ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

obstinately

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -obstinately-, *obstinately*, obstinate
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
obstinately(adv) อย่างดื้อรั้น, See also: อย่างหัวแข็ง, อย่างดื้อดึง, Syn. stubbornly, obstinately, Ant. submissively

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้างๆ คูๆ(adv) obstinately, See also: unreasonably, Example: เขาก็ตอบไปข้างๆ คูๆ อย่างนั้นเอง จริงๆ แล้วไม่รู้เรื่องหรอก, Thai Definition: ออกนอกแนวนอกเรื่องอย่างไม่สมเหตุสมผล
หัวชนฝา(adv) stubbornly, See also: obstinately, uncompromisingly, Syn. หัวชนกำแพง, Example: นักการเมืองคัดค้านหัวชนฝาไม่มีใครยอมใคร, Thai Definition: มีลักษณะที่สู้ไม่ยอมถอย, Notes: (สำนวน)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวชนฝา[hūa chon fā] (adv) EN: stubbornly ; obstinately ; uncompromisingly  FR: obstinément
ข้าง ๆ คู ๆ[khāng-khāng khū-khū] (xp) EN: obstinately ; unreasonably ; beside the issue  FR: obstinément ; avec obstination

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
obstinately (a) ˈɒbstɪnətliː (o1 b s t i n @ t l ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Obstinate \Ob"sti*nate\, a. [L. obstinatus, p. p. of obstinare
   to set about a thing with firmness, to persist in; ob (see
   {Ob-}) + a word from the root of stare to stand. See {Stand},
   and cf. {Destine}.]
   1. Pertinaciously adhering to an opinion, purpose, or course;
    persistent; not yielding to reason, arguments, or other
    means; stubborn; pertinacious; -- usually implying
    unreasonableness.
    [1913 Webster]
 
       I have known great cures done by obstinate
       resolution of drinking no wine.    --Sir W.
                          Temple.
    [1913 Webster]
 
       No ass so meek, no ass so obstinate. --Pope.
    [1913 Webster]
 
       Of sense and outward things.     --Wordsworth.
    [1913 Webster]
 
   2. Not yielding; not easily subdued or removed; as, obstinate
    fever; obstinate obstructions.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Stubborn; inflexible; immovable; firm; pertinacious;
     persistent; headstrong; opinionated; unyielding;
     refractory; contumacious. See {Stubborn}.
     [1913 Webster] -- {Ob"sti*nate*ly}, adv. --
     {Ob"sti*nate*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 obstinately
   adv 1: in a stubborn unregenerate manner; "she remained
       stubbornly in the same position" [syn: {stubbornly},
       {pig-headedly}, {obdurately}, {mulishly}, {obstinately},
       {cussedly}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top