Search result for

interaction

(57 entries)
(0.0213 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -interaction-, *interaction*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
interaction[N] ปฏิกิริยา, See also: การมีปฏิสัมพันธ์, การสื่อสารระหว่างกัน, การทำงานร่วมกัน, Syn. collaboration, interplay, synergy

English-Thai: Nontri Dictionary
interaction(n) ปฏิกิริยา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
interactionการกระทำระหว่างกัน, อันตรกิริยา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
interactionอันตรกิริยา [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
interaction diagramแผนภาพแสดงการโต้ตอบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
interactionismอันตรกิริยานิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Interactionการปฏิสัมพันธ์ [การจัดการความรู้]
interactionอันตรกิริยา, ผลที่เกี่ยวข้องกับวัตถุ หรืออนุภาค หรือระบบอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ หรือการเปลี่ยนแปลงทางเคมี  ซึ่งเกิดขึ้นกับวัตถุ หรืออนุภาค หรือระบบนั้น ๆ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Interactionการกระทำระหว่างกัน, แรงยึด, อันตรกิริยา, ปฏิกิริยากระทบ, กลไกของการติดต่อกัน, ปฏิกิริยาต่อกัน, ปฏิกิริยา, ปฏิสัมพันธ์, แรงดึงดูด, ปฏิกิริยาต่อกัน, การกระทำระหว่างกัน, ความสัมพันธ์อันมีต่อกัน, ปฏิกิริยาโต้ตอบ, อัตรกิริยา, การดึงดูดซึ่งกันและก [การแพทย์]
Interaction analysis in educationการวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ทางการศึกษา [TU Subject Heading]
Interaction Modelการศึกษาแบบจำลองการปฏิสัมพันธ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Interaction of Cellular Receptorการเกาะติดกับเซลล์ [การแพทย์]
Interaction Processesกระบวนการปฎิสัมพันธ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Interaction Siteแหล่งบริเวณที่เกิดแรงกระทำระหว่างกัน [การแพทย์]
Interaction Theoryทฤษฎีความสัมพันธ์ต่อกัน [การแพทย์]
Interaction, Aptitude-Treatmentความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของนักเรียนและวิธี [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And it'd be interesting to know which of those interactionsเราต้องสนใจที่จะรู้ยาอะไรที่ทำให้แพ้ยา Adverse Events (2008)
That have fatal interactions...มันจะมีปฏิกริยาที่น่ากลัวมาก Last Resort (2008)
Marley is a spirited dog who loves interaction.มาร์ลีย์เป็นหมาร่าเริง -ที่รักการมีปฏิสัมพันธ์ Marley & Me (2008)
Your skewed perception of male-female interaction is not the truth.แนวคิดในเรื่องผู้ชายและผู้หญิงของคุณ มันไม่จริง The Ugly Truth (2009)
My only interaction with whales are what I see on television.พวกมันคาดการณ์ได้ว่า อะไรกำลังจะเกิดกับพวกมัน The Cove (2009)
There can be no interaction between them and the Plumbers.ห้ามช่างประปาไปยุ่งเกี่ยวกับเขาไม่ว่าในทางใด Ben 10: Alien Swarm (2009)
So I checked her chart for any allergies or drug interactions and saw that she had silver sulfadiazine d 1 gram of cefazolin and 800 of ibuprofen, so I ordered 2 of morphine.งั้นฉันจะเช็คชาร์ตเธออีกที\ว่าเป็นผลของแพ้อาหารหรือยา แล้วให้ซิลเวอร์ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ซีฟาโซริน 1 กรัม\และอิบูโพเฟน 800 I Saw What I Saw (2009)
Where exactly in the interaction did the sucking lie?The Cornhusker Vortex โวโลวิทซ์พยายามตีขนาบเรา The Cornhusker Vortex (2009)
Now, are we talking "date," the social interaction, or "date," the dried fruit?เราพูดถึง"เดท"แปลว่า การติดต่อทางสังคม หรือ"เดท"จากผลไม้แห้ง The Vengeance Formulation (2009)
All these interactions,ทุกสิ่งนี่มันมีผลซึ่งกันและกัน Chapter Fifteen 'Pass/Fail' (2010)
To-humanoid interaction, so...กับ... สิ่งคล้ายมนุษย์ มีปฏิสัมพันธ์กัน... Chuck Versus First Class (2010)
Okay,I only include that and the personal interactions to denote the passage of time.โอเค ฉันแค่เพิ่มนั่นเข้าไปและปฎิสัมพันธ์ส่วนตัวแสดงผ่านข้อเขียน The Bones on the Blue Line (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
interactionThen interaction with others becomes important.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปฏิสัมพันธ์[N] interaction, Syn. ความสัมพันธ์, ความเกี่ยวข้อง, Example: กลุ่มทางสังคมคือการที่บุคคลมารวมกันโดยมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การมีปฏิกิริยาต่อกัน[n. exp.] (kān mī patikiriyā tø kan) EN: interaction   

CMU English Pronouncing Dictionary
INTERACTION    IH2 N T ER0 AE1 K SH AH0 N
INTERACTION    IH2 N ER0 AE1 K SH AH0 N
INTERACTIONS    IH2 N T ER0 AE1 K SH AH0 N Z
INTERACTIONS    IH2 N ER0 AE1 K SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
interaction    (n) (i2 n t @ r a1 k sh @ n)
interactions    (n) (i2 n t @ r a1 k sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Überlagerung {f}; Wechselwirkung {f} | Überlagerungen {pl}; Wechselwirkungen {pl}interaction | interactions [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インターアクション[, inta-akushon] (n) interaction [Add to Longdo]
インタラクション[, intarakushon] (n) interaction [Add to Longdo]
グループ作業[グループさぎょう, guru-pu sagyou] (n) group interaction [Add to Longdo]
バリオン間相互作用[バリオンかんそうごさよう, barion kansougosayou] (n) baryon-baryon interaction (physics) [Add to Longdo]
強い相互作用[つよいそうごさよう, tsuyoisougosayou] (n) strong interaction [Add to Longdo]
近所付き合い;近所づきあい[きんじょづきあい, kinjodukiai] (n,vs) interaction with one's neighbors; relationship with one's neighbors (neighbours) [Add to Longdo]
交互作用[こうごさよう, kougosayou] (n) (mutual) interaction; reciprocal action; interplay [Add to Longdo]
交互作用説[こうごさようせつ, kougosayousetsu] (n) (obsc) (See 相互作用説) interactionism [Add to Longdo]
交流[こうりゅう, kouryuu] (n,vs) (1) (cultural) exchange; interchange; interaction; (inter-) mingling; (social, etc.) networking; intercourse; (2) alternating current; AC; (P) [Add to Longdo]
弱い相互作用[よわいそうごさよう, yowaisougosayou] (n) weak interaction (physics) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
社交[shè jiāo, ㄕㄜˋ ㄐㄧㄠ, ] interaction; social contact [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
相互関係[そうごかんけい, sougokankei] interaction, interrelation [Add to Longdo]
相互動作管理[そうごどうさかんり, sougodousakanri] interaction management [Add to Longdo]
対話[たいわ, taiwa] interaction (vs), conversation, dialogue [Add to Longdo]
片方向相互動作[かたほうこうそうごどうさ, katahoukousougodousa] one-way interaction [Add to Longdo]
両方向交互相互動作[りょうほうこうこうごそうごどうさ, ryouhoukoukougosougodousa] two-way-alternate interaction [Add to Longdo]
両方向同時相互動作[りょうほうこうどうじそうごどうさ, ryouhoukoudoujisougodousa] two-way-simultaneous interaction [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Interaction \In`ter*ac"tion\, n.
   1. Intermediate action.
    [1913 Webster]
 
   2. Mutual or reciprocal action or influence; as, the
    interaction of the heart and lungs on each other.
    [1913 Webster]
 
   3. Hence: (Physics) The effect, such as exertion of a force,
    that one object exerts on another, especially the capture
    or emission of a particle.
    [PJC]
 
   4. Communication between people, or the actions of people
    that affect others.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 interaction
   n 1: a mutual or reciprocal action; interacting
   2: (physics) the transfer of energy between elementary particles
     or between an elementary particle and a field or between
     fields; mediated by gauge bosons [syn: {interaction},
     {fundamental interaction}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top