Search result for

คลั่ง

(58 entries)
(0.0276 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คลั่ง-, *คลั่ง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คลั่ง[V] madden, See also: mad, insane, rage, Syn. บ้า, คลุ้มคลั่ง, Example: คนงานกำลังคลั่งเพราะเกิดอาการเครียดจัด, Thai definition: แสดงอาการผิดปกติอย่างคนบ้า
คลั่ง[V] crazy about, See also: be crazed, be infatuated with, be mad about, be extremely enthusiastic, Syn. บ้า, หลงใหล, คลั่งไคล้, Example: ผู้คนในปัจจุบันพากันคลั่งเทคโนโลยีกันมาก
คลั่งไคล้[V] crazy about, See also: be crazed, be infatuated with, be mad about, be extremely enthusiastic, Syn. หลงใหล, ลุ่มหลง, บ้า, Example: ในสังคมวัยรุ่นปัจจุบันคลั่งไคล้แฟชั่นจากเมืองนอกกันมาก ทั้งการแต่งตัว และทรงผม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คลั่ง(คฺลั่ง) ก. แสดงอาการผิดปรกติอย่างคนบ้า, เสียสติ
คลั่งโดยปริยายหมายความว่า หลงใหลในบุคคลหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น คลั่งดารา, หมกมุ่นอยู่กับงานหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น คลั่งอำนาจ คลั่งเล่นกล้วยไม้, คลั่งไคล้ ก็ว่า.
คลั่ง(คฺลั่ง) ก. คั่ง เช่น ชลเนตรคลั่งคลอนัยนา (อิเหนา).
คลั่งไคล้(-ไคฺล้) ก. หลงใหลในบุคคลหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง, หมกมุ่นอยู่กับงานหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง, คลั่ง ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, I simply don't understand the fascination.จะคลั่งใคล้อะไรหล่อนกันหนักหนา New Haven Can Wait (2008)
This is like the mod squad.มันเหมือนกลุ่มคนที่บ้าคลั่ง Adverse Events (2008)
I kinda hit that last night, so now she's all on my jock.เมื่อคืนฉันเหมือนถูกตี ดังนั้นตอนนี้เธอทำให้ฉันคลั่ง The Itch (2008)
So she's all on my jock.ดังนั้นเธอเลยทำให้ฉันคลั่งไคล้ The Itch (2008)
- I adjusted her IV, and she went crazy.และเธอก็คลั่งขึ้นมา Emancipation (2008)
Lab tests showed the delirium wasn't caused by a metabolic problem.ผลแลปแสดงว่าอาการเพ้อคลั่งไม่ได้เเกิดจาก ปัญหาการเผาผลาญพลังงาน Emancipation (2008)
She wasn't on steroids long enough for it to cause the delirium-- it's a new symptom.เธอไม่ได้รับสเตอร์ลอยย์นานพอ ที่จะทำให้เกิดอาการเพ้อคลั่ง มันเป็นอาการใหม่ Emancipation (2008)
The psychotic break caused a surge of adrenaline, but no irregular heartbeat.อาการคุ้มคลั่งเกิดจาก\ การหลั่งอะดรีนาลีนอย่างรวดเร็ว แต่ไม่มีการเต้นผิดปกติของหัวใจ Emancipation (2008)
So what causes lung issues and delirium?ดั้งนั้นเพราะเรื่องที่ปอดและอาการเพ้อคลั่ง Emancipation (2008)
Leads to the delirium and the pulmonary edema.ทำให้เพ้อคลั่งและปอดบวมน้ำ Emancipation (2008)
Only relevant if it can cause pulmonary edema and delirium.มันจะเกี่ยวข้องถ้าทำให้เกิด น้ำท่วมปอดกับคลุ้มคลั่ง Emancipation (2008)
Gonococcal endocarditis would explain the pulmonary edema, the delirium.Gonococcal endocarditis อธิบายได้ น้ำท่วมปอด การคุ้มคลั่ง Emancipation (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คลั่ง[v.] (khlang) EN: be raving mad ; rave ; be crazy about ; be crazed ; be infatuated with ; be mad about ; be extremely enthusiastic   
คลั่ง[adj.] (khlang) EN: madden ; mad ; insane ; crazy ; maniac   FR: frénétique ; en délire
คลั่งชาติ[adj.] (khlangchāt) EN: chauvinistic   FR: chauvin (vx)

English-Thai: Longdo Dictionary
have a crush on so.หลงรักหรือคลั่งใครคนใดคนหนึ่ง เช่น I had a crush on you in high school.
Label whore(n slang ) คนที่คลั่งไคล้หลงใหลในเสื้อผ้าเครื่องใช้แบรนด์เนม, S. tag hag, brand whore

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crazy[ADJ] คลั่งไคล้
fanatical[ADJ] คลั่งไคล้ที่สุด, See also: คลั่ง, ซึ่งเลื่อมใสอย่างมาก, Syn. extreme, fanatic, zealous, Ant. apathetic
fanaticize[VT] คลั่ง, See also: ้คลั่งไคล้
gaga[ADJ] คลั่งไคล้ (คำไม่เป็นทางการ), See also: หลงใหล, เป็นปลื้ม, Syn. driveling, Ant. repelled
hyper[ADJ] คลั่ง, See also: กระตือรือร้นอย่างมาก, ตื่นเต้นมากเกินไป
nuts about[IDM] คลั่งไคล้มาก, See also: ชอบมากๆ
maddening[ADJ] บ้า, See also: คลั่ง, Syn. annoying, offensive, infuriating, disturbing
maddeningly[ADJ] บ้า, See also: คลั่ง
madding[ADJ] บ้า, See also: คลั่ง
maniacal[ADJ] คลั่งไคล้, See also: หลงใหล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adoration(อะดอ' เรเชิน) adj. การบูชา, การเคารพ, ความคลั่งรัก, Syn. worship, love)
aficionado(อะฟิชชิโอนา' โด) ผู้ที่คลั่งในเรื่อไดเรื่องหนึ่ง (ardent devotee)
amuck(อะมัค') adv. อาละวาด, บ้าคลั่ง, บ้าระห่ำ, เตลิดเปิดเปิง, ซึ่งไม่สามารถควบคุมตัวเองได้
bug(บัก) {bugged,bugging,bugs} n. แมลง,เชื้อจุลินทรีย์,ความบกพร่อง,แฟน,คนคลั่ง,เครื่องดักฟัง,ความคลั่ง,เหยื่อตกปลาที่คล้ายแมลง vt. รบกวน,ติดตั้งเครื่องดักฟังในที่ลับ, Syn. fault,defect จุดบกพร่องหมายถึง ปัญหาที่เกิดขึ้นกับโปรแกรมอันเนื่องมาจากคำสั่งในโปรแกรมนั้นเอง ซึ่งทำให้การทำงานของโปรแกรมไม่ถูกต้อง มีข้อผิดพลาด หรือไม่ราบรื่นเท่าที่ควร นอกจากปัญหาเกี่ยวกับโปรแกรมแล้ว อาจเป็นปัญหาเกี่ยวกับตัวเครื่องก็ได้ คำนี้มาจากคำ bug ที่แปลว่า ตัวด้วง ตัวแมลง ที่ชอบทำให้คอมพิวเตอร์สมัยก่อนเสีย (เกิดการลัดวงจรขึ้น) การแก้ไขจุดบกพร่องของโปรแกรม จึงใช้คำว่า "debug"
buggyn. รถม้า adj. มีแมลงชุม,บ้าคลั่ง,พิกล
cacoethesn. ความบ้า,ความคลั่ง, See also: cacoethic adj.
cracker(แครค'เคอะ) n. ขนมปังกรอบ,ประทัด,เครื่องบีบผลไม้เปลือกแข็งให้แตก,คนคุยโว,สิ่งที่ทำให้แตก,คนที่ทำให้แตก. adj. คลั่ง, Syn. firework
cult(คัลทฺ) n. การบูชา,ลัทธิ,ศาสนา,ความคลั่งในศาสนา,พิธีปฎิบัติในศาสนาหรือลัทธิ, See also: cultism n. ดูcult cultist n. ดูcult, Syn. worship,devotion,clique
daffy(แดฟ'ฟี) adj. โง่,บ้าคลั่ง
delirious(ดิเลอ'เรียส) adj. เพ้อ,พูดเพ้อ,คุ้มคลั่ง, See also: deliriousness n. ดูdelirious

English-Thai: Nontri Dictionary
bigot(n) คนคลั่งศาสนา,คนหัวดื้อ,คนมีทิฐิมานะ,คนดันทุรัง
bigoted(adj) คลั่งศาสนา,หัวดื้อ,หัวรั้น,มีทิฐิมานะ,ดันทุรัง
bigotry(n) ความคลั่งศาสนา,ความดื้อรั้น,ความดันทุรัง
bugs(adj) บ้า,วิกลจริต,เป็นโรคจิต,คลั่ง
craze(n) ความบ้า,ความบ้าคลั่ง,ความนิยม,รอยแตกลายงา
craze(vt) ทำให้บ้าคลั่ง,ทำให้อ่อนแอ,ทำให้จิตเสื่อม,ทำให้ผิวแตก
crazy(adj) บ้า,บ้าคลั่ง,จิตฟั่นเฟือน,อ่อนแอ,ประหลาด
delirious(adj) เพ้อ,คลั่ง,คุ้มคลั่ง,บ้า
delirium(n) การเพ้อ,ความคุ้มคลั่ง,ความเพ้อคลั่ง
enrage(vi) เดือดดาล,โกรธ,บ้าคลั่ง,โหมกระหน่ำ,ลุกลาม

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
荒れる[あれる, areru] Thai: คลั่ง English: to be stormy

German-Thai: Longdo Dictionary
Irre(n) |die, pl. Irren| ความสับสน, ความฟั่นเฟือน, ความบ้าคลั่ง เช่น Nach der Entführung des Imams Abu Omar in Mailand durch die CIA hat der US-Geheimdienst die italienischen Behörden angeblich bewusst in die Irre geleitet.
fanatisch(adj) คลั่งไคล้, เป็นแฟนคลับ เช่น Frauen sind ebenso fanatisch beim Fußball wie Männer, ziehen Vereinstrikots über und legen die üblichen Fanutensilien an.; Jetzt vor den Wahlen werden meine Gegner fanatisch.

French-Thai: Longdo Dictionary
affoler(vt) คลั่ง, เป็นบ้า เช่น Cet accident l'a affolé.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top