ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stony

S T OW1 N IY0   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stony-, *stony*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stony[ADJ] ซึ่งมีหินมาก, Syn. rocky

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stony(สโท'นี) adj. เต็มไปด้วยหิน,มีหินมาก,เหมือนกัน,แข็งเหมือนหิน,ไร้ความรู้สึก,ไร้ความปรานี,ไม่มีสีหน้า,ทารุณ,โหดเหี้ยม,ใจแข็ง,ถังแตก,ไม่มีเงินเลย,ตกอกตกใจ., See also: stonily adv. stoniness n., Syn. icy,heartless

English-Thai: Nontri Dictionary
stony(adj) แข็งเหมือนหิน,เต็มไปด้วยหิน,โหดเหี้ยม,ใจแข็ง,ถังแตก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
stony meteoriteอุกกาบาตหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The Boltons will give you safe passage to the Stony Shore.ǡŵѹǡԹҧ  The Mountain and the Viper (2014)
Those who lived were left prisoners in these stony shells, marooned upon this barren land.พวกที่รอดถูกทิ้งให้เป็นนักโทษในกองหินเหล่านี้ ท่ามกลางแผ่นดินที่ทุรกันดาร Noah (2014)
As you were warned, revenge is a stony path.อย่างที่คุณเคยเตือน การแก้แค้นคือเส้นทางที่ไร้ความปรานี Chaos (2012)
The Stony Shore's not far from Torrhen's Square.ชายฝั่งโขดหินไม่ได้อยู่ ไกลจากทอร์เร็น สแควร์มากนัก The Old Gods and the New (2012)
The Stony Shore's not far from Torrhen's Square.ชายฝั่งโขดหินไม่ได้อยู่ ใกล้จากทอร์เร็น สแควร์มากนัก The Ghost of Harrenhal (2012)
Enjoy the Stony Shore.ขอให้สนุกกับชายฝั่งโขดหิน The Ghost of Harrenhal (2012)
The Stony Shore to raid their villages.ชายฝั่งโขดหิน เพื่อปล้นชาวบ้าน The Ghost of Harrenhal (2012)
You'll take a ship to raid the fishing villages on the Stony Shoreเจ้าจะคุมเรือไปจู่โจม หมู่บ้านชาวประมงที่ชายฝั่งโขดหิน The Ghost of Harrenhal (2012)
Revenge is a stony path.การแก้แค้นเป็นหนทางที่ไร้ความปราณี Loyalty (2011)
As you were warned, revenge is a stony path.นั้นคือสิ่งที่เตือนคุณ การแกแค้นไม่ใช่เรื่องง่าย Suspicion (2011)
Stony creek's in Virginia.สโตนนี่ครีกอยู่ในเวอร์จิเนีย Kill Jill (2010)
Video on a.T. Stony creek.วิดีโอที่ เอที สโตนนี่ครีก Kill Jill (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จนกรอบ[adj.] (jon krøp) EN: penniless ; flat broke ; stony-broke ; poverty-stricken   

CMU English Pronouncing Dictionary
STONY    S T OW1 N IY0
STONYFIELD    S T OW1 N IY0 F IY2 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stony    (j) stˈouniː (s t ou1 n ii)
stony-broke    (j) stˌounɪ-brˈouk (s t ou2 n i - b r ou1 k)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
陨石[yǔn shí, ㄩㄣˇ ㄕˊ, / ] stony meteorite, #25,507 [Add to Longdo]
[qiāo, ㄑㄧㄠ, / ] stony soil, #36,487 [Add to Longdo]
石质[shí zhì, ㄕˊ ㄓˋ, / ] stony, #55,272 [Add to Longdo]
崔嵬[cuī wéi, ㄘㄨㄟ ㄨㄟˊ, ] stony mound; rocky mountain; lofty; towering, #128,567 [Add to Longdo]
[què, ㄑㄩㄝˋ, ] stony, #535,303 [Add to Longdo]
[qiāo, ㄑㄧㄠ, ] stony soil [Add to Longdo]
石状[shí zhuàng, ㄕˊ ㄓㄨㄤˋ, / ] stony [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
石山[いしやま, ishiyama] (n) stony mountain [Add to Longdo]
石道[いしみち, ishimichi] (n) stony path; stony road [Add to Longdo]
磽确(oK);墝埆(oK)[こうかく;ぎょうかく, koukaku ; gyoukaku] (n,adj-na,adj-t,adv-to) (uk) stony, fallow land [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stony \Ston"y\, a. [Compar. {Stonier}; superl. {Stoniest}.] [AS.
   st[=a]nig. See {Stone}.]
   1. Of or pertaining to stone, consisting of, or abounding in,
    stone or stones; resembling stone; hard; as, a stony
    tower; a stony cave; stony ground; a stony crust.
    [1913 Webster]
 
   2. Converting into stone; petrifying; petrific.
    [1913 Webster]
 
       The stony dart of senseless cold.   --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   3. Inflexible; cruel; unrelenting; pitiless; obdurate;
    perverse; cold; morally hard; appearing as if petrified;
    as, a stony heart; a stony gaze.
    [1913 Webster]
 
   {Stony coral}. (Zool.) Same as {Stone coral}, under {Stone}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stony
   adj 1: abounding in rocks or stones; "rocky fields"; "stony
       ground"; "bouldery beaches" [syn: {rocky}, {bouldery},
       {bouldered}, {stony}]
   2: showing unfeeling resistance to tender feelings; "his flinty
     gaze"; "the child's misery would move even the most obdurate
     heart" [syn: {flinty}, {flint}, {granitic}, {obdurate},
     {stony}]
   3: hard as granite; "a granitic fist" [syn: {granitic},
     {granitelike}, {rocklike}, {stony}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top