ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

legitimate

L AH0 JH IH1 T AH0 M AH0 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -legitimate-, *legitimate*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
legitimate(adj) ตามหลักการหรือกฎเกณฑ์ที่ตั้งไว้, See also: ตามทำนองคลองธรรม, Syn. sanctioned
legitimate(adj) ถูกต้องตามกฎหมาย, See also: ชอบด้วยกฎหมาย, Syn. lawful, licit, legal
legitimate(adj) ถูกต้องตามเหตุผล, See also: ตามตรรกะ, Syn. logical, valid
legitimate(vt) ทำให้ถูกกฎหมาย, Syn. legalize
legitimate(vt) ทำให้เป็นบุตรถูกต้องตามกฎหมาย
legitimate(adj) ที่เกิดจากบิดามารดาซึ่งสมรสกันตามกฎหมาย, See also: ที่เป็นบุตรตามกฎหมาย
legitimate(adj) แท้จริง, See also: ปลอม, เก๊, หลอกลวง
legitimate(vt) พิสูจน์ให้เห็นว่าถูกต้องตามกฎหมาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
legitimate(ลิจิท'ทะเมท) adj. ถูกต้องตามกฎหมาย,ถูกต้องสมควร,มีสิทธิตามกฎหมาย,ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม,ถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณี,โดยการสมรสที่ชอบด้วยกฎหมาย vt.ทำให้ถูกต้อง ตามกฎหมาย,ทำให้ชอบด้วยกฎหมาย,มอบอำนาจ., See also: legitimateness n. ดูlegitimate legitimation n. ดูlegimate, Syn. lawful, legal, licit
illegitimate(อิลลิจิท'ทิเมท) adj. ผิดกฎหมาย, (ลูก) นอกกฎหมาย,ผิดปกติ,ผิดทำนองคลองธรรม,ผิดหลักการ. vt. ทำให้ผิดกฎหมาย. n. ลูกนอกกฎหมาย,บุคคลนอกกฎหมาย., See also: illegitimateness n. illegitimation n., Syn. unlawful, bastard, illogical

English-Thai: Nontri Dictionary
legitimate(adj) ถูกกฎหมาย,ถูกทำนองคลองธรรม
legitimate(vt) ทำให้ถูกกฎหมาย,ให้สิทธิตามกฎหมาย
illegitimate(adj) นอกกฎหมาย,ผิดกฎหมาย,ผิดทำนองคลองธรรม
illegitimate(n) ลูกนอกกฎหมาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
legitimate๑. ที่ชอบธรรม๒. ที่ชอบด้วยกฎหมาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
legitimate birthการเกิดบุตรชอบด้วยกฎหมาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
legitimate birth rateอัตราเกิดชอบด้วยกฎหมาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
legitimate childบุตรชอบด้วยกฎหมาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
legitimate childบุตรชอบด้วยกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
legitimate componentส่วนประกอบฝ่ายที่ชอบด้วยกฎหมาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
legitimate fertilityภาวะเจริญพันธุ์ชอบด้วยกฎหมาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
legitimate fertility rateอัตราเจริญพันธุ์ชอบด้วยกฎหมาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
legitimate groundมูลเหตุชอบด้วยกฎหมาย, เหตุอันชอบด้วยกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
legitimate theatreละครถูกกฎหมาย [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
these guys are not our legitimate contacts. they're KGB special branch.พวกนั้นไม่ใช่คนประสานงานของเรา แต่เป็น KGB ภาคสนาม Spies Like Us (1985)
He alone has challenged those who have linked organized crime with legitimate business throughout our state.เพื่อต้านบุคคลที่กระทำอาชญากรรม โดยเอาธุรกิจสุจริตบังหน็าทั่วประเทศ The Bodyguard (1992)
list, lower drawer of my desk, which you handle... as cash contributions to legitimate charities sent to each official's office.ทำเป็นรายงานบริจาคการกุศล Schindler's List (1993)
Dealings with our black market contacts, listed as suppliers... in the legitimate ledger, are more complicated.บัญชีติดต่อตลาดมืด... อยู่ในเล่ม "ซัพพลายเออร์" Schindler's List (1993)
Go fuck yourself. That has nothing to do with me. I run a legitimate business.ไปลงนรก มันไม่เกี่ยวอะไรกับฉันนี่ ฉันทำธุรกิจถูกกฏหมาย Punch-Drunk Love (2002)
We're willing to consider... all legitimate demands."เราจะรับพิจารณา... เฉพาะข้อเรียกร้องที่ถูกกฎหมาย" The Dreamers (2003)
People in it think and for them it is legitimate to create terminator technology.และสำหรับคนพวกนี้ พวกเขาคิดว่า การสร้าง "เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์เพชฌฆาต" เป็นสิ่งที่ชอบธรรม The Corporation (2003)
It's a legitimate question, and we're going to settle it once and for all right now.มันเป็นการสอบปากคำที่ชอบด้วยกฎหมาย แล้วตอนนี้พวกเราจะต้องจัดการ ทันทีและทั้งหมดเดี๋ยวนี้ Mr. Monk and the Panic Room (2004)
You got to be fucking kidding me. You can't just ignore legitimate evidence.คุณต้องล้อเล่นแน่ คุณเพิกเฉยกับหลักฐานที่ถูกต้องไม่ได้ There's Something About Harry (2007)
The legitimate sport of any village lout with a stone and an impudent tongue?เป็นตัวตลกให้พวกมารยาททราม ที่ดีแต่ปาก Becoming Jane (2007)
And these medications have a legitimate use.และการรักษาโดยใช้ยาพวกนี้ ต้องใช้ให้ถูกต้อง Charlie Bartlett (2007)
They have a legitimate lawyer and I was going to go meet with them next weekend.พวกเขามีทนายถูกต้องตามกฎหมาย แล้วหนูก็จะไปพบพวกเขาอาทิตย์นี้ Juno (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
legitimateThe Mafia uses legitimate business operations as a front.
legitimateWhich prince is the legitimate heir to the throne?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ละครพูด(n) dialogue play, See also: legitimate drama, Thai Definition: ละครพูดเจรจา ได้แบบจากตะวันตก เป็นละครที่เล่นอย่างชีวิตจริง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุตรนอกกฎหมาย[but nøk kotmāi] (n, exp) EN: illegitimate child ; bastard  FR: enfant naturel [m] ; bâtard [m] (péj.) ; bâtarde [f] (péj.)
บุตรนอกสมรส[but nøk somrot] (n, exp) EN: illegitimate child ; bastard  FR: enfant naturel [m] ; bâtard [m] (péj.) ; bâtarde [f] (péj.)
ชอบด้วย[chøp dūay] (adj) EN: legal ; lawful ; legitimate  FR: conforme à ; en accord avec
ชอบด้วยกฎหมาย[chøp dūay kotmāi] (adj) EN: legal ; lawful ; legitimate  FR: légal
ชอบธรรม[chøptham] (adj) EN: lawful ; legal ; legitimate ; rightful  FR: légitime
โดยชอบธรรม[dōi chøptham] (adj) EN: legitimate
กฎหมายลักษณะบุคคล[kotmāi laksana bukkhon] (n, exp) EN: legitimate persons
ละครพูด[lakhøn phūt] (n, exp) EN: legitimate drama  FR: théâtre sérieux [m]
ลูกนอกสมรส[lūk nøk somrot] (n, exp) EN: illegitimate child
มิชอบ[michøp] (adv) EN: dishonestly ; illegitimately ; deceitfully ; improperly ; wrongly ; unfustifiably  FR: malhonnêtement

CMU English Pronouncing Dictionary
LEGITIMATE L AH0 JH IH1 T AH0 M AH0 T
LEGITIMATELY L AH0 JH IH1 T AH0 M AH0 T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
legitimate (j) lˈɪʤˈɪtɪmət (l i1 jh i1 t i m @ t)
legitimately (a) lˈɪʤˈɪtɪmətliː (l i1 jh i1 t i m @ t l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
こぼれ種;零れ種[こぼれだね;こぼれダネ, koboredane ; kobore dane] (n) (1) self-sown seed; self-sown seedling; (2) illegitimate child (e.g. of one's servant) [Add to Longdo]
ご立派;御立派[ごりっぱ, gorippa] (adj-na) (pol) (See 立派) splendid; fine; handsome; elegant; imposing; prominent; legal; legitimate [Add to Longdo]
隠し子[かくしご, kakushigo] (n) illegitimate child [Add to Longdo]
合法政府[ごうほうせいふ, gouhouseifu] (n) legitimate government [Add to Longdo]
合法的[ごうほうてき, gouhouteki] (adj-na) legal; lawful; legitimate; law-abiding; in order; (P) [Add to Longdo]
婚外子[こんがいし, kongaishi] (n) child born out of wedlock; illegitimate child; love child [Add to Longdo]
私生子[しせいし, shiseishi] (n) illegitimate child [Add to Longdo]
私生児[しせいじ, shiseiji] (n) illegitimate child; bastard; love child [Add to Longdo]
私生児出産[しせいじしゅっさん, shiseijishussan] (n) illegitimate birth [Add to Longdo]
庶子[しょし, shoshi] (n) illegitimate child [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Legitimate \Le*git"i*mate\ (-m[asl]t), a. [LL. legitimatus, p.
   p. of legitimare to legitimate, fr. L. legitimus legitimate.
   See {Legal}.]
   1. Accordant with law or with established legal forms and
    requirements; lawful; as, legitimate government;
    legitimate rights; the legitimate succession to the
    throne; a legitimate proceeding of an officer; a
    legitimate heir.
    [1913 Webster]
 
   2. Lawfully begotten; born in wedlock.
    [1913 Webster]
 
   3. Authorized; real; genuine; not false, counterfe`t, or
    spurious; as,$legitimate poems of Chaucer; legitimate
    inscriptions.
    [1913 Webster]
 
   4. Conforming to known principles, or accepted rules; as,
    legitimate reasoning; a legitimate standard, or method; a
    legitimate combination of colors.
    [1913 Webster]
 
       Tillotson still keeps his place as a legitimate
       English classic.           --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   5. Following by logical sequence; reasonable; as, a
    legitimate result; a legitimate inference.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Legitimate \Le*git"i*mate\ (-m[=a]t), v. t. [imp. & p. p.
   {Legitimated} (-m[=a]`t[e^]d); p. pr. & vb. n. {Legitimating}
   (-m[=a]`t[i^]ng).]
   To make legitimate, lawful, or valid; esp., to put in the
   position or state of a legitimate person before the law, by
   legal means; as, to legitimate a bastard child.
   [1913 Webster]
 
      To enact a statute of that which he dares not seem to
      approve, even to legitimate vice.    --Milton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 legitimate
   adj 1: of marriages and offspring; recognized as lawful [ant:
       {illegitimate}]
   2: based on known statements or events or conditions; "rain was
     a logical expectation, given the time of year" [syn:
     {legitimate}, {logical}]
   3: in accordance with recognized or accepted standards or
     principles; "legitimate advertising practices"
   4: authorized, sanctioned by, or in accordance with law; "a
     legitimate government" [syn: {lawful}, {legitimate}, {licit}]
   v 1: make legal; "Marijuana should be legalized" [syn:
      {legalize}, {legalise}, {decriminalize}, {decriminalise},
      {legitimize}, {legitimise}, {legitimate}, {legitimatize},
      {legitimatise}] [ant: {criminalise}, {criminalize},
      {illegalise}, {illegalize}, {outlaw}]
   2: show or affirm to be just and legitimate
   3: make (an illegitimate child) legitimate; declare the
     legitimacy of (someone); "They legitimized their natural
     child"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top