ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

legitimate

L AH0 JH IH1 T AH0 M AH0 T   
66 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -legitimate-, *legitimate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
legitimate[ADJ] ตามหลักการหรือกฎเกณฑ์ที่ตั้งไว้, See also: ตามทำนองคลองธรรม, Syn. sanctioned
legitimate[ADJ] ถูกต้องตามกฎหมาย, See also: ชอบด้วยกฎหมาย, Syn. lawful, licit, legal
legitimate[ADJ] ถูกต้องตามเหตุผล, See also: ตามตรรกะ, Syn. logical, valid
legitimate[VT] ทำให้ถูกกฎหมาย, Syn. legalize
legitimate[VT] ทำให้เป็นบุตรถูกต้องตามกฎหมาย
legitimate[ADJ] ที่เกิดจากบิดามารดาซึ่งสมรสกันตามกฎหมาย, See also: ที่เป็นบุตรตามกฎหมาย
legitimate[ADJ] แท้จริง, See also: ปลอม, เก๊, หลอกลวง
legitimate[VT] พิสูจน์ให้เห็นว่าถูกต้องตามกฎหมาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
legitimate(ลิจิท'ทะเมท) adj. ถูกต้องตามกฎหมาย,ถูกต้องสมควร,มีสิทธิตามกฎหมาย,ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม,ถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณี,โดยการสมรสที่ชอบด้วยกฎหมาย vt.ทำให้ถูกต้อง ตามกฎหมาย,ทำให้ชอบด้วยกฎหมาย,มอบอำนาจ., See also: legitimateness n. ดูlegitimate legitimation n. ดูlegimate, Syn. lawful,legal,licit
illegitimate(อิลลิจิท'ทิเมท) adj. ผิดกฎหมาย, (ลูก) นอกกฎหมาย,ผิดปกติ,ผิดทำนองคลองธรรม,ผิดหลักการ. vt. ทำให้ผิดกฎหมาย. n. ลูกนอกกฎหมาย,บุคคลนอกกฎหมาย., See also: illegitimateness n. illegitimation n., Syn. unlawful,bastard,illogical

English-Thai: Nontri Dictionary
legitimate(adj) ถูกกฎหมาย,ถูกทำนองคลองธรรม
legitimate(vt) ทำให้ถูกกฎหมาย,ให้สิทธิตามกฎหมาย
illegitimate(adj) นอกกฎหมาย,ผิดกฎหมาย,ผิดทำนองคลองธรรม
illegitimate(n) ลูกนอกกฎหมาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
legitimate๑. ที่ชอบธรรม๒. ที่ชอบด้วยกฎหมาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
legitimate birthการเกิดบุตรชอบด้วยกฎหมาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
legitimate birth rateอัตราเกิดชอบด้วยกฎหมาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
legitimate childบุตรชอบด้วยกฎหมาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
legitimate childบุตรชอบด้วยกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
legitimate componentส่วนประกอบฝ่ายที่ชอบด้วยกฎหมาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
legitimate fertilityภาวะเจริญพันธุ์ชอบด้วยกฎหมาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
legitimate fertility rateอัตราเจริญพันธุ์ชอบด้วยกฎหมาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
legitimate groundมูลเหตุชอบด้วยกฎหมาย, เหตุอันชอบด้วยกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
legitimate theatreละครถูกกฎหมาย [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I said, "I'm in theater, I'm doing legitimate theater."ผมบอกว่า "ผมเล่นละครเวที ผมเล่นละครพูด After Porn Ends 2 (2017)
Take out all legitimate personnel.ถอนกำลังเจ้าหน้าที่ พิทักษ์กฎออกให้หมด London Has Fallen (2016)
But he is a legitimate conscientious objector, and he must be allowed to work as a combat medic, provided he qualifies in all other areas of his training.แต่เขาก็สำนึกทางมโนธรรม ถูกต้องตามกฎหมาย และเขาจะต้องได้รับอนุญาตให้ ทำงานเป็นแพทย์ต่อสู้ มีให้เขามีคุณสมบัติในพื้นที่อื่น ๆ ทั้งหมดของการฝึกอบรมของเขา Hacksaw Ridge (2016)
If this was a legitimate pressure issue, then we would have mud flowing right back up and out of that drill pipe right there.ถ้ามีปัญหาเรื่องแรงดันจริง โคลนต้องไหลกลับขึ้นมา แล้วออกจากท่อขุดเจาะตรงนี้ Deepwater Horizon (2016)
Oliver, that's my first legitimate lead.โอลิเวอร์ นี่เป็นเบาะแสแรกที่ได้เรื่องที่สุด Restoration (2015)
You pose a legitimate threat to everything that I've built.คุณเป็นอันตรายใหญ่หลวง กับทุกอย่างที่ผมสร้างมา Many Heads, One Tale (2015)
He's a legitimate English badass.เป็นไอ้ผู้ดีอังกฤษตัวแสบบริสุทธิ์ Furious 7 (2015)
All I can say is, it felt like a legitimate emergency.ทั้งหมดที่ผมจะพูดคือ ผมรู้สึกเหมือนว่า เป็นเหตุฉุกเฉินที่ต้องทำ Demolition (2015)
I'm here on a legitimate enquiry.ผมมาเพื่อสอบสวนอย่างถูกกฏหมาย The Sign of Three (2014)
And there can be no legitimate world champ if I'm not playing.ไม่มีทางมีแชมป์โลกที่สง่างามได้ ถ้าผมไม่แข่ง Pawn Sacrifice (2014)
Your father and I raised you for 18 years as our legitimate child!พ่อของเธอและฉันเลี้ยงดูเธอมา 18 ปี Episode #1.13 (2013)
You know, she's got this, uh, legitimate real estate company.คุณรู้ไหม เธอมี เอ่อ บริษัทอสังหาริมทรัพย์ Let the Games Begin (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
legitimateThe Mafia uses legitimate business operations as a front.
legitimateWhich prince is the legitimate heir to the throne?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ละครพูด[N] dialogue play, See also: legitimate drama, Thai definition: ละครพูดเจรจา ได้แบบจากตะวันตก เป็นละครที่เล่นอย่างชีวิตจริง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุตรนอกกฎหมาย[n. exp.] (but nøk kotmāi) EN: illegitimate child ; bastard   FR: enfant naturel [m] ; bâtard [m] (péj.) ; bâtarde [f] (péj.)
บุตรนอกสมรส[n. exp.] (but nøk somrot) EN: illegitimate child ; bastard   FR: enfant naturel [m] ; bâtard [m] (péj.) ; bâtarde [f] (péj.)
ชอบด้วย[adj.] (chøp dūay) EN: legal ; lawful ; legitimate   FR: conforme à ; en accord avec
ชอบด้วยกฎหมาย[adj.] (chøp dūay kotmāi) EN: legal ; lawful ; legitimate   FR: légal
ชอบธรรม[adj.] (chøptham) EN: lawful ; legal ; legitimate ; rightful   FR: légitime
โดยชอบธรรม[adj.] (dōi chøptham) EN: legitimate   
กฎหมายลักษณะบุคคล[n. exp.] (kotmāi laksana bukkhon) EN: legitimate persons   
ละครพูด[n. exp.] (lakhøn phūt) EN: legitimate drama   FR: théâtre sérieux [m]
ลูกนอกสมรส[n. exp.] (lūk nøk somrot) EN: illegitimate child   
มิชอบ[adv.] (michøp) EN: dishonestly ; illegitimately ; deceitfully ; improperly ; wrongly ; unfustifiably   FR: malhonnêtement

CMU English Pronouncing Dictionary
LEGITIMATE    L AH0 JH IH1 T AH0 M AH0 T
LEGITIMATELY    L AH0 JH IH1 T AH0 M AH0 T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
legitimate    (j) lˈɪʤˈɪtɪmət (l i1 jh i1 t i m @ t)
legitimately    (a) lˈɪʤˈɪtɪmətliː (l i1 jh i1 t i m @ t l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
こぼれ種;零れ種[こぼれだね;こぼれダネ, koboredane ; kobore dane] (n) (1) self-sown seed; self-sown seedling; (2) illegitimate child (e.g. of one's servant) [Add to Longdo]
ご立派;御立派[ごりっぱ, gorippa] (adj-na) (pol) (See 立派) splendid; fine; handsome; elegant; imposing; prominent; legal; legitimate [Add to Longdo]
隠し子[かくしご, kakushigo] (n) illegitimate child [Add to Longdo]
合法政府[ごうほうせいふ, gouhouseifu] (n) legitimate government [Add to Longdo]
合法的[ごうほうてき, gouhouteki] (adj-na) legal; lawful; legitimate; law-abiding; in order; (P) [Add to Longdo]
婚外子[こんがいし, kongaishi] (n) child born out of wedlock; illegitimate child; love child [Add to Longdo]
私生子[しせいし, shiseishi] (n) illegitimate child [Add to Longdo]
私生児[しせいじ, shiseiji] (n) illegitimate child; bastard; love child [Add to Longdo]
私生児出産[しせいじしゅっさん, shiseijishussan] (n) illegitimate birth [Add to Longdo]
庶子[しょし, shoshi] (n) illegitimate child [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Legitimate \Le*git"i*mate\ (-m[asl]t), a. [LL. legitimatus, p.
   p. of legitimare to legitimate, fr. L. legitimus legitimate.
   See {Legal}.]
   1. Accordant with law or with established legal forms and
    requirements; lawful; as, legitimate government;
    legitimate rights; the legitimate succession to the
    throne; a legitimate proceeding of an officer; a
    legitimate heir.
    [1913 Webster]
 
   2. Lawfully begotten; born in wedlock.
    [1913 Webster]
 
   3. Authorized; real; genuine; not false, counterfe`t, or
    spurious; as,$legitimate poems of Chaucer; legitimate
    inscriptions.
    [1913 Webster]
 
   4. Conforming to known principles, or accepted rules; as,
    legitimate reasoning; a legitimate standard, or method; a
    legitimate combination of colors.
    [1913 Webster]
 
       Tillotson still keeps his place as a legitimate
       English classic.           --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   5. Following by logical sequence; reasonable; as, a
    legitimate result; a legitimate inference.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Legitimate \Le*git"i*mate\ (-m[=a]t), v. t. [imp. & p. p.
   {Legitimated} (-m[=a]`t[e^]d); p. pr. & vb. n. {Legitimating}
   (-m[=a]`t[i^]ng).]
   To make legitimate, lawful, or valid; esp., to put in the
   position or state of a legitimate person before the law, by
   legal means; as, to legitimate a bastard child.
   [1913 Webster]
 
      To enact a statute of that which he dares not seem to
      approve, even to legitimate vice.    --Milton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 legitimate
   adj 1: of marriages and offspring; recognized as lawful [ant:
       {illegitimate}]
   2: based on known statements or events or conditions; "rain was
     a logical expectation, given the time of year" [syn:
     {legitimate}, {logical}]
   3: in accordance with recognized or accepted standards or
     principles; "legitimate advertising practices"
   4: authorized, sanctioned by, or in accordance with law; "a
     legitimate government" [syn: {lawful}, {legitimate}, {licit}]
   v 1: make legal; "Marijuana should be legalized" [syn:
      {legalize}, {legalise}, {decriminalize}, {decriminalise},
      {legitimize}, {legitimise}, {legitimate}, {legitimatize},
      {legitimatise}] [ant: {criminalise}, {criminalize},
      {illegalise}, {illegalize}, {outlaw}]
   2: show or affirm to be just and legitimate
   3: make (an illegitimate child) legitimate; declare the
     legitimacy of (someone); "They legitimized their natural
     child"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top