ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

กฎหมาย

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กฎหมาย-, *กฎหมาย*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
กฎหมายที่ประชาชนควรรู้Public Law

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
วิชากฎหมายธุรกิจ(n, phrase) Business Law

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กฎหมาย(n) law, See also: statute, enactment, rule, Syn. ข้อบังคับ, Example: เขาชอบแสดงตนว่าเป็นคนรู้เรื่องกฎหมาย, Count Unit: ข้อ, Thai Definition: กฎที่สถาบันหรือผู้มีอำนาจสูงสุดในรัฐตราขึ้น หรือที่เกิดขึ้นจากจารีตประเพณีอันเป็นที่ยอมรับนับถือ เพื่อใช้ในการบริหารประเทศ เพื่อใช้บังคับบุคคลให้ปฏิบัติตาม หรือเพื่อกำหนดระเบียบแห่งความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือระหว่างบุคคลกับรัฐ
กฎหมายอาญา(n) criminal law, See also: penal law, Example: ไทยเรามีวิธีการลงโทษผู้กระทำผิดดังกำหนดไว้ในกฎหมายอาญา คือ ประหารชีวิต จำคุก กักขัง ปรับ ริบทรัพย์, Count Unit: ข้อ, Thai Definition: กฎหมายที่กำหนดลักษณะของการกระทำที่ถือว่าเป็นความผิดและกำหนดบทลงโทษทางอาญาสำหรับความผิดนั้น
กฎหมายแพ่ง(n) civil law, See also: law of private rights, Example: สัมปทานมีลักษณะเป็นสัญญาที่มีเงื่อนไข ข้อตกลงมากมายทั้งในแง่กฎหมายมหาชน กฎหมายแพ่ง และแนวทางปฎิบัติในวงการธุรกิจ, Count Unit: ข้อ, Thai Definition: กฎหมายที่วางระเบียบความเกี่ยวพันระหว่างบุคคล เกี่ยวกับสถานภาพสิทธิและ หน้าที่ ของบุคคล ตามกฎหมาย เช่น กฎหมายว่าด้วยนิติกรรม ละเมิดทรัพย์สิน ครอบครัว มรดก
กฎหมายสูงสุด(n) constitution, Syn. รัฐธรรมนูญ, Example: รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ
กฎหมายแรงงาน(n) labour legislation, See also: labour law, Example: นายจ้างต้องปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน, Count Unit: ฉบับ
กฎหมายพาณิชย์(n) commercial law, Example: กฎหมายพาณิชย์คือกฎหมายเกี่ยวกับการเศรษฐกิจและการค้า, Count Unit: ข้อ, Thai Definition: กฎหมายที่วางระเบียบเกี่ยวพันทางการค้าหรือธุรกิจระหว่างบุคคล เช่น กฎหมายว่าด้วยการซื้อ การขาย การเช่าทรัพย์ การจำนอง การจำนำ ตัวเงิน หุ้นส่วน บริษัท
กฎหมายตราสามดวง(n) first Thai enacted law, Example: กฎหมายตราสามดวงถูกตราขึ้นใช้ในรัชกาลที่ 1, Thai Definition: กฎหมายฉบับแรกที่ถูกตราขึ้นใช้ในประเทศไทย
กฎหมายระหว่างประเทศ(n) international law, Example: ในประเทศไทยอำนาจในการทำสนธิสัญญากฎหมายระหว่างประเทศปล่อยให้เป็นเรื่องที่อยู่ในดุลพินิจของแต่ละรัฐ, Count Unit: ฉบับ, Thai Definition: หลักกฎหมายหรือหลักปฏิบัติที่ยอมรับกัน ว่าด้วยรัฐ และความเกี่ยวพันระหว่างรัฐ รวมทั้งความเกี่ยวพันระหว่างรัฐกับองค์การระหว่างประเทศ และประชาคมระหว่างประเทศ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กฎหมายน. กฎเกณฑ์ที่ผู้มีอำนาจตราขึ้นเพื่อใช้บังคับบุคคลให้ปฏิบัติตามเป็นการทั่วไป ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามย่อมได้รับผลร้าย กฎหมายอาจตราขึ้นเพื่อกำหนดระเบียบแห่งความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือระหว่างบุคคลกับรัฐ หรือเพื่อใช้ในการบริหารประเทศ กฎหมายอาจเกิดจากจารีตประเพณีอันเป็นที่ยอมรับนับถือกันก็ได้.
กฎหมายก. จดบันทึกไว้เป็นหลักฐาน เช่น สั่งให้นายอินกฎหมายผู้มีชื่อทั้งนี้ไว้ (พงศ. อยุธยา), ทำหนังสือเป็นหลักฐาน เช่น อนึ่ง มีผู้ทำหนังสือร้องเรียนกฎหมายว่า…(พระราชกำหนดเก่า)
กฎหมายออกหมายกำหนด เช่น ให้มหาดไทยกลาโหมกฎหมายบอกแก่ตระลาการ ถ้ากฎหมายมิทั่ว จะเอาตัวผู้กฎหมายลงโทษ (พระราชกำหนดเก่า)
กฎหมายกฎหมายงานพระบรมศพครั้งกรุงเก่า
กฎหมายตราสั่ง เช่น จึ่งกฎหมายให้สามไป เดือนหนึ่งจอมไตร ดำรัสให้เร่งคืนมา (พากย์)
กฎหมายกำหนดขีดขั้น เช่น ให้ปลูกโรงรจนาใน นอกหน้าศาลชัย ให้ตั้งพิกัดกฎหมาย (พากย์).
กฎหมายตราสามดวงน. ประมวลกฎหมายโบราณของไทยซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้โปรดเกล้าฯ ให้ชำระและปรับปรุงแก้ไขตัวบทกฎหมายต่าง ๆ ที่ใช้กันมาตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงต้นรัตนโกสินทร์ เมื่อทำเสร็จแล้วได้ประทับดวงตราพระราชสีห์ พระคชสีห์ และบัวแก้ว ไว้เป็นสำคัญ จึงเรียกว่า กฎหมายตราสามดวง.
กฎหมายปกครองน. กฎหมายสาขาหนึ่งของกฎหมายมหาชนที่วางหลักเกี่ยวกับการจัดระเบียบในทางปกครองของรัฐ และการดำเนินกิจกรรมของฝ่ายปกครองในการจัดทำบริการสาธารณะ รวมทั้งวางหลักความเกี่ยวพันในทางปกครองระหว่างฝ่ายปกครองกับเอกชน.
กฎหมายปิดปากน. หลักกฎหมายที่ไม่ยอมให้อ้างหรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงให้ผิดไปจากข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามพฤติการณ์ ไม่ว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏนั้นจะเป็นจริงหรือไม่ก็ตาม.
กฎหมายพาณิชย์น. กฎหมายที่วางระเบียบความเกี่ยวพันทางการค้าหรือธุรกิจระหว่างบุคคล เช่น กฎหมายว่าด้วยการซื้อขาย การเช่าทรัพย์ การจำนอง การจำนำ ตั๋วเงิน หุ้นส่วน บริษัท.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lex (L.)กฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lawกฎหมาย, กฎ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
jus (L.)กฎหมาย, สิทธิ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
child labour lawกฎหมายการใช้แรงงานเด็ก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
law of the landกฎหมายของประเทศ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
law of the flagกฎหมายของประเทศเจ้าของธงที่เรือชัก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
conflict of lawsกฎหมายขัดกัน, การขัดกันแห่งกฎหมาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
conflict of lawsกฎหมายขัดกัน, การขัดกันแห่งกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
game lawกฎหมายควบคุมการล่าสัตว์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
legislation, sumptuaryกฎหมายควบคุมการใช้จ่าย (ไม่ให้ฟุ่มเฟือย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Copyright lawกฎหมายลิขสิทธิ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Patent law and legislationกฎหมายสิทธิบัตร [เทคโนโลยีการศึกษา]
Law and literatureกฎหมายกับวรรณกรรม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Copyright lawกฎหมายลิขสิทธิ์, Example: กฎหมายลิขสิทธิ์ คือ กฎหมายที่ให้ความคุ้มครองสิทธิในทางวรรณกรรมและศิลปกรรม ผู้แต่งหรือเจ้าของผลงานจะได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมายนี้ ผู้ใดจะนำข้อความไปตีพิมพ์หรือแปลเป็นภาษาอื่นๆ หรือผลิตออกเผยแพร่โดยมิได้รับอนุญาตจากผู้แต่งหรือเจ้าของผลงาน หรือเจ้าของลิขสิทธิ์มิได้ <p> <p>กฎหมายลิขสิทธิ์ของแต่ละประเทศจะระบุให้สำนักพิมพ์หรือผู้จัดพิมพ์ส่งหนังสือที่พิมพ์ให้หอสมุดแห่งชาติเก็บรักษา ตามจำนวนที่กำหนด ส่วนใหญ่จะเป็นจำนวน 2 ฉบับ เพื่อเป็นการควบคุมบรรณานุกรมของสิ่งพิมพ์ที่ผลิตในแต่ละประเทศ <p> <p>หนังสือภาษาต่างประเทศ จะมีการแจ้งลิขสิทธิ์ระบุไว้ที่หน้าลิขสิทธิ์หรือ copyright page ซึ่งก็คือ ด้านหลังของหน้าปกใน โดยจะปรากฏคำว่า Copyright หรือ © พร้อมทั้งชื่อเจ้าของลิขสิทธิ์และปี ค.ศ. ที่ได้รับลิขสิทธิ์เป็นครั้งแรก และจะมีรายละเอียดถึงการห้ามคัดลอกข้อความใดข้อความหนึ่ง โดยมิได้รับอนุญาต <p> <p>หนังสือภาษาไทย จะมีคำว่า สงวนลิขสิทธิ์ ปรากฏไว้ที่ด้านหลังหน้าปกใน เช่นเดียวกัน และมีการระบุชื่อเจ้าของลิขสิทธิ์และปี พ.ศ ที่ได้รับลิขสิทธิ์เป็นครั้งแรก และจะมีรายละเอียดถึงการห้ามคัดลอกข้อความใดข้อความหนึ่ง โดยมิได้รับอนุญาต <p> <p>กฎหมายลิขสิทธิ์มีความเกี่ยวข้องกับห้องสมุด เนื่องจากห้องสมุดมีงานลิขสิทธิ์หลายประเภทอยู่ในครอบครอง เช่น งานวรรณกรรม ในรูปของหนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ์ในลักษณะต่างๆ ตลอดจนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ งานโสตทัศนวัสดุ เช่น วีดิทัศน์ ฯลฯ สื่อบันทึกเสียงรูปแบบต่างๆ เช่น แผ่นเสียง เทปคาสเซทส์ งานศิลปกรรม เช่น ภาพวาด ภาพเขียน เป็นต้น <p> <p>ธัชชัย ศุภผลศิริ ได้จำแนกสถานภาพของห้องสมุดที่เกี่ยวกับงานลิขสิทธิเป็น 4 ประำการ คือ <p>1. ในฐานะเจ้าของทรัพย์สิน <p>2. ในฐานะผู้ครอบครองทรัพย์สิน <p>3. ในฐานะเจ้าของลิขสิทธิ์ <p>4. ในฐานะผู้ใช้งานลิขสิทธิ์ <p> <p>1. ห้องสมุดในฐานะเจ้าของทรัพย์สิน ห้องสมุดเป็นผู้จัดซื้อ จัดหาสื่อต่างๆ เข้ามา แต่มิได้หมายความว่า ห้องสมุดเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ เพียงแต่ห้องสมุดมีกรรมสิทธิ์ในสื่อเหล่านั้น ห้องสมุด อาจนำมาไว้ให้บริการผู้อ่่านในห้องสมุดหรือยืมไปอ่าน หากไม่นำมาคืน ห้องสมุดสามารถใช้สิทธิทวงถามเพื่อให้นำมาคืนได้ แต่ห้องสมุดไม่มีสิทธิ์ที่จะทำซ้ำหรือดัดแปลง หรือเผยแพร่งานนั้นต่อสาธารณชนได้ หากไม่ได้รับอนุญาตจากผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ เช่น ห้องสมุดไม่สามารถนำหนังสือที่ซื้อมาทำสำเนาเข้าปกเป็นจำนวนหลายเล่ม เพื่อให้มีจำนวนหนังสือเพิ่มขึ้นโดยไม่ต้องซื้อไม่ได้ เป็นต้น <p>2. ห้องสมุดในฐานะผู้ครอบครองทรัพย์สิน หมายถึง ห้องสมุดมิได้เป็นเจ้าของทรัพย์สิน แต่อยู่ในฐานะครอบครองทรัพย์สินเท่านั้น เจ้าของทรัพย์สินอาจให้ยืมหนังสือหรือสิ่งของบางรายการแก่ห้องสมุด และอาจระบุเงื่อนไขบางประการไว้ เช่น การนำสิ่งของมาแสดงในงานนิทรรศการ เมื่อครบกำหนดต้องคืน และห้องสมุดต้องรักษาทรัพย์สินนั้นๆ <p>3. ห้องสมุดในฐานะเข้าของลิขสิทธิ์ ห้ิองสมุดอาจจะเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานที่มีอยู่ในห้องสมุด การใช้งานลิขสิทธิ์ย่อมไม่มีปัญหาใดๆ เพียงแต่ดูแลลิขสิทธิ์ของตนเองเมื่อพบว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ในงานเหล่านั้น <p>4. ห้องสมุดในฐานะผู้ใช้งานลิขสิทธิ์ ห้องสมุดไม่ใช่เจ้าของลิขสิทธิ์ แต่เป็นผู้ที่จะใช้งานลิขสิทธิ์นั้นในขอบเขตการให้บริการของตน แต่โดยหลักแล้ว ห้องสมุดไม่ใช่เจ้าของลิขสิทธิ์ ย่อมกระทำการที่กฎหมายให้เจ้าของลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวไม่ได้ แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้งานลิขสิทธิ์อาจได้รับการปกป้องจากการกล่าวหาว่าละเมิดลิขสิทธิ์ ด้วยการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ <p>4.1 การกระทำโดยได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ <p>4.2 การกระทำต่องานที่หมดอายุลิขสิทธิ์ไปแล้ว <p>4.3 การกระทำต่อสิ่งที่ไม่มีลิขสิทธิ์ <p>4.4 การกระทำที่ต้องด้วยข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ <p> <p>การกระทำโดยไ้ด้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ห้องสมุดตรวจสอบว่าผู้ใดเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และทำการขออนุญาต โดยมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษร และควรแจ้งว่าเป็นการใช้เพื่อประโยชน์ในการศึกษา และขอความอนุเคราะห์ในการยกเว้นค่าใช้ลิขสิทธิ์ (กรณีที่เจ้าของลิขสิทธิ์อาจจะมีเงื่อนไข) <p>การกระทำต่องานที่หมดอายุลิขสิทธิ์ไปแล้ว งานที่หมดอายุลิขสิทธิ์ย่อมตกเป็นสมบัติสาธารณะ ไม่ต้องขออนุญาตต่อผู้ใด ห้องสมุดอาจทำซ้ำ เพื่อการเก็บรักษาหรือเพื่อให้ผู้ใช้บริการยืมอ่านได้ <p>การกระทำต่อสิ่งที่ไม่มีลิขสิทธิ์ สิ่งที่กฎหมายลิขสิทธิ์ระบุว่าไม่มีลิขสิทธิ์ คือ <p>1. ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่างๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสารอันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ <p>2. รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย <p>3. ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือ หน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถ่น <p>4. คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ <p>5. คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่างๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือท้องถิ่นจัดทำขึ้น <p> สิ่งต่างๆ ข้างต้น ไม่ถือว่าเป็นงานลิขสิทธิ์ ห้องสมุดอาจทำซ้ำ ดัดแปลงหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ <p>การกระทำที่ต้องด้วยข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ระบุข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวกับงานดำเนินงานของห้องสมุดหลายมาตรา มีทั้ืงบทเฉพาะเกี่ยวกับการทำซ้ำโดยบรรณารักษ์ของห้องสมุด (มาตรา 34) บทบัญญัติทั่วไปสำหรับการพิจารณาข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์งานประเภทต่างๆ (มาตรา 32 และมาตรา 33) และบทบัญญัติเกี่ยวกับงานลิขสิทธิ์เฉพาะประเภท (มาตร 35 ถึง 42) แต่ตัวบทกฎหมายนี้ก็ไม่ได้บัญญัติชัดเจนพอที่จะอ่านแล้วชี้ชัดได้ว่าการกระทำอย่างใดขนาดใดจะถือว่าต้องด้วยข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ <p> <p>รายการอ้างอิง <p>ธัชชัย ศุภผลศิริ. "กฎหมายลิขสิทธิ์กับงานห้องสมุด" หน้า 5-25 ใน เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง ลิขสิทธิ์ในงานห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ. กรุงเทพฯ : สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Patent law and legislationกฎหมายสิทธิบัตร, Example: <p>กฎหมายสิทธิบัตร ได้แก่ พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมตาม พ.ร.บ. สิทธิบัตร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และ พ.ร.บ. สิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตรเพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ และการออกแบบผลิตภัณฑ์ <p>พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ มี ๖ หมวด ๘๘ มาตรา รายละเอียดในภาพรวมมีสาระสำคัญดังนี้ <p>หมวด ๑ บททั่วไป ให้คำนิยาม ความหมายของคำ ได้แก่ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร การประดิษฐ์ กรรมวิธี แบบผลิตภัณฑ์ ผู้ทรงสิทธิบัตร ผู้ทรงอนุสิทธิบัตร คณะกรรมการ พนักงานเจ้าหน้าที่ อธิบดี รัฐมนตรี <p>ตัวอย่าง นิยาม ความหมายของคำ "สิทธิบัตร" หมายความว่า หนังสือสำคัญที่ออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ ตามที่กำหนดในหมวด ๒ และหมวด ๓ แห่งพระราชบัญญัตินี้ (หมวด ๒ สิทธิบัตรการประดิษฐ์ หมวด ๓ สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์) <p>หมวด ๒ สิทธิบัตรการประดิษฐ์ <p>-ส่วนที่ ๑ การขอรับสิทธิบัตร <p>-ส่วนที่ ๒ การออกสิทธิบัตร <p>-ส่วนที่ ๓ สิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตร <p>-ส่วนที่ ๔ การชำระค่าธรรมเนียมรายปี <p>-ส่วนที่ ๕ การใช้สิทธิตามสิทธิบัตร <p>-ส่วนที่ ๖ การคืนสิทธิบัตร การเลิกข้อถือสิทธิ และการเพิกถอนสิทธิบัตร <p>หมวด ๓ สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ <p>หมวด ๔ คณะกรรมการสิทธิบัตร <p>หมวด ๕ เบ็ดเตล็ด <p>หมวด ๖ ความผิดและกำหนดโทษ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Agricultural lawกฎหมายการเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Corporation lawกฎหมายว่าด้วยบริษัท [เศรษฐศาสตร์]
Antitrust lawกฎหมายป้องกันการผูกขาด [เศรษฐศาสตร์]
Banking lawกฎหมายการธนาคาร [เศรษฐศาสตร์]
Civil lawกฎหมายแพ่ง [เศรษฐศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But the law, suppose they--แต่กฎหมายที่คิด ว่าพวกเขา Pinocchio (1940)
and laboriously knock holes through the bottom of it? Come, Colonel.ท่านผู้พันครับในฐานะผู้รักษากฎหมาย Rebecca (1940)
You've listened to the testimony, had the law interpreted as it applies in this case.ที่คุณได้ฟังคำให้มีกฎหมายว่าด้วยการตีความว่าจะนำไปใช้ในกรณีนี้ 12 Angry Men (1957)
That's the law. OK, are we ready?นั่นคือกฎหมาย ตกลงเราพร้อมหรือยัง? 12 Angry Men (1957)
You sound like you met my brother-in-law once.คุณเสียงเหมือนที่คุณได้พบกับพี่ชายในกฎหมายของฉันเมื่อ 12 Angry Men (1957)
It's against the law to buy or sell switchblade knives.มันผิดกฎหมายที่จะซื้อหรือขายมีดสปริง 12 Angry Men (1957)
- That's right. I broke the law.- ที่เหมาะสม ฉันยากจนกฎหมาย 12 Angry Men (1957)
To hell with all you sheriffs and deputies and all who gave birth to you!เอามันลงนรกไปพร้อมกับมือกฎหมายอย่างพวกแก แล้วก็พ่อแม่พวกแกด้วย The Good, the Bad and the Ugly (1966)
I can't order them to do what the Lawgiver has forbidden.กฎหมายมีอยู่ผมไม่ได้ส่งพวกเขามาตาย Beneath the Planet of the Apes (1970)
You made a good living, had police protection and there were courts of law.คุณทำให้ชีวิตที่ดีมีการคุ้มครองของตำรวจและมีศาลของกฎหมาย The Godfather (1972)
So I receive 30% for finance, political influence and legal protection?ดังนั้นผมจึงได้รับ 30% สำหรับเงินทุน อิทธิพลทางการเมืองและการป้องกันกฎหมายหรือไม่ The Godfather (1972)
Wait a minute! There might be a legal precedent.เดี๋ยวก่อน อาจเคยมีตัวอย่างทางกฎหมาย Blazing Saddles (1974)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กฎหมาย[kotmāi] (n) EN: law ; legislation ; statute ; enactment ; rule ; act  FR: loi [ f ] ; droit [ m ] ; code [ m ] ; législation [ f ]
กฎหมายกรรมสิทธิ์[kotmāi kammasit] (n, exp) EN: property law
กฎหมายการกีฬา[kotmāi kānkīlā] (n, exp) EN: sport law
กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ[kotmāi kānkhā rawāng prathēt] (n, exp) EN: law of international business
กฎหมายการศึกษา[kotmāi kānseuksā] (n, exp) EN: education laws  FR: loi sur l'éducation [ f ]
กฎหมายการหย่าร้าง[kotmāi kān yārāng] (n, exp) EN: divorce law
กฎหมายครอบครัว[kotmāi khrøpkhrūa] (n, exp) EN: family laws
กฎหมายความปลอดภัย[kotmāi khwām pløtphai] (n, exp) EN: safety law
กฎหมายความมั่นคงภายใน[Kotmāi Khwām Mankhong Phāinai] (n, prop) EN: Internal Security Act (ISA) ; ISA 2008 ; security law  FR: Acte de sécurité intérieure [ m ] ; Loi de sécurité intérieure [ f ] ; Loi sur la sécurité intérieure [ f ]
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค[kotmāi khumkhrøng phūbøriphōk] (n, exp) EN: consumer protection act ; consumer protection law  FR: loi sur la protection du consommateur [ f ]

English-Thai: Longdo Dictionary
illegally(n) (คนที่อยู่) อย่างไม่ถูกต้อง, โดยไม่มีเอกสารอนุญาตให้อยู่ในประเทศนั้นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
forensics(adj) เกี่ยวข้องกับทางศาลหรือกระบวนการทางกฎหมาย
law-abidingness(n) ความเคารพกฎหมาย, See also: law-abiding adj.
civil disobedience(n) ลัทธิดื้อแพ่ง/อารยะขัดขืน, เป็นการปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามกฎหมายบางมาตรา ด้วยเหตุผลที่ว่ากฎหมายนั้นๆ ไม่ชอบธรรม
Office of the Council of State(n, org) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สถาบันที่ปรึกษากฎหมายของรัฐ)ดูข้อมูลเพิ่มเติม <a href=http://www.krisdika.go.th/>http://www.krisdika.go.th/</a>
insolvent(adj) เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวตามกฎหมายล้มละลาย
extrajudicial killing(n) การฆ่าแบบไม่เคารพกฎหมาย, การฆ่าที่ผิดกฎหมาย
estoppel(n) การถูกตัดบท (โดยกฎหมาย), กฎหมายปิดปาก เช่น That decision was based on the legal concept of estoppel.
XEROX(n, name, uniq) เครื่องหมายการค้าของ ซีร็อกซ์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ใช้สำหรับเครื่องผลิตภัณฑ์ถ่ายเอกสาร และอื่นๆ โดยในประเทศไทยได้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายไทย และขอความร่วมมือคนไทยเลิกใช้คำว่า XEROX ในความหมายว่า เครื่องถ่ายเอกสาร หรือ กระบวนการถ่ายเอกสาร ในลักษณะคำสามัญ เพราะจะทำให้เครื่องหมายการค้าของซีร็อกซ์เสื่อมซึ่งลักษณะเฉพาะ
framer[เฟรม-เมอ] (n) บุคคลผู้ซึ่งเขียนกฎหมายใหม่ หรือ แผนงานต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น "the framers of the Constitution" (บุคคลที่เขียนกฎหมายรัฐธรรมนูญ), See also: Constitution, law

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
act(n) กฎหมาย, Syn. law
criminal law(n) กฎหมายอาญา
enactment(n) กฎหมาย, See also: พ.ร.บ., พระราชบัญญัติ, กฎหมาย, พระราชกฤษฎีกา, กฎกระทรวง, Syn. law, legislation, regulation
labor law(n) กฎหมายแรงงาน
law(n) กฎหมาย, See also: ระเบียบ, กฎเกณฑ์, ข้อบังคับ, ข้อกำหนด, กฎข้อบังคับ, Syn. rule, regulation, statute
legislation(n) ตัวบทกฎหมาย, See also: กฎหมาย, Syn. law
Magna Carta(n) กฎหมาย, See also: รัฐธรรมนูญ, Syn. Magna Charta
Magna Charta(n) กฎหมาย, See also: รัฐธรรมนูญ, Syn. Magna Carta
measure(n) กฎหมาย, See also: พระราชบัญญัติ, ร่างพระราชบัญญัติ, Syn. proposition, proposal
misrule(n) การปกครองที่ไม่ดี, See also: กฎหมายที่ไม่ดี, Syn. misgovernment

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abortionist(อะบอร์' เชินนิสทฺ) n. ผู้ทำแท้ง (อย่างผิดกฎหมาย)
adulterous(อะดัล' เทอเริส) adj. ซึ่งเจือปน, ผิดกฎหมาย, เป็นชู้ (impure, adultering, illegal) -adulterously adv.
against(อะเกนสฺทฺ') prep. ต่อต้าน, ต้าน, สู้, ทวนน้ำ, ย้อน, ผิดกฎหมาย, แนบเนื้อ, ประชิดกับ, อยู่ข้างหน้า, เทียบกับ, ป้องกัน, ไม่เห็นด้วย, ตรงกันข้าม, Syn. counter or contrary to
alienism(เอ' เลียนนิสซึม, แอล' ยันนิสซึม) n. alienage, การศึกษาหรือรักษาโรคจิต (โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับปัญหากฎหมาย) นิติจิตเวชศาสตร์. ภาวะวิกลจริต (alienage)
alienist(เอ' เลียนนิสทฺ, แอล' เยินนิสทฺ) แพทย์ผู้รักษาโรคจิต (โดยเฉพาะผู้ที่รู้เรื่องกฎหมาย) นิติจิตแพทย์ physcian who treats mental disorders)
anarchism(แอน' นะคิสซีม) n. ลัทธิที่เห็นว่าบ้านเมืองไม่ควรมีกฎหมายหรือรัฐบาล, ลัทธิไม่มีรัฐบาล, อนาธิปไตย
appanage(แอพ'พะเนจ) n. ที่ดินหรือรายได้รับตามระบบศักดินาแก่สมาชิกราชวงศ์กษัตริย์, ทรัพย์สินที่ครอบครองตามกฎหมาย
arbitrary(อาร์'บิทระรี) adj. ตามอำเภอใจ, ไร้เหตุผล, เอาแต่อารมณ์, โดยพลการ, ตัดสินโดยผู้ตัดสิน (แทนที่จะโดยกฎหมายของรัฐ) . -arbitrariness n., Syn. capricious, frivolous
attorney(อะเทอ'นี) n., (pl. -neys) ทนายความ, นักกฎหมาย, ตัวแทน, ผู้รับมอบอำนาจ
backdoor(-ดอร์) adj. ด้วยวิถีทางที่ผิดกฎหมาย หรือลึกลับ, Syn. illicit, secret

English-Thai: Nontri Dictionary
act(n) การกระทำ, พฤติการณ์, พระราชบัญญัติ, กฎหมาย, องก์(ละคร)
admiralty(n) เจ้าหน้าที่กองทัพเรือ, กฎหมายหรือศาลแห่งกองทัพเรือ
attorney(n) ทนายความ, หมอความ, นักกฎหมาย, อัยการ
backdoor(adj) ลับ, ผิดกฎหมาย
badman(n) คนร้าย, โจร, คนเลว, คนนอกกฎหมาย
bandit(n) โจร, ผู้ร้าย, คนนอกกฎหมาย
barrister(n) ทนายความ, หมอความ, นักกฎหมาย, เนติบัณฑิต
bastard(adj) ที่ไม่ถูกกฎหมาย
bastard(n) ลูกไม่มีพ่อ, ลูกนอกกฎหมาย
bylaw(n) เทศบัญญัติ, กฎหมายท้องถิ่น

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
anti-trust laws(n) กฎหมายต่อต้านการทุ่มตลาด
anti-trust laws(n) กฎหมายการป้องกันการผูกขาดทางการค้า
customary law(n) กฎหมายจารีตประเพณี
domestic law(n) กฎหมายภายใน
required by lawกฎหมายกำหนด

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
労働法[ろうどうほう, roudouhou] (n) กฎหมายแรงงาน
法律[ほうりつ, houritsu] (n) กฎหมาย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
電子商法[でんししょうほう, denshishouhou] (n) กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
民法[みんぽう, minpou] กฎหมายแพ่ง
刑法[けいほう, keihou] กฎหมายอาญา
商法[しょうほう, shouhou] กฎหมายพาณิชย์
国際法[こくさいほう, kokusaihou] กฎหมายระหว่างประเทศ

German-Thai: Longdo Dictionary
Gesetz(n) |das, pl. Gesetze| กฎหมาย
jaใช่ เช่น Studieren Sie Jura? - Ja. คุณเรียนกฎหมายใช่ไหม - ใช่, See also: A. nein
Recht(n) |das| กฎหมาย
Jura(n) |die| วิชากฎหมาย, นิติศาสตร์ เช่น Sie studiert Jura. = หล่อนเรียนนิติศาสตร์
knacken(vt) |knackte, hat geknackt, etw.(A)| ถอดรหัส, เจาะเข้าโปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างผิดกฎหมาย เช่น Die Passwörter wie 'Kitty' und 'Tokyo' kann man sich zwar leicht merken, sie sind aber eben auch genauso einfach zu knacken.
zweifelhaft(adj) |zweifelhafter, zweifelhaftest-| ที่น่าเคลือบแคลงสงสัยหรืออาจผิดกฎหมาย เช่น ein zweifelhaftes Geschäft ธุรกิจที่น่าสงสัย
befolgen(vt) |befolgte, hat befolgt, etw.(A)| ทำตามที่ถูกบอกหรือสั่ง, ทำตามกฎหมาย เช่น Bitte befolgen Sie die Bedienungsvorschrift für dieses Gerät! กรุณาทำตามคำแนะนำการใช้สำหรับเครื่องมือชิ้นนี้
Erziehungslager(n) |das, pl. Erziehungslager| สถานที่หรือหน่วยงานที่ตั้งขึ้นเพื่อฝึกอบรมผู้เยาว์ที่ทำผิดกฎหมาย หรือก่ออาชญากรรม เช่น การอบรมเรื่องระเบียบวินัย การประพฤติ เช่น Deutschland diskutiert über Erziehungslager für kriminelle Jugendliche. In Frankreich existieren solche Anstalten schon seit mehreren Jahren.

French-Thai: Longdo Dictionary
travail(n) |m, pl. travaux| งาน เช่น travail au noir งานที่ผิดกฎหมายหรืองานที่มีการรับค่าจ้างโดยไม่ได้เสียภาษี, Syn. boulot

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top