ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

prerogative

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prerogative-, *prerogative*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prerogative(n) สิทธิพิเศษ, See also: อภิสิทธิ์, Syn. privilege, advantage

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
prerogative(พรีรอก'กะทิฟว) n. สิทธิพิเศษ, อภิสิทธิ์, บุริมสิทธ adj. มีสิทธิดังกล่าว, Syn. privilege

English-Thai: Nontri Dictionary
prerogative(n) สิทธิพิเศษ, อภิสิทธิ์, บุริมสิทธิ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
prerogativeอำนาจพิเศษ, พระราชอำนาจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
prerogativeอำนาจพิเศษ, พระราชอำนาจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
prerogative of mercyพระราชอำนาจอภัยโทษ, อำนาจพิเศษที่จะลดโทษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Prerogative, Royalพระราชอำนาจกษัตริย์ [TU Subject Heading]
prerogativesอำนาจพิเศษ อภิสิทธิ์ [การทูต]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Which gives me the prerogative to question your sanity, your loyalty, your worthiness to serve.ซึ่งทำให้ผมมีอภิสิทธิ์ที่จะตั้งข้อสงสัย ในสภาพจิตและความภักดีของคุณ ว่าคุณมีค่าพอจะทำงานต่อไปหรือเปล่า Bound (2009)
It's the King's royal prerogative to withhold sensitive information from his councilors.เป็นราชสิทธิ์ของกษัตริย์ ที่จะเก็บงำข้อมูลบางเรื่อง จากสภาย่อย The Ghost of Harrenhal (2012)
♪ Oh ♪ That's my prerogative#โอ้# #มันเป็นสิทธิ์ของฉัน# Guilty Pleasures (2013)
♪ It's my prerogative#มันเป็นสิทธิ์ของฉัน# Guilty Pleasures (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อภิสิทธิ์(n) privilege, See also: prerogative, Syn. สิทธิพิเศษ, Example: ในการค้า ทุกคนควรมีสิทธิ์เท่ากัน ไม่ควรมีใครได้อภิสิทธิ์, Thai Definition: สิทธินอกเหนือขอบเขต, สิทธิเหนือกฎหรือระเบียบที่วางไว้, สิทธิที่ได้รับนอกเหนือไปจากกฎหรือระเบียบที่วางไว้, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เอกสิทธิ์(n) privilege, See also: prerogative, perquisite, perk, Syn. สิทธิพิเศษ, Example: ผู้เชี่ยวชาญที่ปฏิบัติภารกิจเพื่อสหประชาชาติจะได้รับเอกสิทธิ์ และความคุ้มกันเช่นที่จำเป็น, Thai Definition: สิทธิพิเศษที่ให้แก่บุคคลโดยเฉพาะ, Notes: (อังกฤษ)
สิทธิพิเศษ(n) privilege, See also: prerogative, perquisite, Example: ท่านที่สมัครเป็นสมาชิกของเราจะได้รับสิทธิพิเศษหลายประการ, Thai Definition: อำนาจหรือประโยชน์ที่เหนือไปจากปกติธรรมดา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุโมทนาบัตร[anumōthanābat] (n) EN: donation receipt ; testimonial ; prerogative ; privilege
อภิสิทธิ์[aphisit] (n) EN: privilege ; prerogative  FR: privilège [ m ] ; prérogative [ f ]
เอกสิทธิ์[ēkkasit] (n) EN: privilege ; prerogative ; perquisite ; perk ; monopoly  FR: privilège [ m ] ; prérogative [ f ] ; avantage [ m ]
พระราชอำนาจ[phrarātcha-amnāt] (n, exp) EN: royal prerogative  FR: prérogative royale [ f ]
สิทธิพิเศษ[sitthi phisēt] (n, exp) EN: privilege ; special privilege ; prerogative ; perquisite ; franchise  FR: privilège [ m ] ; prérogative [ f ] ; droit particulier [ m ]
สิทธิประโยชน์[sitthi prayōt] (n, exp) EN: privilege ; right ; advantage ; concession ; prerogative  FR: privilège [ m ] ; prérogative [ f ] ; droit [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
prerogative
prerogative
prerogatives
prerogatives

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
prerogative
prerogatives

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
特权[tè quán, ㄊㄜˋ ㄑㄩㄢˊ,   /  ] prerogative; privilege; privileged #10,886 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prerogative \Pre*rog"a*tive\, n. [F. pr['e]rogative, from L.
   praerogativa precedence in voting, preference, privilege, fr.
   praerogativus that is asked before others for his opinion,
   that votes before or first, fr. praerogare to ask before
   another; prae before + rogare to ask. See {Rogation}.]
   [1913 Webster]
   1. An exclusive or peculiar privilege; prior and indefeasible
    right; fundamental and essential possession; -- used
    generally of an official and hereditary right which may be
    asserted without question, and for the exercise of which
    there is no responsibility or accountability as to the
    fact and the manner of its exercise.
    [1913 Webster]
 
       The two faculties that are the prerogative of man --
       the powers of abstraction and imagination. --I.
                          Taylor.
    [1913 Webster]
 
       An unconstitutional exercise of his prerogative.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. Precedence; pre["e]minence; first rank. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Then give me leave to have prerogative. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Note: The term came into general use in the conflicts between
      the Crown and Parliaments of Great Britain, especially
      in the time of the Stuarts.
      [1913 Webster]
 
   {Prerogative Court} (Eng. Law), a court which formerly had
    authority in the matter of wills and administrations,
    where the deceased left bona notabilia, or effects of the
    value of five pounds, in two or more different dioceses.
    --Blackstone.
 
   {Prerogative office}, the office in which wills proved in the
    Prerogative Court were registered.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Privilege; right. See {Privilege}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 prerogative
   n 1: a right reserved exclusively by a particular person or
      group (especially a hereditary or official right);
      "suffrage was the prerogative of white adult males" [syn:
      {prerogative}, {privilege}, {perquisite}, {exclusive
      right}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top