ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อ้างถึง

   
40 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อ้างถึง-, *อ้างถึง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อ้างถึง[V] refer to

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เท้าอ้างถึง เช่น เท้าความ.
อาศัยอ้างถึง เช่น อาศัยความตามมาตราที่ … (ส.).

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Citeอ้างถึง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I was sittin' here eatin' my muffin, drinkin' my coffee, replaying' the incident in my head, when I had what alcoholics refer to as a moment of clarity.replayin 'เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหัวของฉัน เมื่อฉันมีสิ่งที่ติดสุราอ้างถึงเป็นช่วงเวลาของความชัดเจน Pulp Fiction (1994)
You did. You said yesterday, and I quote,ก็เธอนั่นแหละ เธอบอกฉันเมื่อวานนี้/ และฉันก็เลยอ้างถึง Never Been Kissed (1999)
At this point, your authority is what we say it is.ในสถานการณ์แบบนี้ คุณจะมาอ้างถึง สิทธิบ้าบอตามที่เราคุยกันไว้อีกเหรอ Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
I can't imagine which constitution you're referring to.ผมคิดไม่ออกว่ารัฐธรรมนูญข้อไหนกัน ที่คุณอ้างถึง Mr. Monk and the Game Show (2004)
It'll be more believable if you had mention the Section Chief.มันดูจะน่าเชื่อถือมากกว่า ถ้าคุณจะอ้างถึงหัวหน้าแผนก Sweet Spy (2005)
And,uh,get used to food references 'cause,well,I like food.แล้วก็ ทำตัวให้ชินกับการอ้างถึงอาหาร เพราะ ผมชอบอาหาร An Inconvenient Lie (2007)
Science can justify everything you claim God has done.วิทยาศาสตร์อธิบายได้ทุกอย่าง จะมาอ้างถึงพระเจ้า 2012 Doomsday (2008)
odd literary references, mathematical proofs.บทประพันธ์แปลกๆ ที่อ้างถึงการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ Chuck Versus the Fat Lady (2008)
As Westerners refer to it, yes.ตามที่ชาวตะวันตกอ้างถึง, ใช่ Page Turner (2008)
The Pattern that Broyles refers to,รูปแบบที่ บรอยส์ อ้างถึง The Arrival (2008)
Not to mention mental damage, it might causeไม่ได้อ้างถึงอันตรายด้านจิตใจ มันอาจนำไปสู่ The Dreamscape (2008)
He,uh,he made a reference to leonardo da vinci,remember this?เขา เอ่อ เขาเคยอ้างถึงลีโอนาโด ดา วินชี จำได้ใช่ไหม Masterpiece (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ้างถึง[v.] (āng theung) EN: refer to ; cite   FR: se référer à ; citer
อ้างถึง[adj.] (āng theung) FR: allégué

English-Thai: Longdo Dictionary
last-minute(adj adv) เพียงช่วงเวลาสั้นๆ ก่อนการเกิดเหตุการณ์ที่อ้างถึง ปัจจุบันพบคำนี้บ่อยในวงการการท่องเที่ยว เช่น last-minute trip หรือ last-minute flight, R. last minute
last minute(n) ช่วงเวลาสั้นๆ ก่อนการเกิดเหตุการณ์ที่อ้างถึง เช่น He always waits until the last minute, before he decides to buy a stock. ปัจจุบันพบคำนี้บ่อยในวงการการท่องเที่ยว ตัวอย่างเช่น last-minute trip หรือ last-minute flight , R. last-minute

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mention[VI] กล่าวถึง, See also: อ้างถึง, เอ่ยถึง, พูดถึง, Syn. refer, comment, Ant. overlook, disregard
mention[VT] กล่าวถึง, See also: อ้างถึง, เอ่ยถึง, พูดถึง, Syn. refer, comment, Ant. overlook, disregard
refer to[PHRV] อ้างถึง, See also: เอ่ยถึง, เขียนถึง, Syn. talk about

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
*เครื่องหมาย asterisk (ดอกจัน) เป็นอักขระตัวหนึ่ง มีอยู่บนแผงแป้นอักขระ เมื่อนำมาใช้ในคำสั่งระบบดอส สัญลักษณ์ * จะใช้แทนตัวอักษรใด ๆ ก็ได้ กี่ตัวก็ได้ (wildcards) ใช้เมื่อต้องการอ้างถึงชื่อแฟ้มข้อมูล เช่นถ้าใช้ A*.* หมายความถึง แฟ้มข้อมูลทุกแฟ้มที่มีชื่อขึ้นต้นด้วยอักษร A และจะมีนามสกุลอะไรก็ได้ หรือถ้าใช้ *.COM ก็หมายความ ถึงแฟ้มข้อมูลทุกแฟ้มที่มีนามสกุล COM ถ้าใช้ *.* ก็จะหมายถึงทุกแฟ้มข้อมูลที่มีอยู่ในสารบบ หรือในจานบันทึก ดู wildcards ประกอบ
asterisk(แอส'เทอริสคฺ) n. เครื่องหมายดอกจันทร์ (*) , สิ่งที่มีลักษณะคล้ายดาว. -vt. ใส่เครื่องหมายดอกจันทร์หรือดาว ดอกจัน <คำแปล>* <เครื่องหมาย>เป็นอักขระตัวหนึ่ง มีอยู่บนแผงแป้นอักขระ เมื่อนำมาใช้ในคำสั่งระบบดอส สัญลักษณ์ * จะใช้แทนตัวอักษรใด ๆ ก็ได้ กี่ตัวก็ได้ (wildcards) ใช้เมื่อต้องการอ้างถึงชื่อแฟ้มข้อมูล เช่นถ้าใช้ A*.* หมายความถึง แฟ้มข้อมูลทุกแฟ้มที่มีชื่อขึ้นต้นด้วยอักษร A และจะมีนามสกุลอะไรก็ได้ หรือถ้าใช้ *.COM ก็หมายความ ถึงแฟ้มข้อมูลทุกแฟ้มที่มีนามสกุล COM ถ้าใช้ *.* ก็จะหมายถึงทุกแฟ้มข้อมูลที่มีอยู่ในสารบบ หรือในจานบันทึก ดู wildcards ประกอบ
citable(ไซ'ทะเบิล) adj. อ้างอิงได้,อ้างถึงได้
citation(ไซเท'เชิน) n. การอ้างอิง,ประโยคหรือสิ่งที่อ้างถึง,หมายเรียก,หมายศาล,รางวัลหรือคำชมเชย,จดหมายชมเชย,คำสดุดี, See also: citatory adj. ดูcitation, Syn. summons
departed(ดิพาร์ท'ทิด) adj. ตาย,จากไป, See also: Phr. (the departed ผู้ตาย,ผู้ตายที่อ้างถึง)
refer(รีเฟอ') v. อ้างถึง,อ้างอิง,พาดพิง,กล่าวถึง,เกี่ยวโยงไปถึง,ค้นหา (หลักฐาน,พจนานุกรม) ,เสนอแนะ,ถาม, See also: referable adj. referrable adj. referral n. referrer n., Syn. attribute,impute,consign
reference(เรฟ'เฟอเรินซฺ) n. การอ้างอิง,การอ้างถึง,หนังสืออ้างอิง,เครื่องหมายอ้างอิง,บุคคลที่อ้างถึง,ความสัมพันธ์,หลักฐาน,หลักฐานที่ผู้สมัครงานอ้างถึง, Syn. mention,source

English-Thai: Nontri Dictionary
allude(vi) พูดถึง,หมายถึง,พาดพิงถึง,อ้างถึง
cite(vt) อ้างถึง,อ้างอิง,กล่าวถึง,ส่งหมาย,ออกหมายเรียก
mention(n) การกล่าวถึง,การพาดพิงถึง,การอ้างถึง,คำอ้าง,คำชมเชย
mention(vt) กล่าวถึง,พาดพิงถึง,อ้างถึง,เอ่ยถึง
quotation(n) คำอ้างอิง,การอ้าง,สิ่งที่อ้างถึง
refer(vt) พาดพิงถึง,อ้างถึง,หมายถึง,ค้นหา,เสนอแนะ

German-Thai: Longdo Dictionary
bezeichnenอ้างถึง, ชี้ถึง
hinweisen auf(vt) |wies hin, hat hingewiesen| บ่งถึง, ชี้ถึง, อ้างถึง เช่น auf einen Fehler hinweisen
daที่นั่น (ใช้อ้างถึงสถานที่ที่ถูกกล่าวก่อนหน้านั้น) เช่น In der Nähe gibt es ein gutes Restaurant. Da können wir miteinander reden., See also: dort
der Fall sein(phrase) ในกรณีนี้ เช่นนี้ (ใช้อ้างถึงสิ่งที่เพิ่งเอ่ยถึง) เช่น Hoffentlich besucht er mich in diesem Sommer. Wenn das der Fall ist, fahren wir in die Schweiz zusammen. หวังว่าเขาจะมาเยี่ยมฉันหน้าร้อนนี้ ถ้าเป็นเช่นนั้น เราจะขับรถไปเที่ยวสวิสเซอร์แลนด์

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top