Search result for

legitimate

(66 entries)
(0.0157 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -legitimate-, *legitimate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
legitimate[ADJ] ตามหลักการหรือกฎเกณฑ์ที่ตั้งไว้, See also: ตามทำนองคลองธรรม, Syn. sanctioned
legitimate[ADJ] ถูกต้องตามกฎหมาย, See also: ชอบด้วยกฎหมาย, Syn. lawful, licit, legal
legitimate[ADJ] ถูกต้องตามเหตุผล, See also: ตามตรรกะ, Syn. logical, valid
legitimate[VT] ทำให้ถูกกฎหมาย, Syn. legalize
legitimate[VT] ทำให้เป็นบุตรถูกต้องตามกฎหมาย
legitimate[ADJ] ที่เกิดจากบิดามารดาซึ่งสมรสกันตามกฎหมาย, See also: ที่เป็นบุตรตามกฎหมาย
legitimate[ADJ] แท้จริง, See also: ปลอม, เก๊, หลอกลวง
legitimate[VT] พิสูจน์ให้เห็นว่าถูกต้องตามกฎหมาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
legitimate(ลิจิท'ทะเมท) adj. ถูกต้องตามกฎหมาย,ถูกต้องสมควร,มีสิทธิตามกฎหมาย,ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม,ถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณี,โดยการสมรสที่ชอบด้วยกฎหมาย vt.ทำให้ถูกต้อง ตามกฎหมาย,ทำให้ชอบด้วยกฎหมาย,มอบอำนาจ., See also: legitimateness n. ดูlegitimate legitimation n. ดูlegimate, Syn. lawful,legal,licit
illegitimate(อิลลิจิท'ทิเมท) adj. ผิดกฎหมาย, (ลูก) นอกกฎหมาย,ผิดปกติ,ผิดทำนองคลองธรรม,ผิดหลักการ. vt. ทำให้ผิดกฎหมาย. n. ลูกนอกกฎหมาย,บุคคลนอกกฎหมาย., See also: illegitimateness n. illegitimation n., Syn. unlawful,bastard,illogical

English-Thai: Nontri Dictionary
legitimate(adj) ถูกกฎหมาย,ถูกทำนองคลองธรรม
legitimate(vt) ทำให้ถูกกฎหมาย,ให้สิทธิตามกฎหมาย
illegitimate(adj) นอกกฎหมาย,ผิดกฎหมาย,ผิดทำนองคลองธรรม
illegitimate(n) ลูกนอกกฎหมาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
legitimate๑. ที่ชอบธรรม๒. ที่ชอบด้วยกฎหมาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
legitimate birthการเกิดบุตรชอบด้วยกฎหมาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
legitimate birth rateอัตราเกิดชอบด้วยกฎหมาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
legitimate childบุตรชอบด้วยกฎหมาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
legitimate childบุตรชอบด้วยกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
legitimate componentส่วนประกอบฝ่ายที่ชอบด้วยกฎหมาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
legitimate fertilityภาวะเจริญพันธุ์ชอบด้วยกฎหมาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
legitimate fertility rateอัตราเจริญพันธุ์ชอบด้วยกฎหมาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
legitimate groundมูลเหตุชอบด้วยกฎหมาย, เหตุอันชอบด้วยกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
legitimate theatreละครถูกกฎหมาย [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's a legitimate question.มันเป็นคำถามตามกฎหมาย The Itch (2008)
Your stand against organized crime is the first legitimate ray of light in Gotham in decades.คุณยืนอยู่ตรงข้ามกับองค์กรอาชญากรรม เป็นแสงสว่างให้กอทแฮม เป็นแสงแรงในศตวรรษ The Dark Knight (2008)
What I remember is people protesting peacefully and legitimately against the Vietnam War!มันไม่ใช่อย่างที่ผมจำไ้ด้เลย เหตุการณ์ที่ผมจำได้คือการชุมนุมอย่างสงบ และเป็นตามกฎหมาย Frost/Nixon (2008)
This jointly sealed covenant shows clearly, that our Tokugawa Ieyasu... is the legitimate successor of Nobunaga.ครอบครองแผ่นดินนี้ เจ้าอยากแก้แค้นให้เพื่อนเหรอ Goemon (2009)
It's a legitimate question.แต่เป็นคำถามที่ชอบธรรมนะ Invictus (2009)
Researched and vetted, everything you need to present a legitimate infant mortality case.ผลงานวิจัย,ทุกอย่างที่คุณต้องการไว้ใช้เสนอเคส เรื่องเด็กทารกที่ตายถูกต้องตามกฎหมาย I Lied, Too. (2009)
Wang's got a legitimate business.แวงทำธุรกิจถูกกฎหมาย Chuck Versus the Best Friend (2009)
About dan humphrey and the teacher, She has a legitimate case for slander.หล่อนมีกรณีพิสูจน์สำหรับการใส่ความคนอื่น พ่อต้องการรู้ Carrnal Knowledge (2009)
Porn is a legitimate business, Clay.โรงถ่ายหนังโป๊เป็นธุรกิจถูกต้องตามกฎหมาย เคลย์ Fa Guan (2009)
It's legitimate,มันขึ้นทะเบียนไว้แล้ว Cowboys and Indians (2009)
They found out my college degree was less than legitimate.พวกเขาพบว่าวุฒิปริญญาผมต่ำกว่าเกณฑ์ Pilot (2009)
This is something more legitimate.นี่มันเป็นอะไรที่ถูกกฎหมายนะ The Freshmen (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
legitimateThe Mafia uses legitimate business operations as a front.
legitimateWhich prince is the legitimate heir to the throne?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ละครพูด[N] dialogue play, See also: legitimate drama, Thai definition: ละครพูดเจรจา ได้แบบจากตะวันตก เป็นละครที่เล่นอย่างชีวิตจริง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุตรนอกกฎหมาย[n. exp.] (but nøk kotmāi) EN: illegitimate child ; bastard   FR: enfant naturel [m] ; bâtard [m] (péj.) ; bâtarde [f] (péj.)
บุตรนอกสมรส[n. exp.] (but nøk somrot) EN: illegitimate child ; bastard   FR: enfant naturel [m] ; bâtard [m] (péj.) ; bâtarde [f] (péj.)
ชอบด้วย[adj.] (chøp dūay) EN: legal ; lawful ; legitimate   FR: conforme à ; en accord avec
ชอบด้วยกฎหมาย[adj.] (chøp dūay kotmāi) EN: legal ; lawful ; legitimate   FR: légal
ชอบธรรม[adj.] (chøptham) EN: lawful ; legal ; legitimate ; rightful   FR: légitime
โดยชอบธรรม[adj.] (dōi chøptham) EN: legitimate   
กฎหมายลักษณะบุคคล[n. exp.] (kotmāi laksana bukkhon) EN: legitimate persons   
ละครพูด[n. exp.] (lakhøn phūt) EN: legitimate drama   FR: théâtre sérieux [m]
ลูกนอกสมรส[n. exp.] (lūk nøk somrot) EN: illegitimate child   
มิชอบ[adv.] (michøp) EN: dishonestly ; illegitimately ; deceitfully ; improperly ; wrongly ; unfustifiably   FR: malhonnêtement

CMU English Pronouncing Dictionary
LEGITIMATE    L AH0 JH IH1 T AH0 M AH0 T
LEGITIMATELY    L AH0 JH IH1 T AH0 M AH0 T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
legitimate    (j) (l i1 jh i1 t i m @ t)
legitimately    (a) (l i1 jh i1 t i m @ t l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
こぼれ種;零れ種[こぼれだね;こぼれダネ, koboredane ; kobore dane] (n) (1) self-sown seed; self-sown seedling; (2) illegitimate child (e.g. of one's servant) [Add to Longdo]
ご立派;御立派[ごりっぱ, gorippa] (adj-na) (pol) (See 立派) splendid; fine; handsome; elegant; imposing; prominent; legal; legitimate [Add to Longdo]
隠し子[かくしご, kakushigo] (n) illegitimate child [Add to Longdo]
合法政府[ごうほうせいふ, gouhouseifu] (n) legitimate government [Add to Longdo]
合法的[ごうほうてき, gouhouteki] (adj-na) legal; lawful; legitimate; law-abiding; in order; (P) [Add to Longdo]
婚外子[こんがいし, kongaishi] (n) child born out of wedlock; illegitimate child; love child [Add to Longdo]
私生子[しせいし, shiseishi] (n) illegitimate child [Add to Longdo]
私生児[しせいじ, shiseiji] (n) illegitimate child; bastard; love child [Add to Longdo]
私生児出産[しせいじしゅっさん, shiseijishussan] (n) illegitimate birth [Add to Longdo]
庶子[しょし, shoshi] (n) illegitimate child [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Legitimate \Le*git"i*mate\ (-m[asl]t), a. [LL. legitimatus, p.
   p. of legitimare to legitimate, fr. L. legitimus legitimate.
   See {Legal}.]
   1. Accordant with law or with established legal forms and
    requirements; lawful; as, legitimate government;
    legitimate rights; the legitimate succession to the
    throne; a legitimate proceeding of an officer; a
    legitimate heir.
    [1913 Webster]
 
   2. Lawfully begotten; born in wedlock.
    [1913 Webster]
 
   3. Authorized; real; genuine; not false, counterfe`t, or
    spurious; as,$legitimate poems of Chaucer; legitimate
    inscriptions.
    [1913 Webster]
 
   4. Conforming to known principles, or accepted rules; as,
    legitimate reasoning; a legitimate standard, or method; a
    legitimate combination of colors.
    [1913 Webster]
 
       Tillotson still keeps his place as a legitimate
       English classic.           --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   5. Following by logical sequence; reasonable; as, a
    legitimate result; a legitimate inference.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Legitimate \Le*git"i*mate\ (-m[=a]t), v. t. [imp. & p. p.
   {Legitimated} (-m[=a]`t[e^]d); p. pr. & vb. n. {Legitimating}
   (-m[=a]`t[i^]ng).]
   To make legitimate, lawful, or valid; esp., to put in the
   position or state of a legitimate person before the law, by
   legal means; as, to legitimate a bastard child.
   [1913 Webster]
 
      To enact a statute of that which he dares not seem to
      approve, even to legitimate vice.    --Milton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 legitimate
   adj 1: of marriages and offspring; recognized as lawful [ant:
       {illegitimate}]
   2: based on known statements or events or conditions; "rain was
     a logical expectation, given the time of year" [syn:
     {legitimate}, {logical}]
   3: in accordance with recognized or accepted standards or
     principles; "legitimate advertising practices"
   4: authorized, sanctioned by, or in accordance with law; "a
     legitimate government" [syn: {lawful}, {legitimate}, {licit}]
   v 1: make legal; "Marijuana should be legalized" [syn:
      {legalize}, {legalise}, {decriminalize}, {decriminalise},
      {legitimize}, {legitimise}, {legitimate}, {legitimatize},
      {legitimatise}] [ant: {criminalise}, {criminalize},
      {illegalise}, {illegalize}, {outlaw}]
   2: show or affirm to be just and legitimate
   3: make (an illegitimate child) legitimate; declare the
     legitimacy of (someone); "They legitimized their natural
     child"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top