Search result for

interact

(89 entries)
(0.0088 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -interact-, *interact*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
interact[VI] มีปฏิกิริยาต่อกัน, See also: มีผลกระทบต่อกัน, Syn. coact, socialize
interaction[N] ปฏิกิริยา, See also: การมีปฏิสัมพันธ์, การสื่อสารระหว่างกัน, การทำงานร่วมกัน, Syn. collaboration, interplay, synergy
interactive[ADJ] ซึ่งมีการสื่อสารระหว่างกัน, See also: ซึ่งมีการทำงานร่วมกัน
interact with[PHRV] มีปฏิกิริยากับ, See also: มีผลกับ, เกิดผลกับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
interact(อินเทอแรคทฺ') vi. ทำปฏิกิริยากับ,มีปฏิกิริยาต่อ. n. ละครสลับฉาก,การหยุดพักระหว่างฉาก, See also: interactive adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
interact(vt) มีปฏิกิริยาต่อกัน,มีผลกระทบต่อกัน
interaction(n) ปฏิกิริยา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
interactionการกระทำระหว่างกัน, อันตรกิริยา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
interactionอันตรกิริยา [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
interaction diagramแผนภาพแสดงการโต้ตอบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
interactionismอันตรกิริยานิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
interactiveเชิงโต้ตอบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
interactiveเชิงโต้ตอบ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
interactive modeภาวะเชิงโต้ตอบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
interactive processingการประมวลผลแบบโต้ตอบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
interactive processingการประมวลผลแบบโต้ตอบ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
interactive televisionโทรทัศน์เชิงโต้ตอบ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Interactทำปฏิกิริยา [การแพทย์]
Interactionการปฏิสัมพันธ์ [การจัดการความรู้]
interactionอันตรกิริยา, ผลที่เกี่ยวข้องกับวัตถุ หรืออนุภาค หรือระบบอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ หรือการเปลี่ยนแปลงทางเคมี  ซึ่งเกิดขึ้นกับวัตถุ หรืออนุภาค หรือระบบนั้น ๆ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Interactionการกระทำระหว่างกัน, แรงยึด, อันตรกิริยา, ปฏิกิริยากระทบ, กลไกของการติดต่อกัน, ปฏิกิริยาต่อกัน, ปฏิกิริยา, ปฏิสัมพันธ์, แรงดึงดูด, ปฏิกิริยาต่อกัน, การกระทำระหว่างกัน, ความสัมพันธ์อันมีต่อกัน, ปฏิกิริยาโต้ตอบ, อัตรกิริยา, การดึงดูดซึ่งกันและก [การแพทย์]
Interaction analysis in educationการวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ทางการศึกษา [TU Subject Heading]
Interaction Modelการศึกษาแบบจำลองการปฏิสัมพันธ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Interaction of Cellular Receptorการเกาะติดกับเซลล์ [การแพทย์]
Interaction Processesกระบวนการปฎิสัมพันธ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Interaction Siteแหล่งบริเวณที่เกิดแรงกระทำระหว่างกัน [การแพทย์]
Interaction Theoryทฤษฎีความสัมพันธ์ต่อกัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
(Foreman) there's a million ways these drugs could interactมีล้านวิธีที่ยาจะออกฤทธิ์ผสมกัน Adverse Events (2008)
And it'd be interesting to know which of those interactionsเราต้องสนใจที่จะรู้ยาอะไรที่ทำให้แพ้ยา Adverse Events (2008)
We just have to stop the interacting.เราต้องหยุดการแพ้ยา Adverse Events (2008)
That have fatal interactions...มันจะมีปฏิกริยาที่น่ากลัวมาก Last Resort (2008)
The "heroes" interactive experienceประสพการณ์ที่ให้ผู้ชมมีส่วนร่วมกับ "heroes" นี้ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Marley is a spirited dog who loves interaction.มาร์ลีย์เป็นหมาร่าเริง -ที่รักการมีปฏิสัมพันธ์ Marley & Me (2008)
Because, as we discovered, their technology is actually engineered in a biological manner to interact exclusively with their DNA.เนื่องจากที่เราค้นพบ เทคโนโลยีของพวกเขาเป็นจริง อาวุธถูกผลิตในลักษณะทางชีววิทยา เพื่อเชื่อมโยงกับ DNA ของพวกมัน District 9 (2009)
Your skewed perception of male-female interaction is not the truth.แนวคิดในเรื่องผู้ชายและผู้หญิงของคุณ มันไม่จริง The Ugly Truth (2009)
We should do some stuff on location because you're great when you're interacting with people.คือ เราควรถ่ายอะไรสักอย่างที่นั่น ..เพราะคุณเยี่ยมมาก ตอนโต้ตอบผู้คนน่ะ The Ugly Truth (2009)
Oh, when she has to interact, she's great.โอ้ เรื่องนั้นเวลาที่เธอต้องปฏิสัมพันธ์กับใคร เธอทำได้ดี Orphan (2009)
You won't interact with him.คุณไม่มีปัญหากระทบกระทั่งกับเขา Mandala (2009)
He couldn't torture me. He likes to interact With his victims,มันชอบมีปฎิสัมพันธ์กับเหยื่อ เพื่อบอกพวกเขา ว่ามันจะฆ่าพวกเขาก่อนจะลงมือจริง Omnivore (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
interactI wonder if it would be possible for you to introduce me to Mr Harrison of PC Interactive Co. Ltd?
interactMore and more people are rushing to make use of the interactive nature of the medium.
interactThen interaction with others becomes important.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปฏิสัมพันธ์[N] interaction, Syn. ความสัมพันธ์, ความเกี่ยวข้อง, Example: กลุ่มทางสังคมคือการที่บุคคลมารวมกันโดยมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การมีปฏิกิริยาต่อกัน[n. exp.] (kān mī patikiriyā tø kan) EN: interaction   

CMU English Pronouncing Dictionary
INTERACT    IH2 N T ER0 AE1 K T
INTERACT    IH2 N ER0 AE1 K T
INTERACTS    IH2 N T ER0 AE1 K T S
INTERACTS    IH2 N ER0 AE1 K T S
INTERACTED    IH2 N T ER0 AE1 K T AH0 D
INTERACTED    IH2 N ER0 AE1 K T AH0 D
INTERACTIVE    IH2 N ER0 AE1 K T IH0 V
INTERACTION    IH2 N T ER0 AE1 K SH AH0 N
INTERACTING    IH2 N ER0 AE1 K T IH0 NG
INTERACTING    IH2 N T ER0 AE1 K T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
interact    (v) (i2 n t @ r a1 k t)
interacts    (v) (i2 n t @ r a1 k t s)
interacted    (v) (i2 n t @ r a1 k t i d)
interacting    (v) (i2 n t @ r a1 k t i ng)
interaction    (n) (i2 n t @ r a1 k sh @ n)
interactive    (j) (i2 n t @ r a1 k t i v)
interactions    (n) (i2 n t @ r a1 k sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
インターアクション[, inta-akushon] (n) interaction [Add to Longdo]
インタラクション[, intarakushon] (n) interaction [Add to Longdo]
インタラクティビティー[, intarakuteibitei-] (n) interactivity [Add to Longdo]
インタラクティブ(P);インタラクティヴ;インテラクティブ;インタアクティブ[, intarakuteibu (P); intarakuteivu ; interakuteibu ; intaakuteibu] (adj-na,n) interactive; (P) [Add to Longdo]
インタラクティブテレビ[, intarakuteibuterebi] (n) {comp} interactive television [Add to Longdo]
インタラクティブボタン[, intarakuteibubotan] (n) {comp} interactive button [Add to Longdo]
オフ会;OFF会[オフかい, ofu kai] (n) offline meeting (face-to-face meeting by people who normally interact online) [Add to Longdo]
グループ作業[グループさぎょう, guru-pu sagyou] (n) group interaction [Add to Longdo]
バリオン間相互作用[バリオンかんそうごさよう, barion kansougosayou] (n) baryon-baryon interaction (physics) [Add to Longdo]
一方向[いちほうこう, ichihoukou] (adj-no,n) one direction; unidirectional; non-interactive [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
互动[hù dòng, ㄏㄨˋ ㄉㄨㄥˋ, / ] interactive [Add to Longdo]
互动电视[hù dòng diàn shì, ㄏㄨˋ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ, / ] interactive TV [Add to Longdo]
作用理论[zuò yòng lǐ lùn, ㄗㄨㄛˋ ㄩㄥˋ ㄌㄧˇ ㄌㄨㄣˋ, / ] interactive theory [Add to Longdo]
社交[shè jiāo, ㄕㄜˋ ㄐㄧㄠ, ] interaction; social contact [Add to Longdo]
双向[shuāng xiàng, ㄕㄨㄤ ㄒㄧㄤˋ, / ] interactively [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
会話モード[かいわモード, kaiwa mo-do] interactive mode [Add to Longdo]
会話形[かいわがた, kaiwagata] conversational mode, interactive mode [Add to Longdo]
双方向テレビ[そうほうこうテレビ, souhoukou terebi] interactive TV [Add to Longdo]
相互関係[そうごかんけい, sougokankei] interaction, interrelation [Add to Longdo]
相互動作管理[そうごどうさかんり, sougodousakanri] interaction management [Add to Longdo]
対話[たいわ, taiwa] interaction (vs), conversation, dialogue [Add to Longdo]
対話型[たいわかた, taiwakata] interactive (a-no) [Add to Longdo]
対話型プログラム[たいわかたプログラム, taiwakata puroguramu] interactive program [Add to Longdo]
対話形[たいわがた, taiwagata] conversational mode, interactive mode [Add to Longdo]
対話式[たいわしき, taiwashiki] interactive (a-no) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Interact \In`ter*act"\, n. [Pref. inter- + act. Cf.
   {Entr'acte}.]
   A short act or piece between others, as in a play; an
   interlude; hence, intermediate employment or time.
   --Chesterfield.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Interact \In`ter*act"\, v. i.
   To act upon each other; as, two agents mutually interact.
   --Emerson. --Tyndall.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 interact
   v 1: act together or towards others or with others; "He should
      interact more with his colleagues"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top