Search result for

vested

(38 entries)
(0.0295 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vested-, *vested*, vest, veste
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vested[ADJ] ซึ่งครอบครองโดยชอบธรรม, See also: ซึ่งเป็นเจ้าของโดยถูกต้อง, Syn. absolute, fixed, settled

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vested(เวส'ทิด) adj. ยึดไว้แน่น,ยึดไว้โดยสม-บูรณ์,ครอบครองโดยสมบูรณ์,มีลัทธิ,สวมเสื้อ,สวมเสื้อคลุม,ไม่เปลี่ยนแปลง, Syn. absolute

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
vestedมอบให้อย่างเด็ดขาด, มอบให้อย่างสมบูรณ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
vested estateที่ดินที่มีสิทธิอย่างเด็ดขาด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
vested in interestได้รับสิทธิประโยชน์ในช่วงหลัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
vested in possessionได้รับสิทธิประโยชน์ในปัจจุบัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
vested legacyการมอบให้โดยพินัยกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
vested rightsสิทธิพื้นฐาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Stanley Usher has a vested interest in telling you that your daughter is alive.ส่วนคุณก็จะบอกว่าเธอตายแล้วงั้นเหรอ? Cold Comfort (2009)
And do you have a vested interest in telling me that she's not?เค้ามีประวัตินะครับคุณ Cold Comfort (2009)
Then by the power vested in me,ด้วยอำนาจอันชอบธรรมในตัวพ่อ Nice Is Different Than Good (2009)
Well, by the power vested in meด้วยอำนาจของฉัน Rufus Getting Married (2009)
I am understandably vested.ฉันเข้าใจถึงการใช้สิทธิ์ Chapter Four 'Hysterical Blindness' (2009)
By the powers vested in me by the authority...โดยอำนาจที่เป็นของ Hitting the Ground (2010)
Well... By the power vested in me by the bar association of the great State of Ohio,ด้วยอำนาจของศาล รัฐโอไฮโอ้ Funk (2010)
By the power vested in me and the state of Maryland,ด้วยอำนาจที่ผมมี จากมลรัฐแมรีแลนด์ The Witch in the Wardrobe (2010)
By the power vested in me,ด้วยอำนาจที่ผมมี Epiphany (2010)
By the power vested in me by a Web site,ด้วยอำนาจของดิฉันจากเว็บไซต์หาคู่ Furt (2010)
Spread by the vested interests in the government, and the private sector, and the churches, and the stock exchanges, all fabricating and spinning and telling stories that keep 300 million consumers happy and stupid and spending.แพร่ข่าวโดย ผู้มีอำนาจที่มีผลประโยชน์ให้รัฐบาล ภาคเอกชน และก็โบสถ์ และตลาดหุ้น บิดเบือนปั้นแต่ง Loyalty (2010)
I got a vested interest.ฉันรู้เรื่ององค์กรลับ Pilot (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
VESTED    V EH1 S T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vested    (v) (v e1 s t i d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
die maßgeblichen Kreise; die Beteiligtenvested interests [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
リスクマネー[, risukumane-] (n) risk money; money invested in high-risk, high-return, investments [Add to Longdo]
獲れる;穫れる[とれる, toreru] (v1) (1) (See 獲る・とる) to be harvested; to be reaped; to be yielded; (2) to be able to harvest; to be able to reap; to be able to yield [Add to Longdo]
刈り田;刈田[かりた, karita] (n) harvested rice field [Add to Longdo]
刈り穂;刈穂[かりほ, kariho] (n) harvested grain; harvested rice ears [Add to Longdo]
既得[きとく, kitoku] (adj-no,n) vested; already acquired [Add to Longdo]
既得権[きとくけん, kitokuken] (n) vested rights; (P) [Add to Longdo]
期待権[きたいけん, kitaiken] (n) expectant right (as opposed to a vested right); contingent right [Add to Longdo]
採れる[とれる, toreru] (v1) (1) (See 採る・2) to be collected; to be gathered (e.g. mushrooms, etc.); to be harvested; to be mined; (2) to be able to collect; to be able to mine [Add to Longdo]
取れたて;取れ立て;採れたて;採れ立て[とれたて, toretate] (n,n-adv) just-harvested; something freshly harvested or gathered (usually produce) [Add to Longdo]
取れる[とれる, toreru] (v1,vi,vt) (1) to come off; to be removed; (2) (of pain, a fever, etc.) to disappear; (3) (See 獲れる・1,捕れる・1) to be caught; to be harvested; (4) to be interpreted (as); to be taken as; (5) (of balance, etc.) to be attained; (6) (potential form of 取る) (See 取る・1) to be obtainable; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
既得[jì dé, ㄐㄧˋ ㄉㄜˊ, ] vested in; already obtained; vesting [Add to Longdo]
既得利益[jì dé lì yì, ㄐㄧˋ ㄉㄜˊ ㄌㄧˋ ㄧˋ, ] vested interest [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vest \Vest\, v. t. [imp. & p. p. {Vested}; p. pr. & vb. n.
   {Vesting}.] [Cf. L. vestire, vestitum, OF. vestir, F.
   v[^e]tir. See {Vest}, n.]
   1. To clothe with, or as with, a vestment, or garment; to
    dress; to robe; to cover, surround, or encompass closely.
    [1913 Webster]
 
       Came vested all in white, pure as her mind.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       With ether vested, and a purple sky. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To clothe with authority, power, or the like; to put in
    possession; to invest; to furnish; to endow; -- followed
    by with before the thing conferred; as, to vest a court
    with power to try cases of life and death.
    [1913 Webster]
 
       Had I been vested with the monarch's power. --Prior.
    [1913 Webster]
 
   3. To place or give into the possession or discretion of some
    person or authority; to commit to another; -- with in
    before the possessor; as, the power of life and death is
    vested in the king, or in the courts.
    [1913 Webster]
 
       Empire and dominion was [were] vested in him.
                          --Locke.
    [1913 Webster]
 
   4. To invest; to put; as, to vest money in goods, land, or
    houses. [R.]
    [1913 Webster]
 
   5. (Law) To clothe with possession; as, to vest a person with
    an estate; also, to give a person an immediate fixed right
    of present or future enjoyment of; as, an estate is vested
    in possession. --Bouvier.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vested \Vest"ed\, a.
   1. Clothed; robed; wearing vestments. "The vested priest."
    --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) Not in a state of contingency or suspension; fixed;
    as, vested rights; vested interests.
    [1913 Webster]
 
   {Vested legacy} (Law), a legacy the right to which commences
    in praesenti, and does not depend on a contingency; as, a
    legacy to one to be paid when he attains to twenty-one
    years of age is a vested legacy, and if the legatee dies
    before the testator, his representative shall receive it.
    --Blackstone.
 
   {Vested remainder} (Law), an estate settled, to remain to a
    determined person, after the particular estate is spent.
    --Blackstone. --Kent.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vested
   adj 1: fixed and absolute and without contingency; "a vested
       right"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top