Search result for

ส่วนที่เหลือ

(35 entries)
(0.0159 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ส่วนที่เหลือ-, *ส่วนที่เหลือ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ส่วนที่เหลือ[N] remainder, See also: the rest, leftovers, Syn. ที่เหลือ, Example: เยาวชน 58 คนถูกแยกดำเนินคดีที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ส่วนที่เหลือ 56 คนถูกนำส่งพนักงานสอบสวนที่สน.ตลาดพลูเพื่อดำเนินคดี, Count unit: ส่วน
ส่วนที่เหลือ[N] remainder, See also: the rest, leftovers, Syn. ที่เหลือ, Example: เยาวชน 58 คนถูกแยกดำเนินคดีที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ส่วนที่เหลือ 56 คนถูกนำส่งพนักงานสอบสวนที่สน.ตลาดพลูเพื่อดำเนินคดี, Count unit: ส่วน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เศษส่วนที่เหลือจากการหาร เช่น ๙ หารด้วย ๗ เหลือเศษ ๒.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
residueส่วนที่เหลือ, กาก, สิ่งเหลือจากการเผา การกลั่น หรือการกรอง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- You sat in court with the rest of us.- คุณนั่งอยู่ในศาลกับส่วนที่เหลือของเรา 12 Angry Men (1957)
You rest for a minute.ส่วนที่เหลือสำหรับนาที แต่แล้วคุณจะต้องไปในและ The Old Man and the Sea (1958)
Rest now, old man.ส่วนที่เหลือตอนนี้ชายชรา The Old Man and the Sea (1958)
The name is right, but all the rest is wrong.แต่ส่วนที่เหลือทั้งหมดเป็นสิ่งที่ ผิด How I Won the War (1967)
You will also save yourself spending the rest of the war years in the bag.การใช้จ่ายส่วนที่เหลือของปี สงคราม ในกระเป๋า. ฉันหมายถึงกล่อง How I Won the War (1967)
(all) The rest of the troop, under my command, will crawl to a point - figures - 100 yards in front of the objective where they will wait for the LMG to get into position.ส่วนที่เหลือของทหารภายใต้ คำสั่งของฉัน จะรวบรวมข้อมูลไปยังจุด ตัวเลข 100 หลา ในด้านหน้าของวัตถุประสงค์ที่ พวกเขาจะ How I Won the War (1967)
Juniper, put that petrol in the half-track.ในช่วงครึ่งติดตาม ส่วนที่เหลือของคุณของคุณว่าง เปล่า How I Won the War (1967)
I gave the rest to Jeremy.ฉันให้ส่วนที่เหลือให้ เจเรมี Yellow Submarine (1968)
Rest, and in a month this Hollywood big shot will give you what you want.ส่วนที่เหลือและในเดือนนี้พี่ใหญ่ฮอลลีวู้ดจะให้สิ่งที่คุณต้องการ The Godfather (1972)
Let's face it, with all due respect, the Don - rest in peace - was slipping.ปล่อยให้หน้ามันด้วยความเคารพจากทุกส่วนที่เหลือดอนในความสงบได้รับการลื่นไถล The Godfather (1972)
The height and weight of the victim can only be estimated from the partial remains.ส่วนสูงเเละนํ้าหนักของเหยื่อ ต้องประเมินจากชิ้นส่วนที่เหลือ Jaws (1975)
I could have given you a summer to remember for the rest of your life.ฉัน couid ได้ให้คุณ ในฤดูร้อน ที่ จะจำ สำหรับส่วนที่เหลือ ของชีวิตของ คุณ I Spit on Your Grave (1978)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ส่วนที่เหลือ[n. exp.] (suan thī leūa) EN: remainder ; remnant   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
end[N] ส่วนที่เหลือ, See also: ส่วนที่ตกค้าง, ซาก, เศษ
fag-end[N] ส่วนสุดท้ายหรือส่วนที่แย่ที่สุด, See also: ส่วนที่เหลือ, เศษ, กาก, เดน
remainder[N] ส่วนที่เหลืออยู่, Syn. leavings, remnant
remnant[N] ส่วนที่เหลือ, See also: สิ่งที่เหลือ, Syn. leftovers, remains, remainder
residue[N] ส่วนที่เหลือ, Syn. leftovers, remains
rest[N] ส่วนที่เหลือ, Syn. remains, remainder
stump[N] ส่วนที่เหลืออยู่, See also: โคนที่เหลือ, Syn. butt, end

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
altar railราวกั้นระหว่างที่บูชากับส่วนที่เหลือของโบสถ์
frustum n.ส่วนที่เหลือของรูปกรวยที่ถูกตัดยอดออก
leavings(ลีฟ'วิงซฺ) n. สิ่งที่เหลืออยู่,เศษ,ส่วนที่เหลือ., See also: leavings n. ซากศพ,ขยะ, Syn. scrap
lost clusterส่วนตกค้างหมายถึง ส่วนของแฟ้มข้อมูลที่ยังเหลือค้างอยู่ในจานบันทึก แม้ว่าแฟ้มตาราง แสดงรายการข้อมูลจะไม่บ่งบอกว่ามีเหลืออยู่ก็ตาม การที่เป็นเช่นนี้ อาจเป็นเพราะในขณะที่มีการคัดลอกแฟ้มข้อมูลลงไปในแผ่นจานบันทึก ไฟเกิดตก แต่บางทีก็หาสาเหตุไม่พบ โดยปกติ เราอาจใช้คำสั่ง Chkdsk/F ซึ่งเป็นคำสั่งในระบบปฏิบัติการดอส สั่งลบส่วนที่เหลือออกให้หมด จะได้มีที่ว่างไว้เก็บแฟ้มอื่นได้
molasses(มะแลส'ซิซ) n. น้ำเชื่อมหวานข้นที่เป็นส่วนที่เหลือจากการตกผลึกของน้ำตาล, Syn. syrup
orphanกำพร้า,บรรทัดรั้งท้ายเป็นศัพท์ที่ใช้ในโปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) หมายถึง บรรทัดสุดท้ายของย่อหน้า ที่ถูกแยกจากส่วนที่เหลือทั้งหมดไปอยู่คนละหน้า (ถ้าเป็นบรรทัดแรกของย่อหน้า จะเรียกว่า "widow") โปรแกรมประมวลผลคำ หรือโปรแกรมจัดพิมพ์ มักจะมีคำสั่งเฉพาะในเรื่องนี้ โดยผู้ใช้สามารถสั่งให้นำไปรวมกับส่วนที่เหลือของย่อหน้าให้ได้ ดู widow เปรียบเทียบ
relict(เรล'ลิคทฺ) n. พืชหรือสัตว์ที่อาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปเป็นไม่เหมาะสม,ส่วนที่เหลือ,ซากสัตว์หรือพืช,แม่หม้าย, Syn. remnant
remnant(เรม'เนินทฺ) n. ส่วนที่เหลือ,เศษ,เศษเล็กเศษน้อย,เศษผ้า,เดน adj. เหลืออยู่,ค้าง, See also: remnantal adj., Syn. remainder
residue(เรซ'ซิดิว) n. ที่เหลือ,ส่วนที่เหลือ,กาก,ส่วนที่ตกค้าง,จำนวนที่เหลือ
residuum(รีซิจ'ดูอัม) n. ที่เหลือ,ส่วนที่เหลือ,กาก,ส่วนที่ตกค้าง,ผลิตผลที่เหลือ,ผลค้าง pl. residua, Syn. remainder

English-Thai: Nontri Dictionary
leavings(n) เศษ,ส่วนที่เหลือ,ซาก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top