ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stubbornly

S T AH1 B ER0 N L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stubbornly-, *stubbornly*, stubborn
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
All you needed was the extra financing to get there but you stubbornly refused to deal with any large contributor so I did it for you.ที่คุณต้องการ แค่ ผู้ลงทุนสำหรับ การทำให้ถึงจุดหมาย แต่ว่าคุณกลับทำลาย ข้อตกลงอันนั้น ที่เป็นผลงาน ใหญ่ที่ฉันเตรียมไว้ให้คุณ The Politics of Time (2012)
- Stubbornly so.- ครับ There's Bo Place Like Home (2013)
Through relentless interrogations he stubbornly refused to renounce his views.ผ่านการสอบสวนอย่างไม่หยุดยั้ง เขาตะแบงปฏิเสธที่จะ สละความเห็นของเขา Standing Up in the Milky Way (2014)
Einstein called time a stubbornly persistent illusion.ไอน์สไตน์เรียกเวลาว่าเป็น ภาพมายาที่คงอยู่อย่างต่อเนื่อง Collateral Beauty (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stubbornlyHe stubbornly persisted in his opinion.
stubbornlyOppose stubbornly; persist in one's opposition.
stubbornlyThe man held on to his job stubbornly and would not retire.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตะแบง(adv) stubbornly, See also: awry, obstinately, turned toward one side, Syn. ดึงดัน, เถียงข้างๆ คูๆ, เฉไฉ, Example: เขาเถียงตะแบงไปโดยไม่มีเหตุผล, Thai Definition: อาการที่พูดหรือเถียงเฉไฉหรือดันไปข้างๆ คูๆ
หัวชนฝา(adv) stubbornly, See also: obstinately, uncompromisingly, Syn. หัวชนกำแพง, Example: นักการเมืองคัดค้านหัวชนฝาไม่มีใครยอมใคร, Thai Definition: มีลักษณะที่สู้ไม่ยอมถอย, Notes: (สำนวน)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวชนฝา[hūa chon fā] (adv) EN: stubbornly ; obstinately ; uncompromisingly  FR: obstinément
ถลัน[thalan] (v) EN: dash ; rush ; force one's way ; push one's way in ; enter stubbornly ; intrude regardless of consequences  FR: se précipiter ; faire irruption

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
STUBBORNLY S T AH1 B ER0 N L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stubbornly (a) stˈʌbənliː (s t uh1 b @ n l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
飲み付ける;飲付ける[のみつける, nomitsukeru] (v1, vt) to drink regularly; to drink stubbornly [Add to Longdo]
何処までも(P);何処迄も[どこまでも, dokomademo] (adv) (uk) anywhere; through thick and thin; to the utmost; persistently; stubbornly; in all respects; thoroughly; (P) [Add to Longdo]
頑として[がんとして, gantoshite] (exp, adv) firmly, stubbornly [Add to Longdo]
固陋[ころう, korou] (adj-na, n) stubbornly sticking to old ways; dislike of new things; narrow-mindedness [Add to Longdo]
正直一徹[しょうじきいってつ, shoujikiittetsu] (n, adj-na) stubbornly honest [Add to Longdo]
飽くまで;飽く迄[あくまで, akumade] (adv) (uk) to the end; to the bitter end; to the last; stubbornly; persistently; to the utmost [Add to Longdo]
枕流漱石[ちんりゅうそうせき, chinryuusouseki] (n) sore loser stubbornly refusing to admit being wrong and adhering to the far-fetched argument [Add to Longdo]
漱石枕流[そうせきちんりゅう, sousekichinryuu] (n) sore loser stubbornly refusing to admit being wrong and adhering to the far-fetched argument [Add to Longdo]
狷介固陋[けんかいころう, kenkaikorou] (n, adj-na) stubbornly sticking to old ways; narrow-mindedly rejecting other people's views [Add to Longdo]
狷介不羈[けんかいふき, kenkaifuki] (n, adj-na) stubbornly sticking to one's own convictions; being stubbornly independent [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stubborn \Stub"born\, a. [OE. stoburn, stiborn; probably fr. AS.
   styb a stub. See {Stub}.]
   Firm as a stub or stump; stiff; unbending; unyielding;
   persistent; hence, unreasonably obstinate in will or opinion;
   not yielding to reason or persuasion; refractory; harsh; --
   said of persons and things; as, stubborn wills; stubborn ore;
   a stubborn oak; as stubborn as a mule. "Bow, stubborn knees."
   --Shak. "Stubborn attention and more than common
   application." --Locke. "Stubborn Stoics." --Swift.
   [1913 Webster]
 
      And I was young and full of ragerie [wantonness]
      Stubborn and strong, and jolly as a pie. --Chaucer.
   [1913 Webster]
 
      These heretics be so stiff and stubborn. --Sir T. More.
   [1913 Webster]
 
      Your stubborn usage of the pope.     --Shak.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Obstinate; inflexible; obdurate; headstrong; stiff;
     hardy; firm; refractory; intractable; rugged;
     contumacious; heady.
 
   Usage: {Stubborn}, {Obstinate}. Obstinate is used of either
      active or passive persistence in one's views or
      conduct, in spite of the wishes of others. Stubborn
      describes an extreme degree of passive obstinacy. --
      {Stub"born*ly}, adv. -- {Stub"born*ness}, n.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stubbornly
   adv 1: in a stubborn unregenerate manner; "she remained
       stubbornly in the same position" [syn: {stubbornly},
       {pig-headedly}, {obdurately}, {mulishly}, {obstinately},
       {cussedly}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top