Search result for

lucifer

(32 entries)
(0.1783 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lucifer-, *lucifer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Lucifer[N] ซาตานที่ถูกขับออกจากสวรรค์

English-Thai: Nontri Dictionary
Lucifer(n) ซาตาน,มาร,ดาวประกายพรึก,ดาวพระศุกร์

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Lucifer[ลูซิเฟอร] (n ) ลูซีเฟอร หรือซาตาน เป็นคนที่ก่อเหตชั่วร้ายให้กับมนุษย์ เป็นบิคาแห่งความชั่ว ตามความเชื่อศาสนาคริสต มันมีหลายชื่อ เช่น ดาวประจำกลางวัน มาร พญามาร งูดึกดำบรรณ ซาตาน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This is the work of Lucifer!มันเป็นฝีมือของปีศาจลูซิเฟอร์ Outlander (2008)
I command thee, Lucifer, quit this place!ข้าสั่งเจ้า ลูซิเฟอร์ จากไปที่นี่! Outlander (2008)
Lucifer rises, the apocalypse starts. You think that you have demons on your hands now?ง่ายจะตาย ลูซิเฟอร์คืนชีพ เริ่มต้่นวันล้างโลก Criss Angel Is a Douche Bag (2009)
Lucifer will bring the apocalypse.ลูซิเฟอร์จะนำมาซึ่งวันสิ้นโลก Death Takes a Holiday (2009)
Quod luciferem reverendum obstringit,ควอด ลูซิเฟอร์เร่ม\เนเวอร์เรนดั้ม อ๊อบสตริงกิท , Death Takes a Holiday (2009)
Lilith is trying to break the 66 seals to free Lucifer from hell.ลิลิธกำลังพยายามทำลายผนึกทั้ง 66 เพื่อปลดปล่อยลูซิเฟอร์จากนรก - นายเป็นใครกัน On the Head of a Pin (2009)
- Lucifer is not God.เชื่อในตัวเขา ลูซิเฟอร์ไม่ใช่พระเจ้า On the Head of a Pin (2009)
Lucifer?ลูซิเฟอร์ On the Head of a Pin (2009)
Lucifer?ลูซิเฟอร์? It's a Terrible Life (2009)
Lucifer keeps rotting in his cage.ลูซิเฟอร์ก็เน่าอยู่ในกรงเขาต่อไป The Monster at the End of This Book (2009)
Lilith is trying to break the 66 seals to free Lucifer from hell.ลิลิธพยายามที่จะทำลายผนึกทั้ง66อันเพื่อปลดปล่อยลูซิเฟอร์ออกจากนรก When the Levee Breaks (2009)
- Lucifer will bring the apocalypse. Mom.ลูซิเฟอร์จะนำมาซึ่งวันสิ้นโลก When the Levee Breaks (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
luciferHer name is Lucifera.
luciferLucifera Vampirella is cute.

CMU English Pronouncing Dictionary
LUCIFER    L UW1 S AH0 F ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Lucifer    (n) (l uu1 s i f @ r)
Lucifers    (n) (l uu1 s i f @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Luziferkolibri {m} [ornith.]Lucifer Hummingbird [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ルシフェラーゼ[, rushifera-ze] (n) luciferase [Add to Longdo]
ルシフェリン[, rushiferin] (n) luciferin [Add to Longdo]
火柴[かしば, kashiba] (n) match; lucifer [Add to Longdo]
明星[みょうじょう, myoujou] (n) (1) (See 金星・きんせい) morning star; Venus; (2) Lucifer; (3) preeminent person (within their own field); star (of the stage, silver screen, etc.); (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
路西弗[Lù xī fú, ㄌㄨˋ ㄒㄧ ㄈㄨˊ, 西] Lucifer (Satan's name before his Fall in Jewish and Christian mythology) [Add to Longdo]
路西法[Lù xī fǎ, ㄌㄨˋ ㄒㄧ ㄈㄚˇ, 西] Lucifer (Satan's name before his Fall in Jewish and Christian mythology) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lucifer \Lu"ci*fer\, n. [L., bringing light, n., the morning
   star, fr. lux, lucis, light + ferre to bring.]
   [1913 Webster]
   1. The planet Venus, when appearing as the morning star; --
    applied in Isaiah by a metaphor to a king of Babylon.
    [1913 Webster]
 
       How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of
       the morning! how art thou cut down to the ground
       which didst weaken the nations!    --Is. xiv. 12.
    [1913 Webster]
 
       Tertullian and Gregory the Great understood this
       passage of Isaiah in reference to the fall of Satan;
       in consequence of which the name Lucifer has since
       been applied to Satan.        --Kitto.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, Satan.
    [1913 Webster]
 
       How wretched
       Is that poor man that hangs on princes' favors! . .
       .
       When he falls, he falls like Lucifer,
       Never to hope again.         --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. A match[1] made of a sliver of wood tipped with a
    combustible substance, and ignited by friction; -- called
    also {lucifer match}, and {locofoco}, now most commonly
    referred to as a {friction match}. See {Locofoco}.
    [1913 Webster]
 
   4. (Zool.) A genus of free-swimming macruran Crustacea,
    having a slender body and long appendages.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Venus \Ve"nus\ (v[=e]"n[u^]s), n. [L. Venus, -eris, the goddess
   of love, the planet Venus.]
   1. (Class. Myth.) The goddess of beauty and love, that is,
    beauty or love deified.
    [1913 Webster]
 
   2. (Anat.) One of the planets, the second in order from the
    sun, its orbit lying between that of Mercury and that of
    the Earth, at a mean distance from the sun of about
    67,000,000 miles. Its diameter is 7,700 miles, and its
    sidereal period 224.7 days. As the morning star, it was
    called by the ancients {Lucifer}; as the evening star,
    {Hesperus}.
    [1913 Webster]
 
   3. (Alchem.) The metal copper; -- probably so designated from
    the ancient use of the metal in making mirrors, a mirror
    being still the astronomical symbol of the planet Venus.
    [Archaic]
    [1913 Webster]
 
   4. (Zool.) Any one of numerous species of marine bivalve
    shells of the genus {Venus} or family {Veneridae}. Many of
    these shells are large, and ornamented with beautiful
    frills; others are smooth, glossy, and handsomely colored.
    Some of the larger species, as the round clam, or quahog,
    are valued for food.
    [1913 Webster]
 
   {Venus's basin} (Bot.), the wild teasel; -- so called because
    the connate leaf bases form a kind of receptacle for
    water, which was formerly gathered for use in the toilet.
    Also called {Venus's bath}.
 
   {Venus's basket} (Zool.), an elegant, cornucopia-shaped,
    hexactinellid sponge ({Euplectella speciosa}) native of
    the East Indies. It consists of glassy, transparent,
    siliceous fibers interwoven and soldered together so as to
    form a firm network, and has long, slender, divergent
    anchoring fibers at the base by means of which it stands
    erect in the soft mud at the bottom of the sea. Called
    also {Venus's flower basket}, and {Venus's purse}.
 
   {Venus's comb}.
    (a) (Bot.) Same as {Lady's comb}.
    (b) (Zool.) A species of {Murex} ({Murex tenuispinus}). It
      has a long, tubular canal, with a row of long, slender
      spines along both of its borders, and rows of similar
      spines covering the body of the shell. Called also
      {Venus's shell}.
 
   {Venus's fan} (Zool.), a common reticulated, fanshaped
    gorgonia ({Gorgonia flabellum}) native of Florida and the
    West Indies. When fresh the color is purple or yellow, or
    a mixture of the two.
 
   {Venus's flytrap}. (Bot.) See {Flytrap}, 2.
 
   {Venus's girdle} (Zool.), a long, flat, ribbonlike, very
    delicate, transparent and iridescent ctenophore ({Cestum
    Veneris}) which swims in the open sea. Its form is due to
    the enormous development of two spheromeres. See Illust.
    in Appendix.
 
   {Venus's hair} (Bot.), a delicate and graceful fern
    ({Adiantum Capillus-Veneris}) having a slender, black and
    shining stem and branches.
 
   {Venus's hair stone} (Min.), quartz penetrated by acicular
    crystals of rutile.
 
   {Venus's looking-glass} (Bot.), an annual plant of the genus
    {Specularia} allied to the bellflower; -- also called
    {lady's looking-glass}.
 
   {Venus's navelwort} (Bot.), any one of several species of
    {Omphalodes}, low boraginaceous herbs with small blue or
    white flowers.
 
   {Venus's pride} (Bot.), an old name for Quaker ladies. See
    under {Quaker}.
 
   {Venus's purse}. (Zool.) Same as {Venus's basket}, above.
 
   {Venus's shell}. (Zool.)
    (a) Any species of Cypraea; a cowrie.
    (b) Same as {Venus's comb}, above.
    (c) Same as {Venus}, 4.
 
   {Venus's slipper}.
    (a) (Bot.) Any plant of the genus {Cypripedium}. See
      {Lady's slipper}.
    (b) (Zool.) Any heteropod shell of the genus {Carinaria}.
      See {Carinaria}.
      [1913 Webster]
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Lucifer
   n 1: (Judeo-Christian and Islamic religions) chief spirit of
      evil and adversary of God; tempter of mankind; master of
      Hell [syn: {Satan}, {Old Nick}, {Devil}, {Lucifer},
      {Beelzebub}, {the Tempter}, {Prince of Darkness}]
   2: a planet (usually Venus) seen just before sunrise in the
     eastern sky [syn: {morning star}, {daystar}, {Phosphorus},
     {Lucifer}]
   3: lighter consisting of a thin piece of wood or cardboard
     tipped with combustible chemical; ignites with friction; "he
     always carries matches to light his pipe"; "as long you've a
     lucifer to light your fag" [syn: {match}, {lucifer},
     {friction match}]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 lucifer [lysifɛr]
   match
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 Lucifer [lysifɛr]
   Lucifer
   Lucifer; Satan
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top