ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

plural

P L UH1 R AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -plural-, *plural*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
plural(adj) ซึ่งแสดงจำนวนซึ่งมากกว่าหนึ่ง, See also: ซึ่งแสดงความเป็นพหูพจน์, Syn. abundant, few, a number of
plural(n) จำนวนที่มีมากกว่าหนึ่ง
plural(n) รูปพหูพจน์ของคำ, See also: คำที่แสดงความเป็นพหูพจน์
plurally(adv) ในรูปพหูพจน์
pluralism(n) สังคมที่มีกลุ่มชนที่แตกต่างกัน (เช่น ศาสนา เชื้อชาติหรืออื่นๆ)
plurality(n) ความเป็นพหูพจน์, See also: จำนวนมาก, ส่วนมาก, Syn. majority

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
plural(พลู'เริล) adj., n. พหูพจน์, See also: plurally adv.
plurality(พลูแรล'ลิที) n. จำนวนที่มากกว่าหนึ่ง, ความมากมาย

English-Thai: Nontri Dictionary
plural(adj) มากมาย, มาก, เป็นพหูพจน์
plural(n) พหูพจน์
plurality(n) ความมากมาย, เสียงข้างมาก, จำนวนมาก, หลายฝ่าย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
plural birthการเกิดลูกแฝด [ ดู multiple birth ] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
plural marriageการสมรสซ้อน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
plural pregnancy; polycyesis; pregnancy, multipleการตั้งครรภ์แฝด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
plural votingการออกเสียงลงคะแนนได้หลายเสียง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pluralismพหุนิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
pluralismพหุนิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pluralism, political; political pluralismพหุนิยมทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pluralityคะแนนเสียงที่เหนือกว่า (คู่แข่งขัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
plurality of creditorsเจ้าหนี้หลายคน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
plurality of debtorsลูกหนี้หลายคน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Plural Representationหมายถึง การที่รัฐหนึ่งแต่งตั้งผู้แทนทางการทูตถาวรของตนมากกว่าหนึ่งคนไปประจำรัฐ อีกแห่งหนึ่งนอกประเทศ ในกรณีเช่นนั้น ผู้แทนทางการทูตคนหนึ่งจะได้รับแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนทางทูต ส่วนผู้แทนทางการทูตที่เหลือจะเป็นตัวรองอยู่ใต้บังคับบัญชาของเขา เช่น ในสหประชาชาติมีคณะทูตถาวรประจำสหประชาชาติหลายแห่ง นิยมตั้งเอกอัครราชทูตของตนเป็นจำนวนมากถึง 3 หรือ 4 คนไปประจำอยู่ในคณะ ตัวหัวหน้าคณะทูตถาวรเช่นนั้น จะมีตำแหน่งเรียกว่า เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรแห่งประเทศของตนประจำสหประชาชาติ ส่วนเอกอัครราชทูตคนที่สองในคณะทูตถาวร มีตำแหน่งเรียกว่า รองผู้แทนถาวรการส่งเอกอัครราชทูตหลายคนไปประจำเป็นตัวแทนเช่นนี้ ไม่เป็นที่นิยมกระทำกันแพร่หลายเหมือนกับการส่งหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูตคน เดียวไปประจำในหลายประเทศในเวลาเดียวกัน ดังที่กล่าวมาข้างต้น [การทูต]
Pluralismพหุนิยม [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
pluralistic(adj) มีหลายฝ่าย, มีจำนวนมาก, มีคะแนนเหนือ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The plural of mouse is mice.พหูพจน์ของเมาส์จะเป็นหนู Sex Trek: Charly XXX (2007)
The plural of spouse must be spice?พหูพจน์ของคู่สมรส จะต้องเป็นเครื่องเทศ? Sex Trek: Charly XXX (2007)
the writer switches pronouns from plural to singular.คนเขียนเปลี่ยนสรรพนาม จากพหูพจน์เป็นเอกพจน์ Cradle to Grave (2009)
The plural of "coccyx" is "coccyges. "นั่นไม่ใช่คำพหูพจน์ของคำว่าก้นกบ The Einstein Approximation (2010)
Digging the stars into her bones and puncturing the plural cavity, killing her.กดดาวนั่นเขาไปในกระดูกเธอ และเจาะเป็นรูจำนวนมาก จนเธอตาย The Death of the Queen Bee (2010)
What plurals usually mean.ต่างๆ ตามปกติก็หมายความว่า Number Crunch (2011)
I'm not sure what the proper plural is.ฉันไม่รู้หรอกนะว่าฉันควรกินมันเท่าไหร่ Fright Night (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pluralThe plural form of "louse" is "lice".
pluralWith horse racing and such, these are called "stakes". For this meaning the plural form is often used.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พหุพจน์(n) plural number, See also: plural, Syn. พหูพจน์, จำนวนพหูพจน์, Ant. เอกพจน์, Example: โดยปกติการทำคำนามเอกพจน์ให้เป็นพหูพจน์ในภาษาอังกฤษให้เติม s ข้างท้าย, Thai Definition: คำที่กล่าวถึงสิ่งมากกว่าหนึ่ง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
พหูพจน์(n) plural number, See also: plural number, Syn. พหุพจน์, Ant. เอกพจน์, Example: คำว่า class เป็นคำที่มีลักษณะพหูพจน์ หมายถึงกลุ่มคน, Thai Definition: คำที่กล่าวถึงสิ่งมากกว่าหนึ่ง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อเนก[anēk-] (pref) EN: multi- (pref.) ; many ; plural  FR: multi- (préf.)
พหุพจน์[phahuphot] (n) EN: plural number

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PLURAL P L UH1 R AH0 L
PLURALS P L UH1 R AH0 L Z
PLURALISM P L UH1 R AH0 L IH2 Z AH0 M
PLURALITY P L ER0 AE1 L IH0 T IY0
PLURALIZE P L UH1 R AH0 L AY0 Z
PLURALIZED P L UH1 R AH0 L AY0 Z D
PLURALIZES P L UH1 R AH0 L AY0 Z IH0 Z
PLURALISTIC P L UH2 R AH0 L IH1 S T IH0 K
PLURALIZING P L UH1 R AH0 L AY0 Z IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
plural (n) plˈuəʳrəl (p l u@1 r @ l)
plurals (n) plˈuəʳrəlz (p l u@1 r @ l z)
pluralism (n) plˈuəʳrəlɪzəm (p l u@1 r @ l i z @ m)
pluralist (n) plˈuəʳrəlɪst (p l u@1 r @ l i s t)
plurality (n) plˈuəʳrˈælɪtiː (p l u@1 r a1 l i t ii)
pluralists (n) plˈuəʳrəlɪsts (p l u@1 r @ l i s t s)
pluralities (n) plˈuəʳrˈælɪtɪz (p l u@1 r a1 l i t i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[men, ㄇㄣ˙, / ] plural marker for pronouns and a small number of animate nouns, #806 [Add to Longdo]
多元化[duō yuán huà, ㄉㄨㄛ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄚˋ, ] pluralism, #6,180 [Add to Longdo]
复数[fù shù, ㄈㄨˋ ㄕㄨˋ, / ] plural; complex number (math.), #43,414 [Add to Longdo]
众数[zhòng shù, ㄓㄨㄥˋ ㄕㄨˋ, / ] plural, #81,297 [Add to Longdo]
多元论[duō yuán lùn, ㄉㄨㄛ ㄩㄢˊ ㄌㄨㄣˋ, / ] pluralism, philosophical doctrine that the universe consists of different substances, #109,025 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mehrzahl { f }; Plural { m } | in der Mehrzahl; im Pluralplural | in the plural [Add to Longdo]
Pluralismus { m }pluralism [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あなた方;貴方がた;貴方方;貴方々[あなたがた, anatagata] (pn, adj-no) (hon) you (plural) [Add to Longdo]
セイレーン;セイレン;セイレーネス[seire-n ; seiren ; seire-nesu] (n) (セイレーネス is plural) siren (in Greek mythology) (grc [Add to Longdo]
我人ども;和人ども[わひとども, wahitodomo] (n) (arch) you (familiar or derog.; usu. plural) [Add to Longdo]
[ども, domo] (suf) (1) (hum) first-person plural (or singular); (2) second or third person plural (implies speaker is of higher status than those referred to); (P) [Add to Longdo]
君達;君たち[きみたち, kimitachi] (pn, adj-no) (fam) (male) (used colloquially by young females) you (plural); all of you; you all [Add to Longdo]
兼職[けんしょく, kenshoku] (n, vs) pluralism; plurality; concurrent post [Add to Longdo]
御前方[おまえがた, omaegata] (n) (arch) (hon) you (plural) [Add to Longdo]
最多数[さいたすう, saitasuu] (n) largest number; plurality [Add to Longdo]
諸姉[しょし, shoshi] (n) you (feminine plural); you ladies [Add to Longdo]
畳語[じょうご, jougo] (n) { ling } syllable repetition (indicating plurals) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
複数[ふくすう, fukusuu] plural, multiple (a-no) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
多元的[たげんてき, tagenteki] pluralistisch [Add to Longdo]
複数[ふくすう, fukusuu] Plural, Mehrzahl [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Plural \Plu"ral\, n. (Gram.)
   The plural number; that form of a word which expresses or
   denotes more than one; a word in the plural form.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Plural \Plu"ral\, a. [L. pluralis, from plus, pluris, more; cf.
   F. pluriel, OF. plurel. See {Plus}.]
   Relating to, or containing, more than one; designating two or
   more; as, a plural word.
   [1913 Webster]
 
      Plural faith, which is too much by one. --Shak.
   [1913 Webster]
 
   {Plural number} (Gram.), the number which designates more
    than one. See {Number}, n., 8.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 plural
   adj 1: composed of more than one member, set, or kind [ant:
       {singular}]
   2: grammatical number category referring to two or more items or
     units [ant: {singular}]
   n 1: the form of a word that is used to denote more than one
      [syn: {plural}, {plural form}] [ant: {singular}, {singular
      form}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top