ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ชอบด้วย

   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ชอบด้วย-, *ชอบด้วย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชอบด้วยกฎหมาย[ADJ] legal, See also: lawful, legitimate, Ant. ผิดกฎหมาย, Example: สิทธิส่วนบุคคลเป็นสิทธิที่ชอบด้วยกฎหมายของคนไทยทุกคน, Thai definition: ถูกต้องตามหลักกฎหมาย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But this is subject to your approval, of course.นี่คือแผนของฉันนะ... แต่เป็นเรื่องที่เธอต้องเห็นชอบด้วย The Little Prince (1974)
It's just that in most of my work, the laws of physics rarely seem to apply.- ใช่ซิ... ผมชอบด้วยหละ Deep Throat (1993)
You're a Mozart fan. I love him too.แกเป็นแฟนเพลงโมสาร์ท ฉันก็ชอบด้วย Léon: The Professional (1994)
Max, I'm sorry. We're having trouble with the video playback in the maze.ไม่ได้ว่าอะไร ผมก็ไม่ชอบด้วย บางทีหนะ Valentine (2001)
His gifts come with responsibilities.แต่ว่าลูกมีสิ่งพิเศษที่ควรต้องมากับความรับผิดชอบด้วย Hothead (2001)
I have a secret admirer.หนูมีคนแอบชอบด้วยแหละ 50 First Dates (2004)
I eat tofu tuna. With the Mayo, and you liked it!ใส่มายองเนส แล้วคุณก็ชอบด้วย อัลเบิร์ต I Heart Huckabees (2004)
I loved it.ฉันก็ชอบด้วย Everybody Has a Little Secret (2004)
It's a legitimate question, and we're going to settle it once and for all right now.มันเป็นการสอบปากคำที่ชอบด้วยกฎหมาย แล้วตอนนี้พวกเราจะต้องจัดการ ทันทีและทั้งหมดเดี๋ยวนี้ Mr. Monk and the Panic Room (2004)
I know you'd like it, too.ฉันรู้ว่าคุณก็น่าจะชอบด้วยเหมือนกัน Brokeback Mountain (2005)
Lady Catherine will thoroughly approve when I speak to her of your modesty, economy and other amiable qualities.เลดี้แคทเธอรีนจะเห็นชอบด้วย เมื่อผมนำไปเรียนท่าน ถึงความถ่อมตัว ความมัธยัสถ์ และคุณสมบัติอื่นๆ ของคุณ Pride & Prejudice (2005)
I'm not going to force sports on them unless they're interested.ผมจะไม่บังคับให้พวกแกเล่นกีฬาเว้นแต่พวกแกชอบด้วยตัวเองนะ Purple Giraffe (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชอบด้วย[adj.] (chøp dūay) EN: legal ; lawful ; legitimate   FR: conforme à ; en accord avec
ชอบด้วยกฎหมาย[adj.] (chøp dūay kotmāi) EN: legal ; lawful ; legitimate   FR: légal
ชอบด้วยเหตุผล[adj.] (chøp dūay hētphon) EN: justifiable   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
legitimate[ADJ] ถูกต้องตามกฎหมาย, See also: ชอบด้วยกฎหมาย, Syn. lawful, licit, legal
licit[ADJ] ถูกกฎหมาย, See also: ชอบด้วยกฎหมาย, Syn. lawful, legal, legitimate, Ant. illicit

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
confederacy(คันเฟด'เดอระซี) n. สหภาพ,สหพันธ์,กลุ่มคนที่กระทำการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย,การร่วมกันคิดอุบาย, Syn. alliance,conspiracy,bloc,syndicate
consensual(คันเซน'?วล) adj. เกี่ยวกับการเห็นชอบด้วยทั้งสองฝ่าย,เกี่ยวกับการกระทำที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจร่วมกัน
detainer(ดีเทน'เนอะ) n. การยึดทรัพย์ของคนอื่นไว้โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย,หมายศาลให้กักตัวผู้ต้องหา
illicit(อิลิส'ซิท) adj. ผิดกฎหมาย,ไม่ชอบด้วยกฎหมาย,เถื่อน,ไม่ได้รับอนุญาต., See also: illicitness n., Syn. unlawful
legal(ลี'เกิล) adj. ถูกต้องตามกฎหมาย,ชอบด้วยกฎหมาย,ตามกฎหมาย,แห่งนิตินัย., See also: legals n. สิทธิตามกฎหมาย,พันธบัตรที่นำมาลงทุนได้ตามกฎหมาย.
legality(ลิแกล'ลิที) n. ความถูกต้องตามกฎหมาย,การปฏิบัติตามกฎหมาย,หน้าที่หรือความรับผิดชอบด้วยกฎหมาย
legitimacy(ลิจิท'ทะมะซี) n. ความถูกต้องตามกฎหมาย,ความชอบด้วยกฎหมาย,ความถูกต้องสมควร,ความมีสิทธิตามกฎหมาย,ความถูกต้องตามทำนองคลองธรรม,ความถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณี
legitimate(ลิจิท'ทะเมท) adj. ถูกต้องตามกฎหมาย,ถูกต้องสมควร,มีสิทธิตามกฎหมาย,ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม,ถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณี,โดยการสมรสที่ชอบด้วยกฎหมาย vt.ทำให้ถูกต้อง ตามกฎหมาย,ทำให้ชอบด้วยกฎหมาย,มอบอำนาจ., See also: legitimateness n. ดูlegitimate legitimation n. ดูlegimate, Syn. lawful,legal,licit
licit(ลิซ'ซิท) adj. ถูกกฎหมาย,ชอบด้วยกฎหมาย., Syn. lawful
null(นัล) adj. ไม่เป็นผล,ไม่มีค่า,ไม่สำคัญ,ไม่มีตัวตน,ไม่มีธาตุ,โมฆะ,เป็นศูนย์,null and void ไม่ชอบด้วยกฎหมาย,ไม่ถูกต้อง,โมฆะ, Syn. ineffectual

English-Thai: Nontri Dictionary
legal(adj) ถูกกฎหมาย,เกี่ยวกับกฎหมาย,ชอบด้วยกฎหมาย
rationally(adv) อย่างสมเหตุสมผล,อย่างมีเหตุผล,อย่างชอบด้วยเหตุผล
statutory(adj) ซึ่งเป็นพระราชบัญญัติ,ชอบด้วยกฎหมาย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top