Search result for

blatant

(33 entries)
(0.028 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -blatant-, *blatant*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blatant[ADJ] ชัดแจ้ง, See also: โจ่งแจ้ง, Syn. downright, clear, Ant. inconspicuous

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blatant(เบล'เทินทฺ) adj. ครึกโครม,ห้าว,ชัดเจน,โออวด,บาดตา, See also: blatancy n. ดูblatant, Syn. obtrusive ###A. subtle

English-Thai: Nontri Dictionary
blatant(adj) อึกทึกครึกโครม,ดัง,โอ่อ่า,โอ้อวด

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Expect us to stand by while you blame such a blatant crime on fairy tales?ให้เรานิ่งเฉยดูท่านโยนความผิด ให้กับสิ่งมีชีวิตในเทพนิยายยังงั้นเหรอ? The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
This is a blatant miscarriage of justice.นี่คือการตัดสินผิดที่แจ่มแจ้ง Episode #3.2 (2009)
Blatant extortion.ขู่กรรโชก... Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
It was stupid. It was blatant stupidity- เธอน่ะใจดีจัง แต่มันโง่มาก You Don't Know Jack (2010)
I would never counsel rushing blindly into war but for a cause such as the one the boy described for a violation of peace so blatant, so powerful of course I'd fight!ข้าจะไม่พูดให้ทุกคน หน้ามืดวิ่งสู่สนามรบ.. ..แต่ถ้าเป็นสาเหตุ ที่เจ้าหนุ่มนี่ว่ามาล่ะก็ ..พวกมันคิดจะเปิดศึกโจ่งแจ้ง และรุนแรง Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
And with a blatant disregard for the consequencesและชัดเจนว่าไม่ใส่ใจถึง\ ผลที่จะตามมา Chapter Fifteen 'Pass/Fail' (2010)
Talk about blatant tokenism. That whole "We're inspiring"...เค้าเอาไว้พูดแค่เป็นพิธี Journey to Regionals (2010)
This is nothing but a blatant abuse of power by a petty functionary.นี่เป็นการใช้อำนาจผิดแบบหน้าด้านๆ ของพวกเจ้าหน้าที่ระดับล่าง The 21-Second Excitation (2010)
Now you think I should play the "I hate going into a dark house alone" card, or the more blatant "I'm not wearing underwear"?ฉันว่าตอนนี้เธอลงการ์ด "ฉันเกลียดการกลับบ้านคนเดียว"ได้แล้วล่ะ หรือจะให้ชัดกว่านั้นก็ "ฉันไม่ได้ใส่ชั้นใน"ดี? Truly Content (2010)
It'll be embarrassing if you just say my name so blatantly.ถ้าคุณเอ่ยชื่อของฉันในที่สาธารณะ ฉันก็อายแย่น่ะสิคะ Episode #1.9 (2010)
The blatant disregard for the school syllabus?การสอนหนังสือนอกหลักสูตร Bad Teacher (2011)
Whoever tries to leave here before I get what I came for does so with a blatant disregard for their own well-being.ใครก็ตามที่ออกไปจากที่นี่ก่อน ฉันจะได้สิ่งที่มาเอา ถือว่าไม่สนใจในสุขภาพของตัวเอง Original Skin (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
blatant"Haruki, you ask for a seat at the front as well." (Ack) "What's wrong, why the look of blatant dislike?"

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โจ่งครึ่ม[ADV] blatantly, See also: brazenly, conspicuously, Syn. โจ่งครุ่ม, เปิดเผย, โจ่งแจ้ง, Example: เมื่อก่อนถ้าเขาไม่ทำโจ่งครึ่มจนน่าเกลียด สื่อก็คงจะหยวนๆ กันไปกับการกระทำของเขา, Thai definition: ไม่เกรงกลัวใคร
โจ๋งครึ่ม[ADV] openly, See also: blatantly, glaringly, flagrantly, openly and recklessly, Syn. โจ่งครึ่ม, โจ่งครุ่ม, Example: เขาจะต้องทำอะไรทุกอย่างอย่างโจ๋งครึ่มเพื่อโฆษณาตัวเอง, Thai definition: อย่างเปิดเผย, อย่างโจ่งแจ้ง, อย่างไม่เกรงกลัวใคร หมายถึงทำการสิ่งไรๆ ที่เป็นการเปิดเผย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โจ่งแจ้ง[v.] (jōngjaēng) EN: be blatant ; be flagrant ; be obvious ; be glaring ; be open   FR: être clair ; être net ; être évident
โจ่งแจ้ง[adv.] (jōngjaēng) EN: obviously ; openly ; flagrantly ; blatantly ; glaringly ; conspicuously ; brazenly   FR: ouvertement ; manifestement
ตำตา[adv.] (tamtā) EN: with one's own eyes ; obviously ; before one's eyes ; noticeably ; blatantly ; manifestly ; conspicuously   FR: sous les yeux
ทนโท่[adj.] (thonthō) EN: obvious ; apparent ; glaring ; flagrant ; blatant   
ทนโท่[adv.] (thonthō) EN: obviously ; clearly ; apparently ; glaringly ; distinctly ; vividly ; blatantly   

CMU English Pronouncing Dictionary
BLATANT    B L EY1 T AH0 N T
BLATANTLY    B L EY1 T AH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
blatant    (j) (b l ei1 t n t)
blatantly    (a) (b l ei1 t n t l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
himmelschreiend {adj} | himmelschreiende Ungerechtigkeit | himmelschreiender Unsinnblatant | blatant injustice | blatant nonsense [Add to Longdo]
krass {adj} | krasser | am krassestenblatant | more blatant | most blatant [Add to Longdo]
unverfroren; unverhohlen; offen {adj} | eine unverfrorene Lügeblatant | a blatant lie [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
明白(ateji);偸閑(ateji);白地(ateji)[あからさま, akarasama] (adj-na,adj-no) (uk) plain; frank; candid; open; direct; straightforward; unabashed; blatant; flagrant [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Blatant \Bla"tant\, a. [Cf. {Bleat}.]
   Bellowing, as a calf; bawling; brawling; clamoring;
   disagreeably clamorous; sounding loudly and harshly. "Harsh
   and blatant tone." --R. H. Dana.
   [1913 Webster]
 
      A monster, which the blatant beast men call. --Spenser.
   [1913 Webster]
 
      Glory, that blatant word, which haunts some military
      minds like the bray of the trumpet.   --W. Irving.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 blatant
   adj 1: without any attempt at concealment; completely obvious;
       "blatant disregard of the law"; "a blatant appeal to
       vanity"; "a blazing indiscretion" [syn: {blatant},
       {blazing}, {conspicuous}]
   2: conspicuously and offensively loud; given to vehement outcry;
     "blatant radios"; "a clamorous uproar"; "strident demands";
     "a vociferous mob" [syn: {blatant}, {clamant}, {clamorous},
     {strident}, {vociferous}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top