ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

satisfied

S AE1 T AH0 S F AY2 D   
58 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -satisfied-, *satisfied*, satisfi, satisfie
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
satisfied[ADJ] พอใจ, See also: ถูกใจ, Syn. happy, contented, gratified
satisfied[ADJ] ซึ่งชดเชยให้, See also: ชดใช้, ซึ่งชำระหนี้, Syn. compensated

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
satisfied(แซท'ทิสไฟดฺ) adj. พอใจ,จ่ายหมดแล้ว,แน่ใจ,มั่นใจ, Syn. content,convinced
dissatisfied(ดิสแซท'ทิสไฟดฺ) adj. ไม่พอใจ,ไม่อิ่ม, Syn. discontented,displeased ###A. contented
unsatisfied(อันแซท'ทิสไฟดฺ) adj. ไม่พอใจ,ไม่เพียงพอ., See also: unsatisfiedly adv.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They weren't satisfied with a bomb that could knock out a city.พวกเขาไม่พอใจ กับระเบิดที่ล้างเมีองได้ Beneath the Planet of the Apes (1970)
And I have even met A Violet Who almost satisfied meและได้เจอดอกไวโอเล็ต ที่เกือบทำให้ฉันพอใจ The Little Prince (1974)
The gentleman are not satisfied with youสุภาพบุรุษไม่ใช่ satisfied with ที่คุณ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
After having satisfied him I was impressed by such special tastes in one so youngหลังจากมีพอใจเขา... ...ฉันถูกประทับใจโดย special tastes นั้น ในสิ่งหนุ่ม: สาวเกินไป Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Will you not be satisfied till you burn the whole place down?แกจะไม่ยอมหยุดก่อเรื่อง จนกว่าจะเผาร้านนี้ให้หมดทั้งร้าน ใช่ไหม? Mannequin (1987)
It's the only way I can be satisfied.มันเป็นทางเดียวที่ทำให้ข้าพอใจนะ The Princess Bride (1987)
Are you satisfied now, Tetsuo?นายพอใจแล้วหรือยัง เท็ตสึโอะ? Akira (1988)
Satisfied?พอใจรึยัง? The Cement Garden (1993)
But was she satisfied?แต่แล้วเธอพอใจไหม The Joy Luck Club (1993)
When you've killed for us in the past... we've always been satisfied.ตอนที่นายฆ่าคนให้เราในอดีต... เราพอใจมาก Léon: The Professional (1994)
- Satisfied?- พอใจ? Pulp Fiction (1994)
Me and Vincent would've been satisfied... with some freeze-dried Taster's Choice.ฉันและวินเซนต์จะได้รับความพึงพอใจ ... กับแห้งบางส่วนเลือกลิ้มลองรสของ Pulp Fiction (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
satisfiedAll the children are satisfied with her meals.
satisfiedAll were satisfied.
satisfiedAlthough she is poor, she is satisfied.
satisfiedAre you quite satisfied with your new house?
satisfiedAre you satisfied or dissatisfied?
satisfiedAre you satisfied with my explanation?
satisfiedAre you satisfied with the result?
satisfiedAre you satisfied with your daily life?
satisfiedAre you satisfied with your job?
satisfiedAs far as this matter is concerned, I am satisfied.
satisfiedAs for me, I am not satisfied with the result of the examination the other day.
satisfiedAs for me, I am satisfied.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รมย์[ADJ] satisfied, See also: pleasing, Syn. พึงใจ, Notes: (สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อารมณ์ค้าง[X] (ārom khāng) EN: unsatisfied ; leftover feelings   
ชื่นชมยินดี[v.] (cheūnchomyindī) EN: be pleased with ; be exultant ; be satisfied with ; be happy ; be thrilled ; rejoice   
ชื่นชอบ[v.] (cheūnchøp) EN: be satisfied ; be pleased ; impress ; like ; love ; be fond of   FR: être passionné ; être enthousiaste
ชอบใจ[v.] (chøpjai) EN: content ; be gratified ; be pleased ; be satisfied ; like   FR: être content ; être satisfait
เอม[v.] (ēm) EN: be perfectly content ; be perfectly satisfied   
อึดอัด[v.] (eut-at) EN: have tight chest ; be suffocating ; feel uncomfortable ; be uneasy ; feel cramped ; be not satisfied   FR: être mal à l'aise ; se sentir oppressé
อิ่ม[v.] (im) EN: be full ; be saturated ; be satiated ; have enough ; be replete ; be satisfied   FR: être rassasié ; être repu
จุใจ[v.] (jujai) EN: be satisfied ; be pleased ; be thrilled   FR: être comblé ; être aux anges
เคือง[v.] (kheūang) EN: be angry with ; be annoyed ; be offended ; take offense ; be indignant ; be dissatisfied ; be resentful ; be irate ; be enraged ; be provoked   FR: être faché contre ; être offensé ; être indigné ; être froissé ; éprouver du ressentiment
กริ่ม[v.] (krim) EN: be happy ; be pleased ; be satisfied ; be contented   

CMU English Pronouncing Dictionary
SATISFIED    S AE1 T AH0 S F AY2 D
SATISFIED    S AE1 T IH0 S F AY2 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
satisfied    (v) sˈætɪsfaɪd (s a1 t i s f ai d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
满意[mǎn yì, ㄇㄢˇ ㄧˋ, / 滿] satisfied; pleased; to one's satisfaction, #1,703 [Add to Longdo]
得过且过[dé guò qiě guò, ㄉㄜˊ ㄍㄨㄛˋ ㄑㄧㄝˇ ㄍㄨㄛˋ, / ] satisfied just to get through (成语 saw); to muddle through; without high ambitions, but getting by, #40,527 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
したり顔[したりがお, shitarigao] (n,adj-no) self-satisfied look; triumphant expression [Add to Longdo]
すっと(P);スッと;スーッと;すうっと[, sutto (P); sutsu to ; su-tsu to ; suutto] (adv,vs) (1) (on-mim) (スーッと and すうっと are more emphatic) straight; quickly; directly; all of a sudden; (2) (on-mim) quietly; gently; softly; (vs) (3) to feel refreshed; to feel satisfied; (P) [Add to Longdo]
どや顔[どやがお, doyagao] (n) self-satisfied look; triumphant look [Add to Longdo]
リア充[リアじゅう, ria juu] (n) (sl) (from リアル+充実) (See リアル,充実・1) a person who is satisfied with his or her real (offline) life [Add to Longdo]
円満解決[えんまんかいけつ, enmankaiketsu] (n) amicable settlement; settling the case leaving no parties dissatisfied [Add to Longdo]
甘んじる[あまんじる, amanjiru] (v1,vi) to content oneself with; to be resigned to (one's fate); to be contented (satisfied) with (one's lot) [Add to Longdo]
甘んずる[あまんずる, amanzuru] (vz,vi) to content oneself with; to be resigned to (one's fate); to be contented (satisfied) with (one's lot) [Add to Longdo]
喜がる[よがる, yogaru] (v5r) to satisfy oneself; to feel satisfied; to be proud [Add to Longdo]
気が済む;気がすむ[きがすむ, kigasumu] (exp,v5m) to be satisfied; to feel good [Add to Longdo]
脂下がる[やにさがる, yanisagaru] (v5r,vi) to be complacent; to look self-satisfied [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
充足字句[じゅうそくじく, juusokujiku] satisfied token [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Satisfy \Sat"is*fy\, v. t. [imp. & p. p. {Satisfied}; p. pr. &
   vb. n. {Satisfying}.] [OF. satisfier; L. satis enough +
   -ficare (in comp.) to make; cf. F. satisfaire, L.
   satisfacere. See {Sad}, a., and {Fact}.]
   1. In general, to fill up the measure of a want of (a person
    or a thing); hence, to grafity fully the desire of; to
    make content; to supply to the full, or so far as to give
    contentment with what is wished for.
    [1913 Webster]
 
       Death shall . . . with us two
       Be forced to satisfy his ravenous maw. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To pay to the extent of claims or deserts; to give what is
    due to; as, to satisfy a creditor.
    [1913 Webster]
 
   3. To answer or discharge, as a claim, debt, legal demand, or
    the like; to give compensation for; to pay off; to
    requite; as, to satisfy a claim or an execution.
    [1913 Webster]
 
   4. To free from doubt, suspense, or uncertainty; to give
    assurance to; to set at rest the mind of; to convince; as,
    to satisfy one's self by inquiry.
    [1913 Webster]
 
       The standing evidences of the truth of the gospel
       are in themselves most firm, solid, and satisfying.
                          --Atterbury.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To satiate; sate; content; grafity; compensate. See
     {Satiate}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 satisfied
   adj 1: filled with satisfaction; "a satisfied customer"
   2: allayed; "his thirst quenched he was able to continue" [syn:
     {quenched}, {satisfied}, {slaked}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top