ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

perk

P ER1 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -perk-, *perk*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
perk(n) ผลประโยชน์เพิ่มเติม, See also: ผลตอบแทนเพิ่ม, Syn. bonus, tip, reward, Ant. drawback
perk(vi) กรอง (คำไม่เป็นทางการ)
perk(vt) กรอง (คำไม่เป็นทางการ)
perky(adj) ว่องไว, See also: มีชีวิตชีวา, มีพลัง, Syn. lively, high-spirited, vigorious, Ant. lethargic, sluggish
perk up(phrv) ยกหู, See also: ทำหูตั้ง สัตว์, Syn. prick up
perk up(phrv) ทำให้กระฉับกระเฉง, See also: ทำให้มีชีวิตชีวา, Syn. cheer up

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
perk(เพิร์ค) vi. เชิดหน้า, เงย, ชูคอ, กระฉับกระเฉงขึ้นมา, เสือก, ทะลึ่ง, วางมาด, วางท่า vi., vt. กรอง, ชง, ซึมผ่านadj. ปราดเปรียว, ว่องไว, กระปรี้กระเปร่า, อวดดี, เชิดหน้า, เงยหน้า, แต่งตัว. perkingly adv., See also: perkish adj., Syn. perky
perky(เพิร์ค'คี) adj. ทะลึ่ง, เสือก, อวดดี, ว่องไว, ปราดเปรียว., See also: perkily adv. perkiness n., Syn. spirited
hyperkalemiaภาวะโปตัสเซียมในเลือดสูง

English-Thai: Nontri Dictionary
perk(vi) ยก, ยื่นหน้า, วางท่า, เชิดหน้า

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Perkins Braillerเครื่องพิมพ์ดีดอักษรเบรลล์, เครื่องพิมพ์ที่ผลิตจุดนูนที่เป็นอักษรเบรลล์เพื่อคนตาบอด  มีแป้นพิมพ์จำนวน ๖ แป้นเพื่อสร้างรหัสอักษรเบรลล์ โดยการกดแป้นคีย์พร้อมกัน ๑ ถึง ๖ แป้น ก็จะสามารถสร้างรหัสอักษรเบรลล์ได้ครั้งละ ๖ จุด นอกจากนั้นก็มีแป้นเว้นวรรค, แป้นลบถอยหลัง และแป้นขึ้นบรรทัดใหม่, Example: ความหมายเดียวกับ Braille Typewriter [Assistive Technology]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Come on, perk up.มาสิ เงยขึ้น Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Perk - Oh.เพิ้ก อ้าว 10 Things I Hate About You (1999)
A little water when we get there and they'll perk right upพอไปถึงลูกให้น้ำ มันก็จะสดขึ้นมาเอง Spirited Away (2001)
Pedestals, perks and props.แท่นบูชา , ความสง่าผ่าเผย และเครื่องทรง Mulan 2: The Final War (2004)
This will perk everyone up.เอาซะหน่อย จะได้ตื่นเต็มตา Robots (2005)
I guess that's the perk Of dating a man who's experienced.คงเป็นผลพลอยได้ในการเดท คนที่มีประสบการณ์ Resistance Is Futile (2007)
Don't-don't backseat perk me. I-i know when to use my perks.ไม่ต้องบอกน่า รู้หรอกว่าจะใช้ตอนไหน Chuck Versus the Imported Hard Salami (2007)
It's got a few perks the others don't.ผมแนะนำเรื่องห้องได้แต่อย่างอื่นไม่. Vacancy (2007)
You know, Sandra, for a girl who's supposed to hate the President, you sure do perk up whenever he's on.ไม่ใช่หรือ? คุณอยู่เฉยๆ ผมจะดูว่าทำอะไรได้บ้าง เชือกแต่ละเส้นแทนแต่ละคน Chapter Twenty 'Five Years Gone' (2007)
I guess that's a perk of me doing V.ฉันเหรอ? จะทำอะไรน่ะเหรอ? Plaisir d'amour (2008)
Lew, you tell your greedy little bobbles (cops)... to find their perks (extra income) elsewhere.ลู คุณก็บอกพวกตำรวจหิวเงินของคุณ... ให้ไปหารายได้พิเศษที่ไหนซักแห่งสิ The Bank Job (2008)
Med school has its perks huh?มหาวิทยาลัยแพทย์ก็มีสิ่งดีๆ อย่างนี้แหละ Pathology (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
perkHe's definitely the right guy for the job. Let him fiddle with a computer and he perks right up.
perkThere's the perk of letting you join communities for paying members.
perkYou're in perky form, aren't you?

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอกสิทธิ์[ēkkasit] (n) EN: privilege ; prerogative ; perquisite ; perk ; monopoly  FR: privilège [ m ] ; prérogative [ f ] ; avantage [ m ]
กระดิกหู[kradik hū] (v, exp) EN: perk up one’s ears to indicate interest ; wiggle one’s ears to indicate interest
ผลประโยชน์พิเศษ[phonprayōt phisēt] (n, exp) EN: perquisites ; perks

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PERK P ER1 K
PERKS P ER1 K S
PERKY P ER1 K IY0
PERKO P ER1 K OW0
PERKIN P ER1 K IH0 N
PERKEY P ER1 K IY0
PERKED P ER1 K T
PERKING P ER1 K IH0 NG
PERKINS P ER1 K IH0 N Z
PERKINS P ER1 K AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
perk (v) pˈɜːʳk (p @@1 k)
perks (v) pˈɜːʳks (p @@1 k s)
perky (j) pˈɜːʳkiː (p @@1 k ii)
perked (v) pˈɜːʳkt (p @@1 k t)
perkier (j) pˈɜːʳkɪəʳr (p @@1 k i@ r)
perkily (a) pˈɜːʳkɪliː (p @@1 k i l ii)
perking (v) pˈɜːʳkɪŋ (p @@1 k i ng)
perkiest (j) pˈɜːʳkɪɪst (p @@1 k i i s t)
perkiness (n) pˈɜːʳkɪnəs (p @@1 k i n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
perkutan { adj } [ med. ]percutaneous [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
肩を怒らせる[かたをいからせる, katawoikaraseru] (exp, v1) to perk up (square) one's shoulders [Add to Longdo]
高カリウム血症[こうカリウムけっしょう, kou kariumu kesshou] (n) hyperkalemia; hyperpotassemia [Add to Longdo]
冴える(P);冱える[さえる, saeru] (v1, vi) (1) to be clear (of a sight, sound, colour, etc.); to be bright; to be vivid; to be crisp; (2) to be clear-headed; to be alert; to be on the ball; to be wide awake; (3) (often as 冴えない) to look upbeat; to be perky; to be cheerful; (4) to master (a skill); to excel at; to cleanly execute; (5) (often as 冴えない) (See 冴えない・2) to be satisfying; (6) (original meaning; now somewhat old-fashioned) to become frigid; to become intensely cold; (P) [Add to Longdo]
上界[じょうかい, joukai] (n) (1) upper world; heaven; superkingdom; (2) { math } upper bound [Add to Longdo]
目が覚める(P);眼が覚める[めがさめる, megasameru] (exp, v1) to awaken; to perk up; to snap out (of something); (P) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
打診[だしん, dashin] Perkussion, das_Beklopfen, das_Sondieren [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Perk \Perk\ (p[~e]rk), v. t. [imp. & p. p. {Perked} (p[~e]rkt);
   p. pr. & vb. n. {Perking}.] [Cf. W. percu to trim, to make
   smart.]
   To make trim or smart; to straighten up; to erect; to make a
   jaunty or saucy display of; as, to perk the ears; to perk up
   one's head. --Cowper. --Sherburne.
   [1913 Webster]
 
   {to perk up one's ears} to begin to listen attentively; --
    usually used when something of interest is mentioned in
    some discourse, after one's attention had lapsed; as, he
    perked up his ears when he heard his name mentioned.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Perk \Perk\, v. i.
   1. To exalt one's self; to bear one's self loftily. "To perk
    over them." --Barrow.
    [1913 Webster]
 
   2. To act in a jaunty or presumptuous manner.
    [PJC]
 
   {To perk it}, to carry one's self proudly or saucily. --Pope.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Perk \Perk\, a.
   Smart; trim; spruce; jaunty; vain. "Perk as a peacock."
   --Spenser.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Perk \Perk\, v. i.
   To peer; to look inquisitively. --Dickens.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 perk \perk\, n.
   A perquisite. [informal]
   [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 perk
   n 1: an incidental benefit awarded for certain types of
      employment (especially if it is regarded as a right); "a
      limousine is one of the fringe benefits of the job" [syn:
      {fringe benefit}, {perquisite}, {perk}]
   v 1: gain or regain energy; "I picked up after a nap" [syn:
      {perk up}, {perk}, {percolate}, {pick up}, {gain vigor}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 perk /pɛrk/
  1. bed
  2. lawn
  3. boundary; frontier; limit

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top