Search result for

illustrious

(29 entries)
(0.0277 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -illustrious-, *illustrious*, illustriou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
illustrious[ADJ] ซี่งมีชื่อเสียง, See also: โด่งดัง, เป็นที่รู้จัก, Syn. distinguished, eminent, famous, renowned

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
illustrious(อิลัส'เทรียส) adj. มีชื่อเสียง,รุ่งโรจน์,สว่างไสว., See also: illustriousness n., Syn. noble

English-Thai: Nontri Dictionary
illustrious(adj) มีชื่อเสียง,เด่น,เลื่องลือ,รุ่งโรจน์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
What, to take over our illustrious team of grim reapers?แล้วอะไรล่ะที่อยากทำให้เขาเข้ามาควบคุม ทีมมัจจุราชอันโด่งดังของพวกเราได้? Dead Like Me: Life After Death (2009)
These are illustrious and powerful forces, we face.ที่เราเผชิญอยู่นี่ มันเป็นสิ่งลวงและมีพลังมหาศาล ไม่มีอะไรรับประกันได้หรอก Drag Me to Hell (2009)
The latest mind hoping to join these illustrious ranks is Garrett Lisi.ผ่านสมการที่กำหนดไว้ ในกฎหมายของฟิสิกส์ ใจล่าสุดหวังที่จะเข้าร่วม จัดอันดับที่มีชื่อเสียงเหล่านี้ Is There a Creator? (2010)
Freeman: SAUL CHOSE TO WALK IN THE FOOTSTEPS OF THE 20th CENTURY'S MOST ILLUSTRIOUS ASTRONOMER,พลังนี้อาจจะมีการเตรียมความ พร้อมที่จะทำลายจักรวาลทั้งหมด Beyond the Darkness (2010)
Our illustrious Writer Kang... is involved in a rather unpleasant lawsuit.เธอต้องไปเกี่ยวข้องกับคดีความที่ไม่ดีนัก Episode #1.13 (2010)
Surely there must have been one somewhere in the history of this kingdom, of your illustrious life.มันน่าจะมีซักคืน ในประวัติศาสตร์แห่งราชอาณาจักรนี้ ถึงเรื่องชีวิตที่รุ่งโรจน์ของท่าน Your Highness (2011)
Illustrious, in the extreme.มีชื่อเสียงอย่างมาก A Scandal in Belgravia (2012)
To write a dissertation on Romeo and Juliet that I hope will be published one day in our most illustrious academic journals.ในเรื่องการวิเคราะห์โรมิโอกับจูเลียต ซึ่งครูหวังว่าจะได้รับการตีพิมพ์ ในนิตยสารโรงเรียนของเรา School's Out (2012)
Well, I'm no medical doctor like my illustrious fiancée here, but I would recommend a Percocet or three for that hip.ผมไม่ใช่หมอที่มีชื่อเสียงเหมือนคู่หมั้นผม แต่ผมขอแนะนำให้ใช้ยาแก้ปวด 3 เม็ด Jack Ryan: Shadow Recruit (2014)
It may have an illustrious history... but it sure isn't big.แม้จะเป็นที่รู้จักมายาวนาน Paper Towns (2015)
Our illustrious Mayor's sister.น้องสาวของนายกเทศมนตรีผู้โด่งดัง Rise of the Villains: A Bitter Pill to Swallow (2015)
The illustrious Martin Stein.มาร์ตินสไตน์ผู้มีชื่อเสียง The Fury of Firestorm (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การเชิดชู[N] glorification, See also: illustriousness, praise, admiration, commendation, Syn. การยกย่อง, Example: อังคารได้รับการเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ (กวีนิพนธ์)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขึ้นหน้าขึ้นตา[adj.] (kheun nā kheun tā) EN: famous ; popular ; well known ; renowned ; illustrious   

CMU English Pronouncing Dictionary
ILLUSTRIOUS    AH0 L AH1 S T R IY0 AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
illustrious    (j) (i1 l uh1 s t r i@ s)
illustriously    (a) (i1 l uh1 s t r i@ s l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
名声赫々;名声赫赫[めいせいかっかく;めいせいかくかく, meiseikakkaku ; meiseikakukaku] (adj-t,adv-to) of great renown; highly illustrious; at the zenith of one's fame [Add to Longdo]
歴々;歴歴[れきれき, rekireki] (n,adj-t,adv-to) (1) notables; dignitaries; illustrious families; (2) (たる adjective) clear; plain; obvious [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
人杰地灵[rén jié dì líng, ㄖㄣˊ ㄐㄧㄝˊ ㄉㄧˋ ㄌㄧㄥˊ, / ] illustrious hero, spirit of the place (成语 saw); a place derives reflected glory from an illustrious son [Add to Longdo]
杰出[jié chū, ㄐㄧㄝˊ ㄔㄨ, / ] illustrious [Add to Longdo]
[zhāo, ㄓㄠ, ] illustrious; manifest [Add to Longdo]
闻达[wén dá, ㄨㄣˊ ㄉㄚˊ, / ] illustrious and influential; well-known [Add to Longdo]
显赫[xiǎn hè, ㄒㄧㄢˇ ㄏㄜˋ, / ] illustrious; celebrated [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Illustrious \Il*lus"tri*ous\, a. [L. illustris, prob. for
   illuxtris; fr. il- in + the root of lucidus bright: cf. F.
   illustre. See {Lucid}.]
   1. Possessing luster or brightness; brilliant; luminous;
    splendid.
    [1913 Webster]
 
       Quench the light; thine eyes are guides illustrious.
                          --Beau. & Fl.
    [1913 Webster]
 
   2. Characterized by greatness, nobleness, etc.; eminent;
    conspicuous; distinguished.
    [1913 Webster]
 
       Illustrious earls, renowened everywhere. --Drayton.
    [1913 Webster]
 
   3. Conferring luster or honor; renowned; as, illustrious
    deeds or titles.
 
   Syn: Distinguished; famous; remarkable; brilliant;
     conspicuous; noted; celebrated; signal; renowened;
     eminent; exalted; noble; glorious. See {Distinguished},
     {Famous}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 illustrious
   adj 1: widely known and esteemed; "a famous actor"; "a
       celebrated musician"; "a famed scientist"; "an
       illustrious judge"; "a notable historian"; "a renowned
       painter" [syn: {celebrated}, {famed}, {far-famed},
       {famous}, {illustrious}, {notable}, {noted}, {renowned}]
   2: having or conferring glory; "an illustrious achievement"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top