ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

illustrious

IH2 L AH1 S T R IY0 AH0 S   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -illustrious-, *illustrious*, illustriou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
illustrious[ADJ] ซี่งมีชื่อเสียง, See also: โด่งดัง, เป็นที่รู้จัก, Syn. distinguished, eminent, famous, renowned

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
illustrious(อิลัส'เทรียส) adj. มีชื่อเสียง,รุ่งโรจน์,สว่างไสว., See also: illustriousness n., Syn. noble

English-Thai: Nontri Dictionary
illustrious(adj) มีชื่อเสียง,เด่น,เลื่องลือ,รุ่งโรจน์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I refer, as you will have guessed to our illustrious Presidentฉันอ้างอิง, เพราะคุณจะได้คาดเดา... ...เพื่อประธานาธิบดีมีชื่อเสียงของเรา Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
"may be reasonably looked up to as one of the most illustrious personages in the land.""บางทีอาจจะต้องยำเกรงอย่างมีเหตุผลต่อ หนึ่งในบุคคลที่มีชื่อเสียงที่สุดในแผ่นดินนี้" Episode #1.6 (1995)
Presenting your royal highness our illustrious King Julian the 13 self proclaimedจงแจ้งแก่ท่านเจ้าหลวงของเจ้า เรื่องการประกาศของพระราชาจูเลียนที่ 3 ของพวกเรา Madagascar (2005)
Illustrious company alongside him, to say the least.เขาขั้นชั้นเทียบซูเปอร์สตาร์ไปเรียบร้อยแล้ว, แค่คำพูดยังน้อยไปครับ Goal II: Living the Dream (2007)
What, to take over our illustrious team of grim reapers?แล้วอะไรล่ะที่อยากทำให้เขาเข้ามาควบคุม ทีมมัจจุราชอันโด่งดังของพวกเราได้? Dead Like Me: Life After Death (2009)
These are illustrious and powerful forces, we face.ที่เราเผชิญอยู่นี่ มันเป็นสิ่งลวงและมีพลังมหาศาล ไม่มีอะไรรับประกันได้หรอก Drag Me to Hell (2009)
The latest mind hoping to join these illustrious ranks is Garrett Lisi.ผ่านสมการที่กำหนดไว้ ในกฎหมายของฟิสิกส์ ใจล่าสุดหวังที่จะเข้าร่วม จัดอันดับที่มีชื่อเสียงเหล่านี้ Is There a Creator? (2010)
Freeman: SAUL CHOSE TO WALK IN THE FOOTSTEPS OF THE 20th CENTURY'S MOST ILLUSTRIOUS ASTRONOMER,พลังนี้อาจจะมีการเตรียมความ พร้อมที่จะทำลายจักรวาลทั้งหมด Beyond the Darkness (2010)
Our illustrious Writer Kang... is involved in a rather unpleasant lawsuit.เธอต้องไปเกี่ยวข้องกับคดีความที่ไม่ดีนัก Episode #1.13 (2010)
Surely there must have been one somewhere in the history of this kingdom, of your illustrious life.มันน่าจะมีซักคืน ในประวัติศาสตร์แห่งราชอาณาจักรนี้ ถึงเรื่องชีวิตที่รุ่งโรจน์ของท่าน Your Highness (2011)
To write a dissertation on Romeo and Juliet that I hope will be published one day in our most illustrious academic journals.ในเรื่องการวิเคราะห์โรมิโอกับจูเลียต ซึ่งครูหวังว่าจะได้รับการตีพิมพ์ ในนิตยสารโรงเรียนของเรา School's Out (2012)
Well, I'm no medical doctor like my illustrious fiancée here, but I would recommend a Percocet or three for that hip.ผมไม่ใช่หมอที่มีชื่อเสียงเหมือนคู่หมั้นผม แต่ผมขอแนะนำให้ใช้ยาแก้ปวด 3 เม็ด Jack Ryan: Shadow Recruit (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การเชิดชู[N] glorification, See also: illustriousness, praise, admiration, commendation, Syn. การยกย่อง, Example: อังคารได้รับการเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ (กวีนิพนธ์)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขึ้นหน้าขึ้นตา[adj.] (kheun nā kheun tā) EN: famous ; popular ; well known ; renowned ; illustrious   

CMU English Pronouncing Dictionary
ILLUSTRIOUS IH2 L AH1 S T R IY0 AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
illustrious (j) ˈɪlˈʌstrɪəʳs (i1 l uh1 s t r i@ s)
illustriously (a) ˈɪlˈʌstrɪəʳsliː (i1 l uh1 s t r i@ s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
杰出[jié chū, ㄐㄧㄝˊ ㄔㄨ, / ] illustrious, #8,122 [Add to Longdo]
[zhāo, ㄓㄠ, ] illustrious; manifest, #12,002 [Add to Longdo]
显赫[xiǎn hè, ㄒㄧㄢˇ ㄏㄜˋ, / ] illustrious; celebrated, #21,069 [Add to Longdo]
人杰地灵[rén jié dì líng, ㄖㄣˊ ㄐㄧㄝˊ ㄉㄧˋ ㄌㄧㄥˊ, / ] illustrious hero, spirit of the place (成语 saw); a place derives reflected glory from an illustrious son, #56,410 [Add to Longdo]
闻达[wén dá, ㄨㄣˊ ㄉㄚˊ, / ] illustrious and influential; well-known, #217,349 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
名声赫々;名声赫赫[めいせいかっかく;めいせいかくかく, meiseikakkaku ; meiseikakukaku] (adj-t,adv-to) of great renown; highly illustrious; at the zenith of one's fame [Add to Longdo]
歴々;歴歴[れきれき, rekireki] (n,adj-t,adv-to) (1) notables; dignitaries; illustrious families; (2) (たる adjective) clear; plain; obvious [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Illustrious \Il*lus"tri*ous\, a. [L. illustris, prob. for
   illuxtris; fr. il- in + the root of lucidus bright: cf. F.
   illustre. See {Lucid}.]
   1. Possessing luster or brightness; brilliant; luminous;
    splendid.
    [1913 Webster]
 
       Quench the light; thine eyes are guides illustrious.
                          --Beau. & Fl.
    [1913 Webster]
 
   2. Characterized by greatness, nobleness, etc.; eminent;
    conspicuous; distinguished.
    [1913 Webster]
 
       Illustrious earls, renowened everywhere. --Drayton.
    [1913 Webster]
 
   3. Conferring luster or honor; renowned; as, illustrious
    deeds or titles.
 
   Syn: Distinguished; famous; remarkable; brilliant;
     conspicuous; noted; celebrated; signal; renowened;
     eminent; exalted; noble; glorious. See {Distinguished},
     {Famous}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 illustrious
   adj 1: widely known and esteemed; "a famous actor"; "a
       celebrated musician"; "a famed scientist"; "an
       illustrious judge"; "a notable historian"; "a renowned
       painter" [syn: {celebrated}, {famed}, {far-famed},
       {famous}, {illustrious}, {notable}, {noted}, {renowned}]
   2: having or conferring glory; "an illustrious achievement"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top