ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lour

L AW1 R   
72 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lour-, *lour*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lour[VI] ขมวดคิ้ว, See also: หน้าบึ้ง, Syn. frown, scowl
lour[N] ท้องฟ้ามืดครึ้ม, See also: อากาศมืดครึ้ม, Syn. darkness
lour[VI] มืดครึ้ม (ท้องฟ้า), Syn. darken, threaten
lour at[PHRV] จ้องมองอย่างไม่พอใจ, See also: จ้องมองอย่างโกรธ, Syn. lower at, lower on, lower upon
lour on[PHRV] จ้องมองอย่างไม่พอใจ, See also: จ้องมองอย่างโกรธ
lour upon[PHRV] จ้องมองอย่างไม่พอใจ, See also: จ้องมองอย่างโกรธ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beauty parlourn. ร้านเสริมสวย,ห้องเสริมสวย, Syn. beauty salon,beauty shop
cinecolour(ซินนีคัล'เลอะ) n. ภาพยนตร์สี
colour(คัล'เลอะ) n. สี,สารสี,รงควัตถุ,ธง, Syn. hue,pigment,flag
colourableadj. ให้สีได้, See also: colorability ดูcolorable n. colourability n. ดูcolorable
colourantn. สารสี,รงควัตถุ
colourbearern. ผู้แบกหรือถือธงหรือเครื่องหมาย
colourcastv.,n. (การ) ถ่ายทอดโทรทัศน์สี
colourcast {colorcastv.,n. (การ) ถ่ายทอดโทรทัศน์สี
colourcastingv.,n. (การ) ถ่ายทอดโทรทัศน์สี
colourcasts}v.,n. (การ) ถ่ายทอดโทรทัศน์สี

English-Thai: Nontri Dictionary
lour(vi) หน้าบึ้ง,เศร้า,หน้าหมอง
colour(n) สี,สีสัน,สีผิว,รงควัตถุ,สิ่งที่ปรากฏภายนอก,บุคลิกลักษณะ
colour(vt) ย้อมสี,ทาสี,ระบายสี
coloured(adj) มีสี,สีคล้ำ
colourful(adj) มีสีสัน,มีสีสดใส,น่าตื่นเต้น,มีเสน่ห์
colouring(n) การทาสี,สีหน้า,รูปโฉมภายนอก
colourist(n) นักระบายสี,นักวาดภาพสี
colourless(adj) ไม่มีสี,เป็นทุกข์
colours(n) ธง
discolour(vi,vt) เปลี่ยนสี,สีตก,สีซีด,ด่าง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารหนัก[n. exp.] (āhān nak) EN: heavy meal   FR: repas lourd [m]
เบญจรงค์[n.] (benjarong) EN: the five primary colours   FR: les cinq couleurs primaires
เบญจรงค์[n.] (benjarong) EN: traditional five-coloured Thai ceramics ; Thai porcelain with designs in five colours   
โบก[v.] (bōk) EN: flourish ; wave ; flutter ; flap   FR: brandir ; flotter ; claquer au vent ; agiter ; balancer
บอบช้ำ[adj.] (bøpcham) EN: bruised ; sore ; battered ; heavy   FR: contusionné ; douloureux ; grave
บอดสี[adj.] (bøtsī) EN: colour-blind = color-blind (Am.)   FR: daltonien
บัวโรย[adj.] (būarōi) EN: pinkish purple ; old rose ; colour of a faded lotus   
ชามเบญจรงค์[n. exp.] (chām bēnjarong) EN: name of Thai porcelain with designs in five colours   
โชเฟอร์สิบล้อ =โชเฟอร์ 10 ล้อ[n. exp.] (chōfoē sip lø) FR: chauffeur de poids lourd [m]
ชมพู[adj.] (chomphū) EN: pink ; rose coloured   FR: rose ; rosé

CMU English Pronouncing Dictionary
LOUR L AW1 R
LOURY L UW1 R IY0
LOURIE L AW1 R IY0
LOURDES L AO1 R D Z
LOUREIRO L UH0 R EH1 R OW0
LOURENCO L AW0 R EH1 N K OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lour (v) lˈauər (l au1 @ r)
lours (v) lˈauəz (l au1 @ z)
loured (v) lˈauəd (l au1 @ d)
Lourdes (n) lˈuːrədz (l uu1 r @ d z)
louring (v) lˈauərɪŋ (l au1 @ r i ng)
louringly (a) lˈauərɪŋliː (l au1 @ r i ng l ii)

French-Thai: Longdo Dictionary
lourd(adj) หนัก เช่น L'utilisation des bâtons n'est pas nécessaire car la poussée est moins forte qu'avec un sac lourd au dos., See also: S. lourde, A. léger, légère ,
chauffeur de poids lourd(n) คนขับรถบรรทุก

Japanese-English: EDICT Dictionary
糗;麨[はったい, hattai] (n) (uk) (See 麦こがし,香煎) parched flour, esp. barley (can be drunk in hot water with sugar) [Add to Longdo]
糝粉;新粉(iK)[しんこ, shinko] (n) (1) rice flour; (2) (abbr) (See 糝粉餅) rice flour dough [Add to Longdo]
糝粉餅[しんこもち, shinkomochi] (n) rice flour dough [Add to Longdo]
うぐいす餅;鶯餅[うぐいすもち, uguisumochi] (n) (See 餅・もち,餡,青きな粉) mochi filled with red bean paste and topped with green soy flour [Add to Longdo]
うどん粉;饂飩粉[うどんこ, udonko] (n) udon flour (wheat flour) [Add to Longdo]
お萩;御萩[おはぎ, ohagi] (n) rice ball coated with sweetened red beans, soybean flour or sesame [Add to Longdo]
かさねの色目;襲の色目[かさねのいろめ, kasanenoirome] (n) (See 襲) combination of colors created by layering of garments (colours) [Add to Longdo]
きなこ餅;きな粉餅;黄な粉餅;黄粉餅[きなこもち, kinakomochi] (n) (uk) (See 餅) mochi sprinkled with soy flour [Add to Longdo]
きな粉;黄粉;黄な粉[きなこ, kinako] (n) (uk) soy flour; soybean flour [Add to Longdo]
さび色;錆色[さびいろ, sabiiro] (n,adj-no) rust (colour) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ドロップアウトカラー[どろっぷあうとからー, doroppuautokara-] drop-out colour [Add to Longdo]
一般色[いっぱんしょく, ippanshoku] general colour [Add to Longdo]
間接色指定[かんせついろしてい, kansetsuiroshitei] indirect colour specification [Add to Longdo]
鏡面反射色[きょうめんはんしゃしょく, kyoumenhanshashoku] specular colour [Add to Longdo]
原色[げんしょく, genshoku] primary colour [Add to Longdo]
固有色[こゆうしょく, koyuushoku] intrinsic colour [Add to Longdo]
固有色データ[こゆうしょくデータ, koyuushoku de-ta] intrinsic colour data [Add to Longdo]
指標付き色指定[しひょうつきいろしてい, shihyoutsukiiroshitei] indexed colour [Add to Longdo]
色テーブル[いろテーブル, iro te-buru] colour table [Add to Longdo]
色モデル[いろモデル, iro moderu] colour model [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lour \Lour\, n. [Native name.] (Zool.)
   An Asiatic sardine ({Clupea Neohowii}), valued for its oil.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lour
   v 1: set lower; "lower a rating"; "lower expectations" [syn:
      {lower}, {lour}]
   2: make lower or quieter; "turn down the volume of a radio"
     [syn: {turn down}, {lower}, {lour}]
   3: look angry or sullen, wrinkle one's forehead, as if to signal
     disapproval [syn: {frown}, {glower}, {lour}, {lower}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top