ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inundate

IH1 N AH0 N D EY2 T   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inundate-, *inundate*
Possible hiragana form: いぬんだて
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inundate[VT] ท่วม, See also: เอ่อล้น, นอง, ไหลบ่า, Syn. flood, overflow
inundate[VT] ท่วมท้น, See also: เต็มตื้น, Syn. swamp, overwhelm
inundate with[PHRV] ท่วมหรือเจิ่งนองไปด้วย, Syn. flood with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inundate(อิน'นันเดท) vt. ท่วม,ไหลบ่า,ทำให้เต็มไปด้วย., See also: inundation n. inundator n. inundatory adj., Syn. flood,overflow

English-Thai: Nontri Dictionary
inundate(vt) ท่วม,ไหลบ่า

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
inundated landinundated land, พื้นที่น้ำท่วม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We thought we were going to be inundated with casualties.นึกว่าจะมีคนตายเป็นเบือซะแล้ว The Last King of Scotland (2006)
We are not yet, as it were, inundated with typing needs.เรายังไม่มีงานเข้ามาเลย ยังไม่มีอะใรต้องให้พิมพ์.นั่นนะซี่ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Oh, man, I have been getting inundated today.โอ้ ผมรู้สึกเต็มติ้นจริงๆวันนี้ Traffic (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ท่วม[V] flood, See also: inundate, submerge, Syn. เอ่อ, ล้น, ท้น, กลบ, Example: ฮวงซุ้ยมักจะอยู่แถบเมืองชลบุรี เพราะเป็นที่สูง น้ำไม่ท่วม และอากาศดี, Thai definition: ไหลหลาก บ่า หรือเอ่อท้นจนลบพื้นที่หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง, ซาบซึมไปทั่ว
บ่า[V] inundate, See also: flow over, overflow, flood, Syn. ท่วม, หลาก, ไหลบ่า, Example: พอฝนเริ่มตก น้ำป่าจะบ่าไหลเซาะถนน ทำให้เกิดเป็นหลุมเป็นบ่อ, Thai definition: อาการที่น้ำไหลล้นมาโดยเร็ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ่า[v.] (bā) EN: inundate ; flow over ; overflow ; flood   FR: déborder
ท่วม[v.] (thūam) EN: flood ; overwhelm ; submerge ; inundate   FR: déborder ; inonder ; submerger

CMU English Pronouncing Dictionary
INUNDATE    IH1 N AH0 N D EY2 T
INUNDATED    IH1 N AH0 N D EY2 T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inundate    (v) ˈɪnʌndɛɪt (i1 n uh n d ei t)
inundated    (v) ˈɪnʌndɛɪtɪd (i1 n uh n d ei t i d)
inundates    (v) ˈɪnʌndɛɪts (i1 n uh n d ei t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
押し寄せる;押寄せる;押しよせる[おしよせる, oshiyoseru] (v1,vi) to advance on; to close in; to march on; to descend on (the enemy); to move towards; to surge forward (crowd, wave of nostalgia, wave, etc.); to rush for (the door); to inundate; to overwhelm; to push aside [Add to Longdo]
冠水[かんすい, kansui] (n,vs) being covered with water (i.e. in a flood); being submerged; being inundated; flooding [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inundate \In*un"date\, v. t. [imp. & p. p. {Inundated}; p. pr. &
   vb. n. {Inundating}.] [L. inundatus, p. p. of inundare to
   inundate; pref. in- in + undare to rise in waves, to
   overflow, fr. unda a wave. See {Undulate}.]
   [1913 Webster]
   1. To cover with a flood; to overflow; to deluge; to flood;
    as, the river inundated the town.
    [1913 Webster]
 
   2. To fill with an overflowing abundance or superfluity; as,
    the country was inundated with bills of credit.
 
   Syn: To overflow; deluge; flood; overwhelm; submerge; drown.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inundate
   v 1: fill quickly beyond capacity; as with a liquid; "the
      basement was inundated after the storm"; "The images
      flooded his mind" [syn: {deluge}, {flood}, {inundate},
      {swamp}]
   2: fill or cover completely, usually with water [syn:
     {inundate}, {deluge}, {submerge}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top