ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

colouring

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -colouring-, *colouring*, colour
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
colouring(n) กระบวนการเปลี่ยนสี
colouring(n) สีผสมอาหาร, Syn. coloration, colouration
colouring(n) สีผิวหรือสีผม, Syn. coloring, color, colour, complexion

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
colouringn. การใส่หรือทาสี, วิธีการใส่หรือทาสี, การปรากฎเป็นสี, โฉมภายนอก, สีหน้าสารย้อมสี

English-Thai: Nontri Dictionary
colouring(n) การทาสี, สีหน้า, รูปโฉมภายนอก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
colouring of a graphการให้สีกราฟ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Like you said, you should follow the school policy, which prohibits hair colouring and accessories, short pants.ตามที่อาจารย์บอก กฏของโรงเรียน ห้ามแค่เรื่องสีผมและก็เครื่องประดับ Baby and I (2008)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
colouring

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
colouring

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Farboxid { n }colouring oxide [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
着色[ちゃくしょく, chakushoku] (n, vs, adj-no) colouring; coloring; colorant; (P) #13,947 [Add to Longdo]
色素[しきそ, shikiso] (n, adj-no) pigment; coloring; colouring; (P) #16,485 [Add to Longdo]
彩色[さいしき(P);さいしょく, saishiki (P); saishoku] (n, vs) colouring; coloring; colouration; coloration; painting; (P) #17,653 [Add to Longdo]
アナトー色素[アナトーしきそ, anato-shikiso] (n) annatto colouring; annato coloring [Add to Longdo]
ヘアカラー[heakara-] (n) hair dye; hair coloring; hair colouring [Add to Longdo]
骨炭[こったん, kottan] (n) ashes of animal bones, used as a coloring agent (colouring) [Add to Longdo]
彩り(P);色取り;色どり[いろどり, irodori] (n, vs) coloring; colouring; coloration; colouration; assortment; color scheme; colour scheme; makeup; (P) [Add to Longdo]
色気[いろけ, iroke] (n) (1) colouring; coloring; shade of colour; shade of color; (2) interest in the opposite sex; sex appeal; sensuality; seductiveness; glamor; glamour; sexual passion; (3) romance; poetry; charm; (4) desire; interest; inclination; ambition; (P) [Add to Longdo]
色付け[いろづけ, iroduke] (n, vs) coloring; colouring; adding color; adding colour [Add to Longdo]
食紅[しょくべに, shokubeni] (n) red food coloring; red food colouring [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 colouring \colouring\ n.
   same as {coloring}. [Brit.]
   [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 colouring
   n 1: a digestible substance used to give color to food; "food
      color made from vegetable dyes" [syn: {coloring},
      {colouring}, {food coloring}, {food colouring}, {food
      color}, {food colour}]
   2: a visual attribute of things that results from the light they
     emit or transmit or reflect; "a white color is made up of
     many different wavelengths of light" [syn: {color}, {colour},
     {coloring}, {colouring}] [ant: {achromaticity},
     {achromatism}, {colorlessness}, {colourlessness}]
   3: the act or process of changing the color of something [syn:
     {coloring}, {colouring}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top