรฐานสำหรับการตีลูกลงหลุมแต่ละครั้ง (กีฬากอล์ฟ), See also: พาร์, Syn. score
point[N] คะแนน, See also: แต้มคะแนน, แต้ม
score[N] คะแนน, See also: แต้ม, Syn. amount, final tally, sum
tally[N] คะแนนนับ, See also: คะแนนเปรียบเทียบ
throw[N] คะแนนที่ได้จากการขว้าง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
absentee voteการลงคะแนนของผู้ไม่อยู่ (ทางไปรษณีย์) -absentee voter., n.
abstain(แอบสเทน') vt. ละเว้น, ไม่ลงคะแนนเสียง, ไม่ฟุ่มเฟือยในการกินและดื่ม,อดเหล้า, สละสิทธิ์ -abstainer n., Syn. forbear, desist)
application programโปรแกรมประยุกต์ <คำแปล>หมายถึง โปรแกรมประเภทต่าง ๆ ที่ออกแบบขึ้นเพื่อสนองความต้องการ เช่น โปรแกรมบัญชี หรือ โปรแกรมทำคะแนน
application softwareซอฟต์แวร์ประยุกต์ <คำแปล>หมายถึง โปรแกรมประเภทต่าง ๆ ที่ออกแบบขึ้นเพื่อสนองความต้องการ เช่น โปรแกรมบัญชี หรือโปรแกรมทำคะแนนมีความหมายเหมือน application program
audit(ออ'ดิท) n. การตรวจสอบบัญชี,บัญชี,การไตร่สวนคดี. -vt. ตรวจสอบบัญชี,เข้าฟัง (วิชาที่ไม่เอาคะแนน), Syn. examine, check)
auditor(ออ'ดิเทอะ) n. ผู้ตรวจสอบบัญชี,ผู้ฟัง,นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาที่ไม่เอาคะแนน
ballot(แบล'เลิท) n. บัตรเลือกตั้ง,จำนวนผู้ลงคะแนน,รายชื่อคนลงคะแนน vi. ลงคะแนนด้วยบัตรลับ,จับฉลาก, See also: balloter n.
basket(บาส'คิท) n. ตะกร้า,กระจาด,กระเช้า,เข่ง,สิ่งที่อยู่ในตะกร้า,คะแนนของบาสเกตบอล (ที่หย่อนเข้าแต่ละครั้ง), Syn. pannier
bat(แบท) 1. {batted,batting,bats} n. กระบองสั้น,ไม้ตีลูกบอล,การตี,แผ่นอิฐ,ก้อนดินเหนียว,ความเร็ว,ก้าว,ค้างคาว,โสเภณี vt. ตีด้วยไม้,ได้คะแนนตีถูกลูก,พิจารณาหรืออธิบายอย่างละเอียด vi. ตีด้วยไม้,ถึงตาตีลูก 2. ใช้เป็นนามสกุล (file type) ของแฟ้มคำสั่งรวม หรือที่เรียกว่า batch file เช่น autoexec.bat ดู batch file ประกอบ
booby(บู'บี) n. คนโง่,คนเซ่อ,คนที่เล่นเลวที่สุดในทีม,คนที่ได้คะแนนน้อยที่สุด, Syn. dunce

English-Thai: Nontri Dictionary
aye(n) คะแนนเห็นด้วย
ballot(n) บัตรลงคะแนน,บัตรเลือกตั้ง,การลงคะแนนเสียง
ballot(vt) ลงคะแนน
constituency(n) ผู้ลงคะแนนเสียง,ผู้เลือกตั้ง,เขตเลือกตั้ง
franchise(n) สิทธิลงคะแนนเสียง,สัมปทาน,สิทธิพิเศษ
majority(n) หมู่มาก,คะแนนเสียงส่วนมาก,วัยผู้ใหญ่
mark(n) เครื่องหมาย,จุดหมาย,คะแนน,มาตราเงินของเยอรมัน
marker(n) คนจดคะแนน,เครื่องบ่งชี้,ผู้ทำเครื่องหมาย
plebiscite(n) การลงคะแนนเสียงทั้งประเทศ
poll(vi) ลงคะแนนเสียง,ออกเสียงเลือกตั้ง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
คะแนนเก็บคะแนนที่เป็นคะแนนเก็บไม่ใช่สอบใหญ่

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
平均点[へいきんてん, heikinten] (n) คะแนนเฉลี่ย
満点[まんてん, manten] (n) คะแนนเต็ม

German-Thai: Longdo Dictionary
Punkt(n) |der, pl. Punkte| คะแนน, จุด
Stimme(n) |die, pl. Stimmen| คะแนนเสียง
sich(D) große Mühe gebenอุตสาหะ, พากเพียรอย่างมาก, ใช้ความพยายามอย่างมาก เช่น Sie hat sich große Mühe gegeben, um die beste Note zu bekommen. เธอพยายามอย่างมากเพื่อให้ได้คะแนนที่ดีที่สุด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top