ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

toady

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -toady-, *toady*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
toady[N] ผู้ประจบสอพลอ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Toadyismสอพลอ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm not your toady and I'm not your friend.ข้าไม่ใช่คนสอพลอ และไม่ใช่สหายเจ้า The Pointy End (2011)
Ward's just a Hydra toady who hijacked it.วอร์ดก็เป็นแค่ไฮดร้า ขี้ประจบที่ขโมยมันไป Maveth (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉอเลาะ[v.] (chølǿ) EN: wheedle ; cajole ; flatter ; blandish ; endear oneself to ; fawn on ; toady ; curry favour with   FR: flatter ; enjôler
หัวประจบ[n.] (hūaprajop) EN: toady   FR: flatteur [m] ; courtisan [m]
ประจบ[v.] (prajop) EN: curry favour with (s.o.) ; fawn on ; by sycophantic ; play the toady ; ingratiate oneself with ; make up to   FR: chercher à gagner les faveurs (de qqn.) ; faire la fête à qqn. ; flatter (servilement) ; lécher les bottes (fam.) ; être obséquieux ; flagorner (litt.) ; se faire bien voir de qqn. ; passer de la pommade à qqn. (fam.)
ยอ[v.] (yø) EN: flater ; lavish praise on ; toady   FR: flatter ; enjôler

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
toady    (v) tˈoudiː (t ou1 d ii)
toadying    (v) tˈoudɪɪŋ (t ou1 d i i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
钻营[zuān yíng, ㄗㄨㄢ ˊ, / ] toadying for personal gain; to curry favor; to drill a way through to fame and profit, #61,184 [Add to Longdo]
马屁精[mǎ pì jīng, ㄇㄚˇ ㄆㄧˋ ㄐㄧㄥ, / ] toady; boot-licker, #84,601 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
事大根性[じだいこんじょう, jidaikonjou] (n) slavish submission to power; sycophancy; flunkeyism; toadyism [Add to Longdo]
色目[いろめ, irome] (n) (1) amorous glance; leer; ogle; (2) shade (of color); tint; hue; (3) (See 色目を使う・2) ingratiation; sycophancy; toadying [Add to Longdo]
色目を使う;色目をつかう[いろめをつかう, iromewotsukau] (exp,v5u) (1) to make eyes at; to leer; to ogle; (2) to ingratiate oneself; to toady; to flatter [Add to Longdo]
追従者[ついじゅうしゃ, tsuijuusha] (n) toady; lackey; sycophant; flatterer [Add to Longdo]
媚び諂う;媚びへつらう[こびへつらう, kobihetsurau] (v5u,vi) to toady; to be obsequious [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Toady \Toad"y\, n.; pl. {Toadies}. [Shortened from toadeater.]
   1. A mean flatterer; a toadeater; a sycophant.
    [1913 Webster]
 
       Before I had been standing at the window five
       minutes, they somehow conveyed to me that they were
       all toadies and humbugs.       --Dickens.
    [1913 Webster]
 
   2. A coarse, rustic woman. [R.] --Sir W. Scott.
    [1913 Webster]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Toady \Toad"y\, v. t. [imp. & p. p. {Toadied}; p. pr. & vb. n.
   {Toadying}.]
   To fawn upon with mean sycophancy.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 toady
   n 1: a person who tries to please someone in order to gain a
      personal advantage [syn: {sycophant}, {toady}, {crawler},
      {lackey}, {ass-kisser}]
   v 1: try to gain favor by cringing or flattering; "He is always
      kowtowing to his boss" [syn: {fawn}, {toady}, {truckle},
      {bootlick}, {kowtow}, {kotow}, {suck up}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top