Search result for

nia

(92 entries)
(0.0302 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nia-, *nia*
Possible hiragana form: にあ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Niagara[N] น้ำตกไนการ่า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abyssinia(แอบบิซิน' เนีย) ชื่อเดิมของ Ethiopia -abyssinian adj., n.
acapniaการขาดคาร์บอนไดออกไซด์อย่างสิ้นเชิงในโลหิต
actinia(แอคทิน' เนีย) n., (pl. -tiniae, -tinias) n. สัตว์ทะเลชนิดหนึ่ง
adeniaต่อมน้ำเหลืองโตผิดปกติ
albania(แอลเบ' เนีย) n. ประเทศอัลบาเนีย
albanian(แอลเบ' เนียน) adj., n. เกี่ยวกับประเทศอัลบาเนีย, ภาษาอัลบาเนีย
algolagnia(แอลโกแลก' เนีย) n. กามวิปริตที่มีความพอใตทางเพศเมือทำให้เกิด หรือได้รับความเจ็บปวด. -algolagnic adj. -algolagnist n.
ammonia(อะมอน' เนีย) n. แอมโมเนีย NH3
ammoniac(อะโม' นิแอค, แอม' โมไนอะคัม) n. ยาง (gum resin) จากต้น Dorema ammoniacum ใช้เป็นยาขับเสมหะและต้านการระคายเคือง (gum ammoniac)
ammoniate(อะโม' นิเอท') adj. เกี่ยวกับแอมโมเนีย. -ammoniation n.

English-Thai: Nontri Dictionary
ammonia(n) สารแอมโมเนีย
baronial(adj) เกี่ยวกับท่านบารอน
biennial(adj) ทุกๆสองปี
biennial(n) สิ่งที่เกิดทุกๆสองปี
Britannia(n) เกาะอังกฤษ
calumniate(vt) หมิ่นประมาท,สบประมาท,ใส่ร้าย
ceremonial(adj) เกี่ยวกับพิธี,เป็นทางการ,เกี่ยวกับพิธีรีตอง
ceremonial(n) พิธี,การพิธี,พิธีรีตอง
colonial(adj) เกี่ยวกับอาณานิคม,เกี่ยวกับเมืองขึ้น
colonial(n) ชาวเมืองขึ้น,ผู้อยู่ในอาณานิคม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
niacin [nicotinic acid]ไนอะซีน, วิตามินบี 3, วิตามิน B ชนิดหนึ่ง สูตรเคมีคือ C6H5NO2 เป็นผลึกสีขาว ละลายได้ในน้ำร้อนและแอลกอฮอล์ ถ้าร่างกายขาดวิตามินนี้จะทำให้ผิวหนังแห้งและอักเสบเมื่อถูกแสงแดด ทางเดินอาหารขาดน้ำย่อย ประสาทหลอน คลุ้มคลั่ง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Niagara Falls is amazing.น้ำตกไนแองการ่านี่น่าทึ่งจริงๆ The Love Guru (2008)
I can't stare at that loop of Niagara Falls, which has absolutely nothing to do with the Caribbean.ฉันทนเห็นรูปน้ำตกไนแองการ่า ที่ไม่ได้เกี่ยวอะไร กับคาริเบียนเลยไม่ได้น่ะ The Social Network (2010)
We'd get postcards from Niagara Falls...เราได้รับโปสการ์ดจาก น้ำตกไนแองการ่า... Furt (2010)
Who for a bird? Who for a bird? Come look at the Some people want to change Niaoa!ใครอยากได้กระโป๋ใหม่ เห้ มีคนอยากได้กระโป๋ใหม่อีกแล้ว 3-D Sex and Zen: Extreme Ecstasy (2011)
That's, like, an extra two nights in Niagara Falls.เท่ากับว่าเราจะได้ที่พักสองคืนที่น้ำตกไนแองการ่า Nationals (2012)
Virgil, it sounds like Niagara Falls.เวอร์จิล เสียงยังกับน้ำตกไนแองการ่าเลย A Gettysburg Address (2012)
Post sex club? We should totally hit the casino at Niagara.พอเสร็จแล้ว เราไปเที่ยว คาสิโนที่ไนการากัน Faes Wide Shut (2013)
When the planes hit the towers, I was with Ally in a hotel room in Niagara Falls.ตอนเครื่องบินชนตึก \ ผมอยู่กับ Ally ในโรงแรม \ แถวน้ำตกไนแองกาล่า Prisoner's Dilemma (2013)
- Where have you been? You ain't never gonna believe what happened to me. Sookie Stackhouse, I'd like you to meet our faerie grandfather, Niall.- เธอไปไหนมาเนี่ย เธอต้องไม่มีวันเชื่อ ในสิ่งที่เกิดขึ้นกับฉันแน่ ซูกกี้ สเตคเฮ้าส์ ฉันอยากให้เธอได้พบกับ The Sun (2013)
So then Grandpa Niall just up and-- disappears into thin air.แล้วจากนั้นปู่ก็ หายตัวไปในอากาศที่บางเบา The Sun (2013)
I do know that, Grandpa Niall.หนูรู้ค่ะ คุณปู่นาล You're No Good (2013)
Hey, Grandpa Niall.ปู่นาลคะ You're No Good (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
niaNiagara Falls, famous as a world leading tourist resort.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สขช.[N] National Intelligence Agency, See also: NIA, Syn. สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ[N] National Intelligence Agency, See also: NIA, Syn. สขช., Example: สำนักข่าวกรองแห่งชาติเป็นส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอมโมเนีย[n.] (aēmmōnīa) EN: ammonia   FR: ammoniac [m] ; gaz ammoniac [m] ; ammoniaque [f]
อมรเบิกฟ้า [n. exp.] (amøn boēk fā) EN: Rose dipladenia   
อนุโมทนาบัตร[n.] (anumōthanābat) EN: donation receipt ; testimonial ; prerogative ; privilege   
อัจฉริยะ[adj.] (atchariya) EN: ingeniuos ; intelligent ; genius ; bright ; exceptional ; outstanding ; gifted   FR:nial ; intelligent ; ingénieux ; talentueux ; surdoué
อธิราช[n.] (athirāt) EN: emperor of Abyssinia   FR: empereur [m]
ใบรับรอง[n. exp.] (bairaprøng) EN: certificate ; testimonial ; guarantee ; certificate of conformity   FR: certificat [m] ; attestation [f]
ใบสุทธิ[n.] (baisutthi) EN: graduation certificate ; school-leaving certificate ; diploma ; testimonial ; certificate of honourable dismissal   FR: attestation [f] ; certificat [m]
ใบยาสูบพันธุ์เวอร์จิเนีย[n. exp.] (bai yāsūp phan Woējinīa) EN: Virginia tobacco   
บานบุรีสีม่วง[n. exp.] (bānburī sī muang ) EN: Purple Allamanda ; Purple Bignonia   
บานชื่นหนู [n. exp.] (bāncheūn nū) EN: Narrowleaf Zinnia ; Classic Zinnia   

CMU English Pronouncing Dictionary
NIAD    N AY1 AE0 D
NIAL    N AY1 AH0 L
NIAID    N AY1 EY2 D
NIALL    N AY1 L
NIACIN    N AY1 AH0 S IH2 N
NIAGARA    N AY0 AE1 G R AH0
NIAGARA'S    N AY0 AE1 G R AH0 Z

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
似合う[にあう, niau] Thai: เหมาะ English: to suit
似合う[にあう, niau] Thai: เข้ากันได้ดี English: to match

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Niamniampapagei {m} [ornith.]Niam-Niam Parrot [Add to Longdo]
Niamey (Hauptstadt von Niger)Niamey (capital of Niger) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
襅(oK)[ちはや, chihaya] (n) (obsc) (uk) thin, white ceremonial haori worn by miko [Add to Longdo]
DoS攻撃[ディーオーエスこうげき, dei-o-esu kougeki] (n) {comp} denial-of-service (DoS) attack [Add to Longdo]
お零れに預かる[おこぼれにあずかる, okoboreniazukaru] (exp) (uk) to get a tiny share of the profits; to get a small share of what someone is enjoying [Add to Longdo]
ざらにある[, zaraniaru] (exp) (See ざらにいる) common (of object) [Add to Longdo]
にあっては[, niatteha] (conj) in; on; at; during; in the condition of; (P) [Add to Longdo]
に当たって[にあたって, niatatte] (exp) (uk) at the time of (ind. opportunity or situation where something should be done) [Add to Longdo]
ひどい目にあう;酷い目に遭う;酷い目に遇う[ひどいめにあう, hidoimeniau] (exp,v5u) to have a bad time; to go through a bitter experience; to get into trouble; to get hurt; to suffer [Add to Longdo]
ひどい目に遭わせる;ひどい目にあわせる;酷い目に遭わせる[ひどいめにあわせる, hidoimeniawaseru] (exp,v1) (See 目にあう) to bring someone to grief; to give someone hell [Add to Longdo]
ぴしゃり;ピシャリ[, pishari ; pishari] (adv,adv-to) slapping; splashing; splatting; banging shut; flat (refusal, denial, etc.) [Add to Longdo]
ほら貝;法螺貝;吹螺;梭尾[ほらがい;ホラガイ, horagai ; horagai] (n) (uk) conch (Charonia tritonis); trumpet shell [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[nián, ㄋㄧㄢˊ, ] year, #19 [Add to Longdo]
年代[nián dài, ㄋㄧㄢˊ ㄉㄞˋ, ] a decade of a century (e.g. the Sixties); age; era; period, #1,189 [Add to Longdo]
年轻[nián qīng, ㄋㄧㄢˊ ㄑㄧㄥ, / ] young, #1,374 [Add to Longdo]
年龄[nián líng, ㄋㄧㄢˊ ㄌㄧㄥˊ, / ] (a person's) age, #1,548 [Add to Longdo]
[niǎo, ㄋㄧㄠˇ, / ] bird, #1,872 [Add to Longdo]
年度[nián dù, ㄋㄧㄢˊ ㄉㄨˋ, ] year (e.g. school year, fiscal year), #2,418 [Add to Longdo]
[niáng, ㄋㄧㄤˊ, ] mother; young lady, #2,782 [Add to Longdo]
[niáng, ㄋㄧㄤˊ, / ] mother; troubled, #2,782 [Add to Longdo]
[niàn, ㄋㄧㄢˋ, ] to read aloud; twenty (banker's anti-fraud numeral corresponding to 廿), #2,814 [Add to Longdo]
年底[nián dǐ, ㄋㄧㄢˊ ㄉㄧˇ, ] the end of the year; year-end, #2,992 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エンジニア[えんじにあ, enjinia] engineer [Add to Longdo]
カスタマエンジニア[かすたまえんじにあ, kasutamaenjinia] customer engineer (CE) [Add to Longdo]
サービスの妨害[サービスのぼうがい, sa-bisu nobougai] denial of service [Add to Longdo]
システムエンジニア[しすてむえんじにあ, shisutemuenjinia] system engineer [Add to Longdo]
トラヒックエンジニアリング[とらひっくえんじにありんぐ, torahikkuenjiniaringu] traffic engineering [Add to Longdo]
ネットワークエンジニアリング[ねっとわーくえんじにありんぐ, nettowa-kuenjiniaringu] network engineering [Add to Longdo]
ノンリニア[のんりにあ, nonrinia] nonlinear [Add to Longdo]
フィールドエンジニア[ふぃーるどえんじにあ, fi-rudoenjinia] field engineer (FE) [Add to Longdo]
ヘテロジニアス[へてろじにあす, heterojiniasu] heterogeneous [Add to Longdo]
リバースエンジニアリング[りばーすえんじにありんぐ, riba-suenjiniaringu] reverse engineering [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
に飽かして[にあかして, niakashite] ...ni akashite, ohne_Ruecksicht_auf [Add to Longdo]
似合う[にあう, niau] jemandem_stehen, gut_zusammenpassen [Add to Longdo]
荷揚げ[にあげ, niage] Anlandung, Landung, Ausladen, Loeschung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

  NIA
         Network Information Access
         

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top