ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

shut up

   
45 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -shut up-, *shut up*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
shut up[PHRV] ปิดให้แน่น
shut upon[PHRV] ปิดทับ, See also: ปิดบน, Syn. close on

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
shut upหุบปาก!!

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Shut up!หุบปาก! Episode #1.43 (2006)
Shut up.หุบปาก Invest in Love (2009)
Shut up!หุบปาก! The Grey (2011)
Shut up!หุบปาก! What's the Good of Being Good (2012)
Shut up.เงียบซะ Blood Brother (2012)
Shut up.หุบปาก Adventures in Fae-bysitting (2013)
Shut up.หุบปาก The Inspiration (2013)
Shut up.หุบปาก xXx: Return of Xander Cage (2017)
Shut up!หุบปาก The Great Dictator (1940)
- Shut up!- หุบปาก The Great Dictator (1940)
Shut up!หุบปาก The Great Dictator (1940)
- Shut up. This man is not fit to plead.ชายผู้นี้ไม่สมควรที่จะสารภาพ How I Won the War (1967)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
shut upHe awoke and found himself shut up in a dark room.
shut upHe shut up the money in the safe.
shut upHey you shut up!
shut upHey, you shut up! You talk too much, the gangster said.
shut upJust shut up and get on with your work!
shut upShut up and listen!
shut upShut up and listen, kid.
shut upShut up, or I'll knock you out.
shut upThat child shut up a cat in the carton.
shut upThey shut up their store for the winter.
shut upWe will shut up our store on Saturday.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เย็บปาก[V] shut up, See also: stop speaking, keep quiet, remain silent, be tongue-tied, Syn. ห้ามพูด, Example: กรมตำรวจยุติศึกสีกากีครั้งนี้ได้อย่างทันควันเพราะสั่งเย็บปากห้ามทั้งสองฝ่ายให้สัมภาษณ ์ฉะ กัน, Notes: (สำนวน)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กัก[v.] (kak) EN: shut up ; confine ; hold back ; detain   FR: détenir ; enfermer ; renfermer ; retenir ; confiner
ขัง[v.] (khang) EN: hold ; confine ; shut up ; shut in ; imprison ; incarcerate ; cage ; lock up   FR: enfermer ; incarcérer ; confiner
หยุดพูดเสียที[v. exp.] (yut phūt sīathī) EN: shut up   

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
闭嘴[bì zuǐ, ㄅㄧˋ ㄗㄨㄟˇ, / ] Shut up!; same as 閉上嘴巴|闭上嘴巴, #17,956 [Add to Longdo]
住口[zhù kǒu, ㄓㄨˋ ㄎㄡˇ, ] shut up; shut your mouth; stop talking, #35,563 [Add to Longdo]
少啰唆[shǎo luō suō, ㄕㄠˇ ㄌㄨㄛ ㄙㄨㄛ, / ] Shut up!; Stop grumbling!; Give me a break! [Add to Longdo]
闭上嘴巴[bì shang zuǐ bā, ㄅㄧˋ ㄕㄤ˙ ㄗㄨㄟˇ ㄅㄚ, / ] Shut up! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
しーっ[, shi-tsu] (int) (1) shhh! (sound used when getting someone to shut up); (2) shoo! (sound used to drive animals away) [Add to Longdo]
ダメる;ダメル;だめる[, dame ru ; dameru ; dameru] (int) "Shut up!"; "Be quiet!" [Add to Longdo]
押し込める;押込める[おしこめる, oshikomeru] (v1,vt) to shut up; to imprison [Add to Longdo]
家を畳む[いえをたたむ, iewotatamu] (exp,v5m) to shut up one's house [Add to Longdo]
口にチャック[くちにチャック, kuchini chakku] (exp) (col) (See チャック) zip it (when used to others); I'll shut up (when used by oneself); button (one's) lips; lit [Add to Longdo]
口を噤む[くちをつぐむ, kuchiwotsugumu] (v5m,exp) to hold one's tongue; to shut up [Add to Longdo]
塞がる(P);壅がる(oK)[ふさがる(P);ふたがる(ok), fusagaru (P); futagaru (ok)] (v5r,vi) (1) (See 塞ぐ) to be closed; to be blocked; to be healed (e.g. wound); to be shut up; (2) to be clogged; to be plugged up; (3) to be occupied; to be taken (e.g. accommodation); (P) [Add to Longdo]
塞ぐ(P);壅ぐ[ふさぐ, fusagu] (v5g,vt) (See 塞がる) to stop up; to close up; to block (up); to occupy; to fill up; to take up; to stand in another's way; to plug up; to shut up; (P) [Add to Longdo]
締め切る(P);閉め切る;〆切る;閉切る;締切る[しめきる, shimekiru] (v5r,vt) to close up; to shut up (e.g. behind doors); to cut off (e.g. because a deadline has expired); (P) [Add to Longdo]
閉じ込める;閉じこめる;閉込める[とじこめる, tojikomeru] (v1,vt) to lock up; to shut up; to imprison [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 shut up
   adj 1: closely confined [syn: {pent}, {shut up(p)}]
   v 1: refuse to talk or stop talking; fall silent; "The children
      shut up when their father approached" [syn: {close up},
      {clam up}, {dummy up}, {shut up}, {belt up}, {button up},
      {be quiet}, {keep mum}] [ant: {open up}]
   2: place in a place where something cannot be removed or someone
     cannot escape; "The parents locked her daughter up for the
     weekend"; "She locked her jewels in the safe" [syn: {lock
     in}, {lock away}, {lock}, {put away}, {shut up}, {shut away},
     {lock up}]
   3: cause to be quiet or not talk; "Please silence the children
     in the church!" [syn: {hush}, {quieten}, {silence}, {still},
     {shut up}, {hush up}] [ant: {louden}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top