ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

britannia

B R AH0 T AE1 N IY0 AH0   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -britannia-, *britannia*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
britannia(บริแทน'เนีย) n. เกาะอังกฤษที่รวมทั้งเวลล์และสก๊อตแลนด์,อาณาจักรอังกฤษ/Great-Britain/และเกาะไอร์แลนด์

English-Thai: Nontri Dictionary
Britannia(n) เกาะอังกฤษ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's the cockpit voice recorder for the United Britannian flight 2485.แต่เครื่องบันทึกเสียง\ ของUnited Britannian เที่ยวบินที่2485 Phantom Traveler (2005)
It's the United Britannian flight 2485...นี่คือ United Britannian เที่ยวบินที่2485 Phantom Traveler (2005)
United Britannian Flight 2485, we copy your mayday.United Britannian 2485 แจ้งว่า Phantom Traveler (2005)
Well, we thank you taking our survey and if you do plan a flight please don't forget your friends at United Britannia Airlines.ขอบคุณที่ช่วยตอบแบบสอบถามนะครับ ถ้าคุณมีแผนจะบินอีก อย่าลืมใช้สายการบินUnited Britannia นะครับ Phantom Traveler (2005)
Let's see if we can book the private dining room at the Britannian Hotel.ดูซิว่าเราจองห้องอาหารที่โรงแรมบริเทนเนียลได้มั้ย We All Deserve to Die (2010)
♪ With a ring-tail set ♪ ♪ All abaft the mizzen peak ♪ ♪ And a Rule Britanniaผูกโยงกระโดงที่สาม เราร้องดังๆ Whispers in the Dark (2015)

CMU English Pronouncing Dictionary
BRITANNIA    B R AH0 T AE1 N IY0 AH0

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブリタニア[, buritania] (n) Britannia; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Britannia \Bri*tan"ni*a\, n. [From L. Britannia Great Britain.]
     A white-metal alloy of tin, antimony, bismuth, copper, etc.
     It somewhat resembles silver, and is used for table ware.
     Called also {Britannia metal}.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top