Search result for

ปฏิสัมพันธ์

(6 entries)
(0.0058 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ปฏิสัมพันธ์-, *ปฏิสัมพันธ์*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปฏิสัมพันธ์    [N] interaction, Syn. ความสัมพันธ์, ความเกี่ยวข้อง, Example: กลุ่มทางสังคมคือการที่บุคคลมารวมกันโดยมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
constructive engagementปฏิสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Social interactionปฏิสัมพันธ์ทางสังคม [TU Subject Heading]
Symbolic interactionismปฏิสัมพันธ์นิยมเชิงสัญลักษณ์ [TU Subject Heading]
Interaction, Intermolecularปฏิสัมพันธ์ระหว่างโมเลกุล [การแพทย์]
Interaction, Nonbondedปฏิสัมพันธ์ที่ไม่ผ่านพันธะ [การแพทย์]

Are you satisfied with the result?

Go to Top