Search result for

leftovers

(39 entries)
(0.0075 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -leftovers-, *leftovers*, leftover
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I know there are some leftovers.ฉันรู้ว่าเธอเตรียมอาหารเสร็จแล้ว Scandal Makers (2008)
The derogatory term Prawn is used for the alien, and obviously it implies something that is a bottom feeder, that scavenges the leftovers.สิ่งที่เสื่อมเสียจากเอเลี่ยน ก็เห็นได้ชัดเจนอยู่แล้ว ไอ้ที่อยู่ข้างล่างนั้นมันขับเอาของเสียออกมา District 9 (2009)
Can I take home the leftovers?ที่เหลือผมขอเอากลับบ้านได้หรือเปล่า? The Ugly Truth (2009)
- You sure you don't want any leftovers? - When we return...คุณแน่ใจเหรอ ว่าคุณไม่ต้องการที่เหลือนี่ แล้วกลับมาพบกับ The Ugly Truth (2009)
Oh, we're having leftovers.เรามีของเหลือจากมื้อก่อนค่ะ The Best Thing That Ever Could Have Happened (2009)
Since when do we have leftovers?เรากินอาหารเหลือตั้งแต่เมื่อไหร่กัน The Best Thing That Ever Could Have Happened (2009)
Now can you stop this foolishness and make me something to eat that isn't leftovers?คุณจะได้เลิกคิดเรื่องไร้สาระพวกนี้ แล้วทำอาหารสดใหม่มากินแทนพวกอาหารค้างมื้อ The Best Thing That Ever Could Have Happened (2009)
You can take home our leftovers.เดี๋ยวเธอรอเอาของเหลือของพวกเรากลับด้วยก็ได้ Episode #1.8 (2009)
She stole my leftovers. Does nobody remember that?เธอเอาของเหลือของฉันไป มีใครจำได้มั่งมั้ย Nice Is Different Than Good (2009)
Did she just refer to me as leftovers?เมื่อกี้เธอบอกว่าฉันเป็นของเหลือหรอ Nice Is Different Than Good (2009)
Fine. but you're eating leftovers.ไ่้ด้สิ แต่คุณต้องกิน อาหารเหลือๆ You're Undead to Me (2009)
Well, with food like yours, who wouldn't want leftovers?ก็อาหารสูตรคุณ ใครจะไม่อยากได้ที่เหลือล่ะ Careful the Things You Say (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
leftoversI fed the leftovers to my dog.
leftoversLots of leftovers remained inside.
leftoversSince ski season is almost over, the ski wear that's on sale is all leftovers, so there's nothing that's just my size.
leftoversThose are the leftovers from lunch.
leftoversTom fed his leftovers to his dog.
leftoversYou had better throw away leftovers.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เศษ[N] leftovers, See also: leavings, remnants, scraps, Example: ของในจานมีแต่เศษแล้ว อย่าเก็บกลับไปบ้านเลย, Thai definition: ส่วนที่เหลือใช้การไม่ได้ตามวัตถุประสงค์, ส่วนที่เหลือซึ่งไม่ต้องการ, Notes: (สันสกฤต)
เดน[N] leftovers, See also: remnants, residue, dregs, remain, leavings, Syn. กาก, ของเหลือ, ส่วนที่เหลือ, ของที่ตกค้าง, Example: ฉันไม่กินข้าวเหลือเดนเขาหรอก, Thai definition: ของเหลือที่ไม่ต้องการแล้ว โดยปริยายหมายถึงสิ่งที่เหลือเลือกแล้ว ทิ้งแล้ว ไม่ต้องการแล้วเป็นต้น
ข้าวก้นบาตร[N] leftovers, See also: unused residue, Example: เด็กวัดอาศัยข้าวก้นบาตรกินจนอิ่มหนำสำราญ, Thai definition: ข้าวที่เหลืออยู่ติดๆ ก้นบาตรหลังจากที่ตักออกสำหรับให้พระฉันแล้ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารที่เหลือ[n. exp.] (āhān thī leūa) EN: leftovers   FR: restes [mpl] ; reliefs [mpl]
เดน[n.] (dēn) EN: leftovers ; remnants ; residue ; dregs ; remain ; leavings   FR: restes [mpl] ; restant [m] ; reliefs [mpl]
ข้าวก้นบาตร[n. exp.] (khāo kon bāt) EN: leftovers ; unused residue   
เศษ[n.] (sēt) EN: bits ; scraps ; odds and ends ; bits and pieces ; remnants ; remainder ; leftovers   FR: débris [mpl] ; restes [mpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
LEFTOVERS    L EH1 F T OW2 V ER0 Z

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
残り物[のこりもの, nokorimono] Thai: ของเหลือ English: leftovers

Japanese-English: EDICT Dictionary
お零れ;御零れ[おこぼれ, okobore] (n) (See 零れ) leavings; leftovers [Add to Longdo]
しもつかれ[, shimotsukare] (n) (See 酢憤り) dish of simmered salmon head, soybeans, vegetables, and leftovers (popular in Tochigi Prefecture and surrounds) [Add to Longdo]
回す(P);廻す[まわす, mawasu] (v5s,vt) (1) to turn; to rotate; to gyrate; (2) to circulate; to send around; (3) to surround; (4) to put something to a new use (e.g. leftovers); (suf,v5s) (5) (after the -masu stem of a verb) ... around (i.e. to chase someone around); (6) to dial (e.g. telephone number); (v5s) (7) to invest; (8) (See 輪姦す) to gang-rape; (P) [Add to Longdo]
御下がり;お下がり;御下り[おさがり, osagari] (n,adj-no) (1) food offering to the gods; (2) leftovers; hand-me-downs [Add to Longdo]
残り物[のこりもの, nokorimono] (n) leftovers (esp. food); remnants [Add to Longdo]
残り物には福がある[のこりものにはふくがある, nokorimononihafukugaaru] (exp) (proverb) there is unexpected good in what others have left behind; last but not least; there is fortune in leftovers [Add to Longdo]
残り物に福あり[のこりものにふくあり, nokorimononifukuari] (exp) (proverb) there is unexpected good in what others have left behind; last but not least; there is fortune in leftovers [Add to Longdo]
残物[ざんぶつ, zanbutsu] (n) remnant; scraps; leftovers [Add to Longdo]
食い残し[くいのこし, kuinokoshi] (n) leftovers; leftover food [Add to Longdo]
酢憤り;酢憤[すむつかり;すむずかり, sumutsukari ; sumuzukari] (n) (See しもつかれ) dish of simmered salmon head, soybeans, vegetables, and leftovers [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
剩菜[shèng cài, ㄕㄥˋ ㄘㄞˋ, ] leftovers (food) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  leftovers
      n 1: food remaining from a previous meal; "he had leftovers for
           dinner last night"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top