ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

洛基山

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -洛基山-, *洛基山*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
洛基山[luò jī shān, ㄌㄨㄛˋ ㄐㄧ ㄕㄢ, ] Rocky Mountains; also written 洛磯山|洛矶山, #324,371 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The Rocky Mountain News and the Post have essays... on your quote-unquote "colossal blunder" on the front page tomorrow.[CN] 洛基山新闻报和邮报已经撰文 你那不朽的经典枪文明天就会上头版 Resurrecting the Champ (2007)
One or two guys west of the Rockies who do this work.[CN] 我可以帮你找一两个西洛基山的人 Problem Dog (2011)
Later, through circumstance... my wagon train grew lost in the Rockies.[CN] 不久 这里的一个马车队就消失在了洛基山脉中 Ravenous (1999)
They were in their prime twenty million years ago and existed before the Swiss Alps or the Rocky Mountains were even raised.[CN] 2000万年前它们就已经在这里 甚至比阿尔卑斯山(欧洲) 和洛基山脉(美洲最长的山脉)隆起的时间还要早 Seasonal Forests (2006)
But given its status as the most violent, corrupt and incompetent police department this side of the Rocky Mountains[CN] 但是作为洛基山脉西边 最暴力、腐败和最不称职 的警察分局 Changeling (2008)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top