ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ammoniac

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ammoniac-, *ammoniac*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ammoniac(อะโม' นิแอค, แอม' โมไนอะคัม) n. ยาง (gum resin) จากต้น Dorema ammoniacum ใช้เป็นยาขับเสมหะและต้านการระคายเคือง (gum ammoniac)

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ammoniacalกลิ่นแอมโมเนีย [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอมโมเนีย[n.] (aēmmōnīa) EN: ammonia   FR: ammoniac [m] ; gaz ammoniac [m] ; ammoniaque [f]

Japanese-English: EDICT Dictionary
銅アンモニア法[どうアンモニアほう, dou anmonia hou] (n) cuprous ammoniacal process [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 ammoniac \am*mo"ni*ac\ ([a^]m*m[=o]"n[i^]*[a^]k), Ammoniacal
 \Am`mo*ni"a*cal\ ([a^]m`m[-o]*n[imac]"[.a]*kal), a.
   Of, pertaining, or containing ammonia, or possessing its
   properties; as, an ammoniac salt; ammoniacal gas.
   [1913 Webster]
 
   {Ammoniacal engine}, an engine in which the vapor of ammonia
    is used as the motive force.
 
   {Sal ammoniac} [L. sal ammoniacus], the salt usually called
    {chloride of ammonium}, and formerly {muriate of ammonia}.
    [1913 Webster] Gum ammoniac

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ammoniac \Am*mo"ni*ac\(or Gum ammoniac \Gum` am*mo"ni*ac\, n.
   [L. Ammoniacum, Gr. 'ammoniako`n a resinous gum, said to
   distill from a tree near the temple of Jupiter Ammon; cf. F.
   ammoniac. See {Ammonite}.] (Med.)
   The concrete juice (gum resin) of an umbelliferous plant, the
   {Dorema ammoniacum}. It is brought chiefly from Iran in the
   form of yellowish tears, which occur singly, or are
   aggregated into masses. It has a peculiar smell, and a
   nauseous, sweet taste, followed by a bitter one. It is
   inflammable, partially soluble in water and in alcohol, and
   is used in medicine as an expectorant and resolvent, and for
   the formation of certain plasters.
   [1913 Webster + AS]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ammoniac
   adj 1: pertaining to or containing or similar to ammonia [syn:
       {ammoniac}, {ammoniacal}]
   n 1: the aromatic gum of the ammoniac plant [syn: {ammoniac},
      {gum ammoniac}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top