หรือคุณหมายถึง enduringneß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

enduringness

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enduringness-, *enduringness*, enduringnes
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา enduringness มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *enduringness*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enduringness[N] ความอดทน, See also: ความทนทาน, ความคงทน, ฐิติ, ขันติ, Syn. patience

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความคงทน[N] durability, See also: enduringness, bearableness, Syn. ความทนทาน, ความคงทนถาวร, Example: มีผู้นิยมเขียนภาพด้วยสีน้ำมันบนผ้ากันมากขึ้นเนื่องจากมีความคงทนไม่เสียหายง่ายเหมือนการเขียนด้วยสีฝุ่น
ความยั่งยืน[N] permanence, See also: perpetuity, enduringness, eternity, everlasting, Syn. ความคงทนถาวร, ความทนทาน, ความคงทน, ความยืนยง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausdauer {f}enduringness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Enduring \En*dur"ing\, a.
   Lasting; durable; long-suffering; as, an enduring
   disposition. "A better and enduring substance." --Heb. x. 34.
   -- {En*dur"ing*ly}, adv. --T. Arnold. -- {En*dur"ing*ness},
   n.

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 enduringness
   n 1: permanence by virtue of the power to resist stress or
      force; "they advertised the durability of their products"
      [syn: {lastingness}, {durability}, {enduringness},
      {strength}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top