ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

leaseholder

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -leaseholder-, *leaseholder*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
leaseholder(ลีส'โฮลเดอะ) n. ผู้เช่า,ผู้อยู่อาศัยที่เป็นผู้เช่า, Syn. tenant

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้เช่าที่ดิน[n. exp.] (phūchao thīdin) EN: leaseholder ; tenant   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
leaseholder (n) lˈiːshouldər (l ii1 s h ou l d @ r)
leaseholders (n) lˈiːshouldəz (l ii1 s h ou l d @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
地権者[ちけんしゃ, chikensha] (n) land owner; leaseholder [Add to Longdo]
賃借人[ちんしゃくにん, chinshakunin] (n) hirer; lessee; leaseholder [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Leaseholder \Lease"hold`er\, n.
     A tenant under a lease. -- {Lease"hold`ing}, a. & n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  leaseholder
      n 1: a tenant who holds a lease [syn: {leaseholder}, {lessee}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top