ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

落基山

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -落基山-, *落基山*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
落基山[Luò jī shān, ㄌㄨㄛˋ ㄐㄧ ㄕㄢ, ] Rocky mountains in west US and Canada, #142,483 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
How about the Canadian Rockies?[CN] 加拿大落基山怎么样? Romance on the High Seas (1948)
The most fabulous showplace west of the Rockies.[CN] 这是落基山脉以西最棒的观光区 The Lineup (1958)
You ever see the sun come up over the Rockies?[CN] 你看見過太陽從落基山脈 冉冉升起嗎? Tombstone (1993)
Over the rocky mountains and Denver...[CN] 越过落基山脉,途径丹佛 The Langoliers (1995)
Two shoe clerks reading about prospecting for gold... in the Land of the Midnight Sun, south of the border or west of the Rockies.[CN] 两个鞋店职员把探矿当成了... 在北极圈 国界以南或者落基山以西找黄金 The Treasure of the Sierra Madre (1948)
Or rocky mountain time?[CN] 还是落基山脉时间? Inherit the Wind (1960)
We're in the Rockies.[CN] 我们在落基山耶! Dumb and Dumber (1994)
The slopes of the Rockies, bleak though they are, provide a winter refuge for some animals.[CN] 尽管落基山地荒凉凄冷 却能为一些动物提供越冬场所 Mountains (2006)
Canadian Rockies?[CN] 加拿大落基山 Romance on the High Seas (1948)
In the American Rockies a 100,000 avalanches devastate the slopes every winter.[CN] 位于美国的落基山脉 每年冬季会发生10万次毁灭性的雪崩 Mountains (2006)
Did you know Daniel Boone was 84 years old when he crossed the Rockies?[CN] 你知道丹尼尔·布恩是84岁时穿越的落基山脉吗 The Man from Laramie (1955)
I expected the Rocky Mountains to be a little rockier than this.[CN] 我在想这里的落基山岩石 比我想像中少太多了吧 Dumb and Dumber (1994)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top