Search result for

licit

(58 entries)
(0.0126 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -licit-, *licit*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
licit[ADJ] ถูกกฎหมาย, See also: ชอบด้วยกฎหมาย, Syn. lawful, legal, legitimate, Ant. illicit

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
licit(ลิซ'ซิท) adj. ถูกกฎหมาย,ชอบด้วยกฎหมาย., Syn. lawful
alcoholicity(แอลกะฮอลลิซ' ซิที) n. คุณภาพหรือความเข้มข้นของเครื่องดื่มแอลกอฮอล
complicity(คอมพลิส'ซิที) n. การเป็นผู้ร่วมงาน,การเป็นผู้สมคบ,ความสัมพันธ์ที่ร่วมกันกระทำความผิด
duplicity(ดิวพลิส'ซิที) n. การตีสองหน้า,การหลอกลวง,ความไม่ซื่อตรง,การมีลักษณะคู่,การซ้ำกัน, Syn. double, See also: dealing
elicit(อิลิส'ซิท) vt. นำออกมา,ล้วงเอาความจริง,ดึงออกมา, See also: elicitable adj. elicitation n.
explicit(เอคซฺพลิส'ซิท) adj. ชัดเจน,แน่นอน,เปิดเผย,ขวานผ่าซาก, See also: explicitness n., Syn. definite
felicitate(ฟีลิส'ซิเทท) vt. แสดงความยินดี,อวยพร,ทำให้มีความสุข., See also: felicitator n.
felicitation(ฟิลิซิเท'เชิน) n. การแสดงความยินดี,การอวยพร
felicitous(ฟีลิส'ซิทัส) adj. เหมาะสม,ถูกกาลเทศะ,เป็นมงคล,ใช้ถ้อยคำหรือสำนวนที่เหมาะสม,สุข., See also: felicitousness n., Syn. apt,timely ###A. inappropriate
felicity(ฟิลิส'ซิที) n. ความสุข,แหล่งของความสุข,ความสามารถ,ความเชี่ยวชาญ,โชคดี

English-Thai: Nontri Dictionary
catholicity(n) ความกว้างขวาง,ความใจกว้าง,ความแพร่หลาย
complicity(n) การสมคบกัน,การสมรู้ร่วมคิด,การเข้าไปเกี่ยวข้อง
duplicity(n) การตีสองหน้า,การหลอกลวง,ความไม่ซื่อตรง
elicit(vt) เอาออกมา,ล้วงความจริง,ดึงออกมา,นำออกมา
explicit(adj) แจ่มแจ้ง,แน่ชัด,ชัดแจ้ง,ชัดเจน,แน่นอน
felicitate(vt) แสดงความยินดี,แสดงความปีติ,ถวายพระพร,อวยพร
felicitous(adj) เหมาะสม,ถูกจังหวะ,ถูกกาลเทศะ,เป็นมงคล
felicity(n) ความสุข,ความผาสุก,ความเหมาะสม,ความยินดี
illicit(adj) ต้องห้าม,ผิดกฎหมาย,เถื่อน
implicit(adj) แน่แท้,แน่นอน,โดยปริยาย,บอกเป็นนัย,มีความหมายว่า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
licitationการนำทรัพย์ออกขายโดยประมูลราคา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I will argue that the emergency met the legal doctrine of quod est necessarium est licitum-- that which is necessary is legal.ผมขอแย้งว่า เมื่อเหตุฉุกเฉินมาเจอกับหลักกฎหมาย ซึ่งภาษาละตินแปลว่า สิงใดที่จำเป็นถือว่าเป็นกฎหมาย The Excelsior Acquisition (2010)
quod est necessarium est licitum;สิ่งใดที่จำเป็นถือว่าเป็นกฎหมาย The Excelsior Acquisition (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อารี[adj.] (ārī) EN: generous ; liberal ; broadminded ; hospitable ; solicitous   FR: bienveillant ; hospitalier
อธิบาย[v.] (athibāi) EN: explain ; expound ; describe ; elucidate ; interpret ; illustrate   FR: expliquer ; décrire ; commenter ; exposer ; expliciter
แบบฟอร์มการลงโฆษณา[n. exp.] (baēpføm kān long khōtsanā) FR: formulaire d'insertion publicitaire [m]
ใบบอกบุญ[n. exp.] (baibøk bun) EN: circular of solicit subscriptions   
บอกบุญ[v.] (bøkbun) EN: solicit contributions ; solicit for charity   
บริษัทโฆษณา[n. exp.] (børisat khōtsanā = børisat khōsanā) EN: advertising agency   FR: agence publicitaire [f] ; agence de publicité [f]
ชำเรา[n.] (chamrao) EN: illicit sexual relations ; adultery   FR: adultère [m] ; relations sexuelles extra-conjugales [fpl]
ชัดแจ้ง[adv.] (chatjaēng) EN: clearly ; obviously ; distinctly ; lucidly ; explicitly ; plainly   FR: clairement ; manifestement
ชัดเจน[adj.] (chatjēn) EN: obvious ; clear ; distinct ; apparent ; lucid ; explicit   FR: clair ; évident ; explicite
ชัดเจน[adv.] (chatjēn) EN: clearly ; distinctly ; obviously ; explicitly ; lucidly   FR: clairement ; distinctement ; nettement

CMU English Pronouncing Dictionary
LICITRA    L IY0 CH IY1 T R AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
licit    (j) (l i1 s i t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
AKY[エーケイワイ, e-keiwai] (n) (sl) (from あえて空気読まない) (See 空気を読む) not noticing mood implicit to situations, conversations, etc. [Add to Longdo]
でもない[, demonai] (exp) (1) (で (connective form of だ) + も + ない) neither... nor... (with the implication that there are other "nor..." items); (2) denying explicitly one thing and also denying implicitly other things as well; (3) not like (you); not (your) usual self; (P) [Add to Longdo]
なあなあ[, naanaa] (n) complicit; colluding [Add to Longdo]
なれ合い;馴れ合い[なれあい, nareai] (n) collusion; conspiracy; illicit intercourse; liaison [Add to Longdo]
アダルトサイト[, adarutosaito] (n) sexually explicit WWW sites (from adult site) [Add to Longdo]
エロアニメ[, eroanime] (n) (abbr) erotic animation; pornographic animation; animation containing explicit sexual content [Add to Longdo]
シンプリシティー[, shinpurishitei-] (n) simplicity [Add to Longdo]
スパム[, supamu] (n) (1) Spam (trademarked luncheon meat, made mostly from ham); (2) {comp} spam (unsolicited email messages); (P) [Add to Longdo]
パブリシティ[, paburishitei] (n) publicity [Add to Longdo]
パブリシティー[, paburishitei-] (n) publicity; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
暗示宣言[あんじせんげん, anjisengen] implicit declaration [Add to Longdo]
暗黙[あんもく, anmoku] implicit (a-no) [Add to Longdo]
暗黙アドレシング[あんもくアドレシング, anmoku adoreshingu] implicit addressing [Add to Longdo]
暗黙アドレス指定[あんもくアドレスしてい, anmoku adoresu shitei] implicit addressing [Add to Longdo]
暗黙的[あんもくてき, anmokuteki] implicit [Add to Longdo]
暗黙的引用仕様[あんもくてきいんようしよう, anmokutekiinyoushiyou] implicit interface [Add to Longdo]
暗黙範囲符[あんもくはんいふ, anmokuhan'ifu] implicit scope terminator [Add to Longdo]
暗黙変換[あんもくへんかん, anmokuhenkan] implicit conversion [Add to Longdo]
暗黙連結[あんもくれんけつ, anmokurenketsu] implicit link (process definition) [Add to Longdo]
暗黙連結処理定義[あんもくれんけつしょりていぎ, anmokurenketsushoriteigi] implicit link (process definition) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Licit \Lic"it\ (l[i^]s"[i^]t), a. [L. licitus permitted, lawful,
   from licere: cf. F. licite. See {License}.]
   Lawful. "Licit establishments." --Carlyle. -- {Lic"it*ly},
   adv. -- {Lic"it*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 licit
   adj 1: sanctioned by custom or morality especially sexual
       morality; "a wife's licit love" [ant: {illicit}]
   2: authorized, sanctioned by, or in accordance with law; "a
     legitimate government" [syn: {lawful}, {legitimate}, {licit}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top