Search result for

อุปทาน

(13 entries)
(0.0668 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อุปทาน-, *อุปทาน*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุปทาน    [N] imagination, See also: fancy, hallucination, Thai definition: การเกิดจิตใจคิดไปเอง
อุปทาน    [N] supply, Example: รัฐบาลได้ประเมินภาวะเศรษฐกิจใหม่ เนื่องจากการลดลงของอุปสงค์ และอุปทานของประเทศ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
supplyอุปทาน, การสนอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Energy supplyอุปทานพลังงาน [เศรษฐศาสตร์]
Overproductionอุปทานล้นตลาด [TU Subject Heading]
Supply and demandอุปทานและอุปสงค์ [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อุปทาน[n.] (uppathān) EN: supply   
อุปทาน[n.] (uppathān) EN: imagination   

English-Thai: Longdo Dictionary
supply chain(jargon) โซ่อุปทาน, สายโซ่อาหาร
supply(n) อุปทาน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Mass Hysteria (n name ) อุปทานหมู่

German-Thai: Longdo Dictionary
Versorgungskette(n) |die, pl. Versorgungsketten| โซ่อุปทาน, ห่วงโซ่อาหาร
Angebot(n) |das, pl. Angebote| อุปทาน , See also: A. Nachfrage

Are you satisfied with the result?

Go to Top