ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

洛矶山

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -洛矶山-, *洛矶山*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
洛矶山[luò jī shān mài, ㄌㄨㄛˋ ㄐㄧ ㄕㄢ ㄇㄞˋ, / ] the Rocky Mountains, #302,047 [Add to Longdo]
洛矶山[Luò jī shān, ㄌㄨㄛˋ ㄐㄧ ㄕㄢ, / ] Rocky Mountains, #377,376 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We had Nekhovich on a flight from Sydney that crashed in the Rockies.[CN] 诺考维奇的班机在洛矶山撞毁 Mission: Impossible II (2000)
The Iraqi coast.[CN] 洛矶山岩壁 Hot Shots! Part Deux (1993)
the Rocky Mountains and the equally discouraging High Sierras.[CN] 铁道路线预定经过 伟大的天然屏障: 洛矶山脉... 以及同样令人生畏的喜耶亚山区 How the West Was Won (1962)
Look out your window now.[CN] 窗外是壮观的洛矶山 Mission: Impossible II (2000)
It's amazing how he manipulated the shock wave sensors into thinking... something the size of the Rocky Mountains... was trying to penetrate the system.[CN] 他还真厉害,把地震波的感应器 做了手脚,让它以为... 像洛矶山脉一样大的物体... 想要穿透那个系统 Honeymoon in Metropolis (1993)
them Rocky Mountains as high as they say?[CN] 告诉我,洛矶山脉真有人家说的 那么高吗? How the West Was Won (1962)
forging westward across the plains with the Rockies still to come.[CN] 《联合太平洋公司》则横跨整个 西向平原区... 但仍需克服洛矶山脉的屏障 How the West Was Won (1962)
...ahead of a trough over the eastern Rockies.[CN] 前往洛矶山脉东部 The Man Who Fell to Earth (1976)
- Martha and I were thinking... of taking a little skiing holiday up in the Canadian Rockies.[CN] 我们打算先去加拿大滑雪 去加拿大的洛矶山 Jumanji (1995)
And Jim said he didn't care too much for it neither so we both skedaddled down out of there and to this day I ain't never had a good look at the Rocky Mountains.[CN] 然后吉姆说他也不是很喜欢... 结果我们便赶紧溜下山离开了 直到今天 我从来没好好看过洛矶山一眼 How the West Was Won (1962)
Jim Bridger and me... you know.[CN] 吉姆布里哲和我... 我们一开始先爬 洛矶山脚下的一座小山 How the West Was Won (1962)
Alert every rescue unit from here to the Rockies.[CN] 通知由这里至洛矶山的 所有拯救单位 Airplane! (1980)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top